seyfi

سید تقی سیفی اردبیلی‌نی بۇندان قاباق تانێدێق، و اوْنۇن گؤزه‌ل نوحه‌لری اوْلدۇغۇنۇ بیلدیک، ایندی بۇ گؤزه‌ل شاعیریمیزده‌ن حضرت فاطمه‌ زهرا(س)یه گؤره بیر نئچه شعر اوْخۇیاق:

حضرت زهرا (س) شهادتی:

ائی شمـع یانێـر کـوکب-ی-سیّـار اوْد ایچینده

پـروانــه چکیـر آه-ی-شــرر بـــار اوْد ایچینـده


سؤز باشـلامێشـام فاطمـه درد-وْ-محنینـده‌ن

ائتدیکجه رقم غـرق اوْلـۇ گوفتـار اوْد ایچینـده

بۆلبۆل پر آچـانمێـر، سێخێلێـب دامـن-ی-ناره

از بس کی وۇرۇب شب پره مێنقار اوْد ایچینده

گۆل غۆنچه‌لری فیکـر ائلـه نـه حـالـه قالارلار

جبـریلــه‌ن اگــه‌ر یانسـا چمـنــزار اوْد ایچینــده

بیـر لحظـه تمـاشـاگـر ائلـه، دل گـؤزۆن آخـر

جــدا" گــؤره‌ک آیــا نــه خبـــر وار اوْد ایچینــده

جئبریل-ی-امین بوسه وۇران درگهـه بیر باخ

گـویـا کـی یانێـر معبــد-ی-اســرار اوْد ایچینــده

خئیبر گؤتـۆره‌ن الـده باخێـن قئیـد-ی-قضایـه

یانـدێ صـدف-ی-احمـد-ی-مختــار اوْد ایچینـده

ثانی نئجه گؤر نشر ائیله‌ییب ظولم-وْ-فسادین

آواره دی مــحـبـــوبــه‌ی-ی-دادار اوْد ایچیـنـــده

دیواره وئریب تئکیه، آخێر قان سینـه‌سینـده‌ن

فــریــاده گلـیبــدیـــر در-وْ-دیــــوار اوْد ایچـیــده

ائی گۆلشه‌ن ائده‌ن ناری خلیل‌الهه رحـم ائت

امّ‌النـجـبـــا اوْلــــدۇ گیــریـفتـــار اوْد ایچیــنــده

هاردا گؤرۆنۆب حمله‌ی-ی-خصمانه گتیرسین

بیر عــوره‌تـه اۆچ یـۆز نفــر اغیــار اوْد ایچینــده

آیـا نــه جســارتــدی بــۇ ثانیـــده خـــودایــا

صـدیقـه‌ی-ی-کبـرانی ائدیـب زار اوْد ایچینـده

آخــر نه روا حاملــه بیـر طاهـیـره عـــوره‌ت

نارس بالاسێـن سقـط ائـده ناچار اوْد ایچینده

زهرانی سالێب تنگه، عمر اؤز قاپێسێندا

قان ائتدی دؤشۆنده سۇتۇ میسمار اوْد ایچینده

گؤردۆ قاپێنێ قان بۇرۇیۇب اوْدلادێ فورا"

