کربلا ساوجێ‌سێ حضرت زینب(س)‌ین شامیده یزید اگله‌نجه‌سینده خوطبه‌سی

قوْشار: حاج عباسقلی یحیوی اردبیلی (تاج‌الشعراء)

بؤیۆک قوْشارێمێز حاج عباسقلی یحیوی‌دن قاباقجا دانێشمێشێق و اوْنۇن کربلا اوْلایلارێن دۆزگۆن تصویر و قله‌مه چکمه‌یینده‌ن اوْخۇدۇق، ایندیسه بۇردا بۇ شاعیرین حضرت زینب (س)‌ین شامیده یزید اوْلان مجلیسده‌کی خطبه‌سین اوْخۇیاق، من بۇ ترکیب‌بندی اوْ بؤیۆگۆن «پرچم عزا» آدلێ کیتابێندان یازێرام:

 

"مجلئس-ی-یزید ده حضرت زینب(س) خطبه‌سی"-حاج سلیم-۴.١ مگ

اوْتۇز اۆچ سیننیده نااهل-وْ-زینازاده جاوان
بی‌ادب دۆشمه‌ن-ی-سرسخت-ی-خداوند-ی-جاهان
یوْخ ردیف-ی-نوْجه‌باده اوْنا بیر نام-وْ-نیشان
سالدێ ایسلامیده فرمان-ی-رییاسه‌ت الینه
باغلادێ شامیده شمشیر-ی-خیلافه‌ت بئلینه


 

اوْ یزیدی کی اسیر-ی-شهه‌وات-وْ-همه‌کار
ائوده سگ‌باز-وْ-بییابانیده مشغۇل-ی-شیکار
مست-وْ-سرگرم-ی-شراب-وْ-دف-وْ-طنبور-وْ-قومار
دوْخته‌ران-ی-عرب-وْ-رومی-وْ-یۇنانی ایله‌ن
صوْبح ائده‌ردی گئجه‌سین عئشق-وْ-هوه‌سرانی ایله‌ن

[توصیف‌لره دیققت لازیمدیر:]

قصر-ی-خضرا کی اوْنا قالمێش ایدی ماوییه‌ده‌ن
سقف-وْ-دیواری اوْنۇن کاشی-ی-الوان-ی-یمه‌ن
ساختمانینده مؤهه‌ندئس یارادێب صنعه‌ت-وْ-فن
اۇجا تالار ایدی دارای-ی-سوتون، دوْر-وْ-بری
آچێلێر سمت-ی-حره‌مخانه‌سینه غورفه‌لری

قیطعه-قطعه دؤشه‌نیب فرش-ی-بهادار یئره
شمع-ی-کافوری وئریر جیلوه قێزێل لاله‌لره
آسێلێب پرده‌ی-ی-زنبوری گۆذه‌رگاه-ی-دره
باش طره‌فده قوْیۇلۇب کورسیی-ی-بیداد-وْ-جفا
ساغ سوْلێندا دۆزۆلۆب صنده‌لی-ی-سیم-وْ-طلا

ائدیب اشراف-ی-قبائیل صف-ی-اووه‌لده مکان
بیر طره‌فده سُفَرای-ی-دو‌ل-ی-خارئجییان
عُلمای-ی-کُتب موسویان عیسویان
آخه‌رین صف ده نوازه‌نده شیاطین خده‌می
غورفه‌لرده‌ن باخێر اوضاعه یزیدین حره‌می

یاشێل عممامه باشێندا اوْ جفاکار-وْ-کثیف
جُببه‌ی‌-ی-تئرمه گئییب اگنینه قوْللابه ردیف
آسیمان رنگی عباسی، نخ-ی-پشمینه ظریف
کمه‌رینده گؤرۆنۆر خنجه‌ر-ی-الماس نیگار
خئیزه‌ران الده دۇتۇب، تخت-ی-مرصّع ده قرار

