حضرت زهرا(س) مصیبتی-قوْشار: محمّدتقی دربندی(قمری)

 

قوْیدۇ قدم چوْ عاله‌م-ی- ایمکانه فاطیمه

گلـدی همیشـه نالـه-وْ-افغانـه فاطیمــه


خوْش گۆن جهاندا گؤرمه‌دی، گؤگلی آچێلمادێ

دۆشـدۆ زمـانــه ده نئـجــه تـوفـانــه فــاطـیمــه

                                                

اووه‌ل خدیجه تک آنادان حسره‌ت آیرێلێب

عاله‌مده یاندێ آته‌ش-ی-هیجرانه فاطیمه

 

باشێنا سالدێ احمد-ی-موْختار قاره‌سین

دار-ی-فنــاده قــالــدێ ذلیــلانـه فاطیمـه

 

اوْدلاندێ ظۆلمیله‌ن قاپێسێ یاندێ درگه‌هی

مــؤحتــاج قـالـدێ دردینــه درمـانــه فـاطیمـه

 

پهلوی-ی-پاکی سێندێ، شهید اوْلدۇ محسنی

آغیشتـــه اوْلـدۇ لالــه صیفــه‌ت قـانــه فاطیمــه

 

قوْل باغلێ چکدی مسجیده، امّت عم‌اوْغلۇسێن

جــور-ی-عــدو ایلــه‌ن یئتیشیـب جـانـه فاطیمــه

 

غصب-ی-فدک، جفای-ی-عدو، ظۆلم-ی-اشقییا

یێخــدێ ائـویـن، دؤنـۆب قــدّی چوگانـه فاطیمـه

 

اوْن سککیز ایل گئچیندی بیله آه-وْ-زاریله

آخـه‌رده اوْلـــدۇ امّتــه بیگــانـه فاطیمـــه

 

اهل-ی-مدینه قوْیمادێ شوریله آغلاسێن

هــردم گلــه‌نـده نالــه-وْ-افغـانـه فاطیمـه

 

اؤز منـزلینـده اوْلمـــادێ فـۆرصــه‌ت عــزا دۇتــا

چوْخ حسره‌ت اوْلدۇ دیده‌ی-‌ی-گیریانه فاطیمه

 

دردی داشــانــدا، نـالــه قێـــلاردێ بقیعــده

غمده‌ن دؤنه‌ردی گؤزیاشێ عمّانه فاطیمه

 

اۇمـۇدێ وار شفاعه‌ت ایده روز-ی-رستخیـز

مـوشگول گۆنۆنده (قمری) نالانه فاطیمــه