تـا محــو اوْلا قانــدان قـالان آثــار اوْد ایچینــده

قالماز بۇنۇ درک ائیله‌مه‌دی گۆن بۇلۇد آلتدا

گئتمــه‌ز آرادان مطلـع-ی-انــوار اوْد ایچینـــده

یانمازدێم اگه‌ر بیر اوْدا قێلسئیدی کیفایت

اوْلسایدێ فقط فاطمــه خونبـار اوْد ایچینــده

قنفذ دان آلێب قمچینێ اوْیناتــدێ الینـده

گویا کی چێخێب صئیده سیه‌مار اوْد ایچینـده

قمچیله گؤگه‌رتدی هاراسێ گلدی قباغـه

گـؤردۆ یـوْخ اوْ مظلومییـه غــم اوْد ایچینــــده

از بسکی وۇرۇب فاطمه‌نی سالدێ دؤزۆمده‌ن

درد ائتدی اوْنـۇن گؤزلرینـی تـار اوْد ایچینـــده

سسله‌ندی اوْ دم فضّه‌نی ایمداد ائله یاندێم

سالدێ منی دیلده‌ن داخێ اشرار اوْد ایچینده

آز قالدێ عدو حملـه ائـده صحـن-ی-سـرایـه

ال تـۆت منـه ائـی یار-ی-وفــادار اوْد ایچینــده

فریادیمه گل چاره‌سیزه‌م محسنیم اؤلدۆ

یێخدێ ائویمی قۇم-ی-سیتمکار اوْد ایچینده

وئـر خامـه تسلـی بـۇ مصیبتـده بتـولــه

قوْیدۇ قاپێسێن کینه‌ی-ی-کفّـار اوْد ایچینـده

سؤیله سن اؤزۆن کی وارێدۇن کربُ – بلاده

گؤردۆن کی نئجه گرمیدی بازار اوْد ایچینـده

سن ناظیرێدۇن زینبۇون خئیمه‌سی یاندێ

قالدێ اوْ رشیده قێـزۇن آغـلار اوْد ایچینــده

سنده‌نده چتیت درده دۆشه‌ن زینبۇن اوْلدۇ

قوْیدۇ اته‌گین دوشمن-ی-جبّار اوْد ایچینــده

پروانه کیمی شهپه‌رین اوْددان اوْدا وۇردۇ

به‌به نه گؤزه‌ل ائیله‌‌دی پئیکار اوْد ایچینـده

مأواسی یانان قۇش کیمی آواره قاچاردێ

شایـد اوْلا اطفـالــه هـــوادار اوْد ایچیـنــده

سسله‌ردی دمادم کرم ائت ائی حَکَم الله

اوْدلاندێ امانـت بـالا قێـــزلار اوْد ایچینــده

قوْیما منی شرمنده حۆسئینیمده‌ن ایلاهی

گؤرکیـم وار اوْلا حقّـه پرستـار اوْد ایچینـده

هر قێز دیله گلسه دئسه یاندێم شرر آلتدا

تئـز باشلارێنـا قمچـی وۇرارلار اوْد ایچینـده

رحم ائت یانار اوْددان قۇتارێم ساجدی یا رب

خوْشدۇر مـن اؤله‌م قالمایا بیمـار اوْد ایچینده

ائیلـه نظر الله بـۇ قــۇجـاغێمــدا کـی طیفلـه

داغلێ دل‌یمی نالـه‌سی داغلار اوْد ایچینده

«سیفی» نه گؤزه‌ل رتبه‌‌ی-ی-ممتازه یئتیشدین

اوْلـدۇن گـوهـر عئشقــه خریـدار اوْد ایچینـده

********************************

 

مولا علی(ع) حضرت زهرا فیراغیندا ناله ائدیر:

 

ائی ناز ائلییه‌ن سینه‌ی-‌ی-پئیغمبره زهرا

بند-ی-دل-ی-طاها

دیداریمیـزی قــوْیـدۇ فلــک محشـره زهـرا

یانسێن بئله دونیا

دونیا سن ایله‌ن ترسه مدار اۆسته دوْلاندێ

ظۆلمینده دایاندێ

شئیخئین-ی-دغا حۆرمه‌تیوی حقّیوی داندێ

نه منده‌ن اۇتاندێ

اوْد وۇردۇ عدو درگـه-ی-ایجـلالیـوه یانــدێ

سینه‌ن یارالاندێ

تۆش ائتدی گؤزه‌ل دامـه‌نیــوی آذره زهـرا

یانسێن بئله دونیا

غرق ائتدی سنی محنتـه تـوفان اؤز ائوونـدا

عدوان اؤز ائووندا

اطفالون اوْلۇب قۇش کیمی وئیلان اؤز ائووندا

نالان اؤز ائووندا

سینه‌ن یاراسێ اوْلمـادێ درمـان اؤز ائوونـدا

لقمان اؤز ائووندا

وئرمیبـدی امان دست-ی-قضا حئیدره زهرا

یانسێن بئله دونیا

سن همّت ایله دوْققۇز ایل اوْلدۇن منه غمخوار

ائی یار-ی-وفادار

چنگال-ی-سیته‌م ائتدی سنی درده گیریفتار

دیلخسته-وْ-بیمار

چکدین شرر-ی-هئجریله چوْخ سینه‌مه داغلار

قوْیدۇن منی آغلار

آیدێن سحه‌ریم دؤندۆ منیـم محشـه‌ره زهـرا

یانسێن بئله دونیا

ظۆلم اهلی سالێب خیرمه‌ن-ی-آمالیوی ناره

قوْزاندێ شراره

ثانـی سنـی وۇردۇقـجـا علـی ائتـدی نظـاره

باخ صبر-وْ-قراره

نیسگیل بۇدۇ قوْیدۇم سنی گیزلینده مزاره

پهلولری یاره

باخدێم نیگه‌ران تئـز یـۇمـۇلان گؤزلـره زهـرا

یانسێن بئله دونیا

قوْیدۇ سنی دونیای-ی-دنی خوْش گۆنه حسره‌ت

یات قبریده راحت

عفـو ائیلـه منـی ساخـلامادێــم یاخچـێ امانـت

وار منده خیجالت

باغـلار سینـه‌ویـن یاره‌سینـی ختـم-ی-ریسالـت

ائی لاله‌‌ی-ی-جنّت

خالێق یئتیره‌ر قاتیلیوی کئیفه‌ره زهرا

یانسێن بئله دونیا

********************************

 

حضرت علی (ع) دونیانی پرولایێر:

(پرولاماق: ملامت ائتمه‌ک)

دونیـا نـه بی‌وفـــاسـن، کـانــون-ی-ایبتیــلاسـن

هر ظۆلم ائده‌نده‌ن آرتێق، سن ظۆلمه آشناسن

دونیا نه بی‌وفاسن (2)

(شابئیت جاوابێ)

وۇردۇن یارا دلیمده‌ن، یوْخدۇر دۇتان الیمده‌ن

ائتدین منی خیجالت، گۆلزاریده‌ن گۆلۆمده‌ن

دونیا نه بی‌وفاسن (2)