ایکی بد شئکل غولام-ی-حبه‌شی چئهره سییاه
راه‌راهی[1] گئیینیب جامه، قوْیۇب سوْرخ کولاه
الده شمشیر، عقه‌ب-ی-تختیده‌ن ائیله‌رله نیگاه
بیر قییافه دۇتۇب اشخاصه تکبُّرله یزید
بارگاهی بۆرۆیۆب واهه‌مه-وْ-روْعب-ی-شدید

قاتئلان-ی-شُهداده‌ن ایکی بد جئنس بشه‌ر
قوْیدۇلار تخت قباقینده یئره سینی-ی-زر
سینی اۆستۆنده ایپه‌ک اؤرتۆک ائده‌ر جلب-ی-نظه‌ر
خئیزه‌رانیله یزید آتدێ اوْنۇن پرده‌سینی
پرده‌ ده‌ن ظاهیر ائدیب فاطیمه پروه‌رده‌سینی

تیتره‌دیب طاق-ی-عئنادی، اوْ باشێن منظه‌ره‌سی
سینه‌لرده دایانێب، مجلئسییانین نفه‌سی
دفعه‌ته‌ن قطع اوْلۇب آواز-وْ-نوازه‌نده سسی
اؤز یئرینده هامێنێ بوْهت آپارێب حئیره‌تیله‌ن
خیره-خیره یزید اوْل باشه باخێر دیققه‌تیله‌ن

باخدێ باخدێ اوْنا چکدی نفه‌س-ی-طولانی
یادینه دۆشدۆ «اوْرئینه‌ب» خانێمێن جریانی
کی اوْنۇن نقشه‌سینه وۇردۇ حۆسئن بوْطلانی
خئیزه‌رانیله هده‌ف ائتدی لب-وْ-دندانین
سێندێرێب مخزه‌ن-ی-عقدین صده‌ف-وْ-مرجانین

اوْل سر-ی-اعظه‌مه اوْل ذاتی خبیث ائتدی خیطاب
حققیمیز وئردی سیزه گؤر نئجه دۆنیاده جاواب
آرامێزدا ائله‌دی تصفییه‌ی‌-ی-حقق-وْ-حئساب
منی محروم ائله‌دین بیر زن-ی-خوْش سیما دن
سنی محروم ائله‌دیم من همه‌ی-ی-دۆنیا دن

منه دیل‌خواهیدی بیلدین کی «اوْرئینه‌ب» خاتۇن
بۇ دوْداقلارێلا اؤز آدێوه عقدین اوْخۇدۇن
حئفظ ائدیب پرده‌ی-ی-عئصمه‌ت ده امانه‌ت قوْیدۇن
شامیده‌ن کی الی بوْش گلدی اری اؤز یئرینه
تئز طلاقینی دئییب رد ائله‌دین شؤهه‌رینه

بی‌لییاقه‌ت اوْ قده‌ر طعن-وْ-شماته‌ت ائله‌دی
سئییئد-ی-اهل-ی-بئهئشته چوْخ ائهانه‌ت ائله‌ی
موْسته‌بیدانه شه-ی-دینه جیساره‌ت ائله‌دی
ناگه‌هان آخه‌ر تالاریده بانوی-ی-نجیب
آمیرانه سس ایله وۇردۇ اوْ بی‌دینه نهیب

ائی یزید! ائی ائوی برباد-وْ-رئیس-ی-ظله‌مه!
بیحه‌یا! ساخلا الون طعنه دئمه فخر ائله‌مه
وۇرما ظالیم اوْ موباره‌ک باشێ قانه بله‌مه
اوْ باشێن قان آلانێ حشریده قههار اؤزۆ دور
اوْ دوْداقدان تؤکۆله‌ن کلمه‌لر آللاه سؤزۆ دور

دۇتدۇ جببار شهین سن کیمی سوْدا باشێنێ
کسدیریب تشت-ی-زره حضره‌ت-ی-«یحیا» باشێنێ
چکدی مینشاره آغاجدا «ذکریا» باشێنێ
سنده بیر نهی-ی-خلاف امرین آلێبسان نظه‌ره
قوْیمۇسان زاده‌ی-ی-«زهرا» باشێنێ تشت-ی-زره

نظم مأموریله‌رینده‌ن تؤکۆلۆب نئچچه نفه‌ر
اوْ سسین صاحیبینی ساکیت ائدیب جلب ائده‌له‌ر
دئدی خشمیله یزید: اوْل دانێشان کیمدی مگه‌ر
ووسعه‌ت-ی-قلبی قوی دیر متکبّیر دانێشێر
منه جۆرئتله ائدیر قهر-وْ-تغیّور دانێشێر

دئدیله‌ر «زینب»-ی-کُبرادێ کفیل-ی-اُسَرا
کوْنج-ی-تالاریده‌ن ائله‌ر سنی تهدید-ی-خطا
دئدی منع ائتمه‌یین عوره‌تدی گیریفتار-ی-عزا
قوْی دانێشسێن دانێشێقدێر اوْنا شمشیر-ی-جده‌ل
سؤزده‌ن آرتێق اوْلارا قالمایێب ایمکان-ی-عمه‌ل

«زینب» اوْل سیّئده‌ی-ی- پُردل-ی-ابنات-ی-علی
دۆشمه‌نی ائیله‌دی محکوم، بئحول-ی-ازه‌لی
باشلادێ لهجه‌ی-ی-گیرائیله با صوت-ی-جلی
ایبتیدا حمد-وْ-سیتاییش بیر اوْلان آللاهه
سوْنرا صلوات-وْ-سلام اوْلسۇن حبیب-وْ-آللاهه

ائی عیداله‌تده‌ن اۇزاق! کاذیب-وْ-ناپاک-وْ-شریر
بۇیۇروبدو اؤزۆ قۇرآن دا خداوند-ی-کبیر
دۆز دییه‌ر دۆز دانێشار پاک زبان پاک ضمیر
بد ائدیب شخص کی آیاته ائدیب ایستیهزاء
قوْیاجاق عاقیبه‌تین اوْوجێنا حق روز-ی-جزا

ائیله‌ییب جانلارێن اوْل کسله‌ریکی حققه فدا
بئله فیکر ائیله‌مه کی اؤلمۆش اوْ مردان-ی-خودا
هامێسێ زینده-وْ-جاویدیدی مشمول-ی-عطا
رب‌الارباب حضورینده‌دیرله‌ر غرق-ی-نعیم
سنین امما یئرین آتش‌دی چوْ ائبلیس-ی-رجیم

من سنین پست-وْ-محقّر بیلیره‌م فیطره‌تیوی
چیز-ی-ناچیزیده‌ن اسکیک بیلیره‌م قییمه‌تیوی
نئجه نادیده دۇتۇم سرزه‌نئش-وْ-تؤهمه‌تیوی
ایتیریبسه‌ن گؤرۆره‌م ریشته‌-ی-نظم-ی-سوْخه‌نی
من دانێشمازدێم اوْ سؤزله‌ردی دانێشدێردێ منی

پست زاده نییه گرده‌ن چکیسه‌ن نیخوه‌تیله‌ن
بۇرنۇوۇ یئلله‌دیسه‌ن باد-ی-غرورییه‌تیله‌ن
چیگنیوی اوْینادێسان حال-ی-جنونییه‌تیله‌ن
«مکه» فتحینده سنین جددیوی یابن‌الطُلقا
قێلێج آلتدان بۇراخێب عفو ائله‌دی خیر-وْ-ورا

شخص کی «مکه» ده بوْتخانه‌نی تسخیر ائله‌دی
وحشییان-ی-عربیستانی جاهانگیر ائله‌دی
اوْنۇن ایجلالی سنی صاحیب-ی-شمشیر ائله‌دی
عوه‌ض-ی-عرض-ی-تشه‌ککور اوْ رسول‌آللاهه
چکدیریبسه‌ن حره‌مین مجلیس-ی-«فرعون» جاهه