من گؤرمۆشه‌م الینده‌ن توفانێ اؤز ائویمده

خطّابین اوْغلۇ سالمێش، طوغیانێ اؤز ائویمده

یاندێ قاپێم اوْتۇردۇم، پینهانی اؤز ائویمده

اؤلدۆردۆ ظۆلم-ی-ثانی، زهرانی اؤز ائویمده

دونیا نه بی‌وفاسن (2)

دونیا قایێت یوْلۇندان، بۇ غملی یوْل نه یوْلدۇ

ظۆلم آتشی فوروزان، هر یئرده سنده‌ن اوْلدۇ

ثانی سیته‌مله‌رینده‌ن قلبیم اوْدیلا دوْلدۇ

غم یێخدێ باغبانێ، گۆللــه‌ر چیچه‌کده سوْلدۇ

دونیا نه بی‌وفاسن (2)

چوْخ ظۆلم و ناروالر سنده‌ن روا گؤرۆندۆ

چوْخ سینه‌لر خده‌نگ-ی-بیدادیله‌ن بؤلۆندۆ

زهرا یێخێلدێ اوْددان، قالخانمادێ سۆرۆندۆ

باخدێم یانان قاپێم تک، قلبیم اَلوْو بۆرۆندۆ

دونیا نه بی‌وفاسن (2)

ساتدێن علینی دونیا، اشرار-ی-بت‌پرسته

سالدێن موْرید-ی-حقّی، دست-ی-خطای مسته

زهرا گئدیب الیمده‌ن، قلبیم اوْلۇب شیکه‌سته

گیزلین گلیب دوْلاننام، گیزلین مزاری اۆسته

دونیا نه بی‌وفاسن (2)

********************************

 

حضرت علی (ص) حضرت زهرا(س)یه خیطاب ائدیر:

 

دردیم دواسی زهـرا               روحیم صفاسی زهرا

گیزلینده قبره گئتمیش           گیزلین یاراسێ زهرا

آواره دیر عم اوْغلۇن (2)

(شابئیت جاوابی)

زهرا منی دانێشدێر               آز قلبیمی آلێشدێر

گؤگلۆن کۆسۆبدۆ منده‌ن          اینصافه گل بارێشدێر

آواره دیر عم اوْغلۇن (2)

روسوا ائدیبدی کوفری، پئیغمبرین شوعاری

سێندێردێ دست-ی-ظۆلمۆ، زیبا سؤزۆن، ووقارون

بیلمه‌م کی دۆشدۆ هاردان، جبره‌ن سنین گوذارون

غوسلون وئره‌نده گؤردۆم، نیلی اوْلۇب عوذارون

آواره دیر عم اوْغلۇن (2)

واردێر یئری اۇجالسا هر لحظه شور-وْ-شینیم

قوْل باغلێیام قضاده‌ن، چاره‌م کسیلدی نئیلیم

آواره دیر منیم تک ایسته‌کلی نور-ی-عئینیم

زینب غموندا اوْخشار، دائیم مله‌ر حۆسئینیم

آواره دیر عم اوْغلۇن (2)

جیسمون بۆرۆندۆ نوره، فانی دییاره گلدی

اوْن سگگیز ایلده بختون، تئز دؤندۆ قاره گلدی

میسمار اوْلۇبدۇ باعیث، سینه‌ن فیشاره گلدی

بیر گۆنده دوْققۇز ایللیک، عئشقون عیاره گلدی

آواره دیر عم اوْغلۇن (2)

من شاهکار-ی-خیلقه‌ت، سن شأن-ی-مولک-ی-جنّت

آیاته من مفسِّر، سن سوره‌لرده‌ن آیه‌ت

والشمس و الضحایه من سن گؤزه‌ل علامه‌ت

سن یاتمێسان یارالێ، من قالمێشام خیجاله‌ت

آواره دیر عم اوْغلۇن (2)

ظۆلم اهلینین داغێلسێن، زهرا گؤرۆم تیفاغی

گۆلزاری برهم ائتدی، سێندێردێ گۆل بۇداغێ

آخشام یانار چێراغلار، خلقین گله‌ر قوْناغێ

باخ گؤر آناسێز ائوده، کیم یاندێرار چێراغێ

آواره دیر عم اوْغلۇن (2)

قبر اۆستۆنه گله‌نده، من دل شیکه‌سته هر شب

اشک-ی-مولاییم ائیله‌ر، گؤز کاسه‌سین لبالب

گؤرره‌م حۆسئن سێزێلدار، اوْخشار سنی مرتّب

غم دیزلرین قۇجاقلار، آغلار دالێمجا زینب

آواره دیر عم اوْغلۇن (2)

قۇش آشیانی میثلی، برباد اوْلۇب تیفاغیم

هر گۆن گؤره‌م مزارون، وار دیلده ایشتیاغیم

روحیم دۆشۆب صفاده‌ن، گلمه‌ز یئره آیاغێم

هئچ یانمایێب مرتبّ، سنده‌ن سوْرا جێراغێم

آواره دیر عم اوْغلۇن (2)