ریزه داشلارێ سایێب خوْشدئل اوْلان پۇل یئرینه
سۇسماری پیشیره‌ن جوجه‌ی-ی-مأکول یئرینه
شهرلرده ساتێلان وحشیله‌ری غۇل یئرینه
کیم دیر آیا اوْلارێ دعوه‌ت-ی-قۇرآن ائله‌دی
بده‌وی غول-ی-بییابانلارێ اینسان ائله‌دی

ائده شقّ‌القمر اسرارینی ظاهیر دئدیله‌ر
سنین اجدادین اوْ پئیغه‌مبه‌ره ساحیر دئدیله‌ر
غلبه ائیله‌دی حق، طیِّب-وْ-طاهیر دئدیله‌ر
چوْخ ابۇجهل‌لر ائتدی اوْنێلان جهل-وْ-عیناد
سن کیمی اوْلدۇلا روسوای-ی-جاهان یابنَ فیساد

آنلامازدێ اوْ عربله‌ر کی نیظافه‌ت نه ایمیش
ال آیاغێنێ یۇماق رفع-ی-کثافه‌ت نه ایمیش
رسم-ی-تطهیر-ی-بده‌ن، غوسل-وْ-طهاره‌ت نه ایمیش
دۇردۇ خیر-وْ-البشه‌ر اوْل طاییفه‌نین زحمه‌تینه
وئردی درس-ی-مده‌نی، سالدێ بشه‌ر صوره‌تینه

ائتمه‌میشدی نه قده‌ر صاحیب-ی-ایسلام ظوهور
شئیخ-وْ-اشراف-ی-عربده، یوْخۇدۇ فهم-وْ-شوعور
خێردا قێزلارێن ائده‌ردیله‌ر اوْلار زینده بئگور
بۇ حۆسئینین باباسێ تربییه‌ت ائتدی عربی
بوْت‌پره‌ستان-ی-عرب، تاپدێ طریق-ی-اده‌بی

وئردی بۇ نئعمه‌تی اعرابه حۆسئینین پئده‌ری
ضرب-ی-بازو ایله سێندێردێ بؤیۆک قلعه‌له‌ری
اوْلدۇ همواره سیزه غصب-ی-خیلافه‌ت گوذه‌ری
موفت-وْ-مججانی رییاسه‌ت قله‌مین آلدێن اله
اووه‌لین وهله حۆسئن قتلینه ائتدین عجه‌له

سن کی تنگ ائیله‌دین ارض-ی-عربیستانی بیزه
کۆرئی‌-ی-خاکیده اقطار-وْ-زوایانی بیزه
سن کی تلخ ائیله‌دین آساییش-ی-دۆنیانی بیزه
شهرده‌ن شهره دوه اۆسته ائدیب خوار-وْ-حقیر
گزدیریب کوچه-وْ-بازارله‌ری مئثل-ی-اسیر

اوْ گۆنۆ کی آدێ ساعه‌تدی قییام-وْ-عره‌صات
جددیمه وار نه جوابۇن سنین ائی بد حره‌کات
اوْل موجازاتیوه حاضیر سنه یوْخ راه-ی-نجات
اتصالا" تؤکه‌جه‌ک قارنۇوا سققای-ی-جهیم
آته‌شین کاسه‌ی-ی-نئیرانیده غسّاق-وْ-حمیم

آهه‌نین حربه ایله‌ن جیسمیمیزی پاره‌له‌دین
بیزه روْشه‌ن گۆنۆ ظۆلمه‌ت گئجه تک قاره‌له‌دین
نور-ی-حققیله اوْلان قلبیمیزی یاره‌له‌دین
بۇ گومانیله کی مقصودین اله گلدی سنین
بلکه اؤز حربه‌لرین پاره‌له‌دی اؤز بده‌نین

ائده‌بیلدین سالاسان بۇ گۆنه احوالیمیزی
الیمیزده‌ن آلاسان دوْله‌ت-وْ-اموالیمیزی
ظاهیره‌ن محو ائله‌دین شؤکه‌ت-وْ-ایجلالیمیزی
جۆراَتین یوْخ آلاسان وحی-ی-نیشان تاجێمێزێ
قودره‌تین یوْخ پوْزاسان سوره‌ی-ی-مئعراجیمیزی

نئجه سنده گؤرۆم اینصاف-وْ-مُروّت اثَرین
کی آنان «هینده» سوْرۇب حمزه شهیدین جیگه‌رین
بسله‌ییب خون-ی-شهیدانیله فرزه‌ندلرین
اوْدۇ کی «هینده» جیگه‌ر خوارییه بنزه‌ر روئشون
کسدیریب باش، تؤکه‌سن قان وئریلیب پروه‌رئشون

تئشنه اؤلدۆردۆن حۆسئینی بۇ مُروّت دی مگه‌ر
وۇردۇن اوْد خئیمه‌لرینه بۇ دییانه‌ت دی مگه‌ر
حره‌مین چؤللــه‌ره سالدێن بۇ خیلافه‌ت دی مگه‌ر
سن دییانه‌ت آدێن ایسلامیده بد نام ائله‌دین
حؤکم-ی-ایسلامی پوْزۇب دعوی-ی-ایسلام ائله‌دین

عصر وقتیدی حۆسئن خئیمه‌لری چکدی شرار
خێردا قێزلار یانار اوْددان قۇتارێب قێلدێ فرار
حجّت‌الله مریض ایدی آلوْ ائتدی حئصار
دامه‌ن-ی-هیممه‌تی آچدێم اؤزۆمه چتر-ی-نجات
وئردیم آته‌شده خلیل-ی-عطه‌شه آب-ی-حیات

کؤمه‌ییم قالمایێب آللاه دی منیم دادره‌سیم
نه قده‌ر اؤلمه‌میشه‌م واردێ بده‌نده نفه‌سیم
نه قده‌ر نای-ی-گلو ده‌ن اۇجالێر ناله سسیم
هر مجالیسده عزا مجلیسی برپا ائده‌ره‌م
کربلا واقیعه‌سین زینده-وْ-ائحیا ائده‌ره‌م

ائیله‌ییبسه‌ن بیزه راحه‌تلیغی مودّه‌ت‌دیر حرام
یا اۇشاقلارێمێزه آز وئریلیر آب-وْ-طعام
بیزه رزّاق-وْ-نیگه‌هدار دی خللاق-ی-انام
سوْفره‌ی-ی-مائیده‌میز واردیر آنام فاطیمه‌‌دن
ایستیفاده ائده‌ریک باطینه‌ن اوْل مائیده‌دن

ائندیره‌ن وقته قۇشۇن باشێمیزه قمچی‌لری
بیزه حامی دی نگه‌هبان مله‌ک-وْ-جئنّ-وْ-پری
رد ائده‌ر ضربه‌نی بیزده‌ن اوْلارێن حربه‌لری
بیزه مأمور-وْ-موحافیظ دی گوروه-ی-جبه‌روت
بیزه تعظیم-ی-مقام ائیله‌ییر اهل-ی-مله‌کوت

خاک-وْ-خونه بله‌دین هاشیمین اوْغلانلارێنێ
آسیمان-ی-شره‌فین کوکب‌-ی-رخشانلارێنێ
سن کئچیرتدین آتامێن شمع-ی-فروزانلارێنێ
قلبیمیز شمع کیمی شؤعله چکیب اوْدلاناجاق
سؤنمییه‌ن اوْد دۇ بۇ اوْد محشه‌ر اوْلۇنجاق یاناجاق

خئیزه‌ران کی لب-وْ-دندان-ی-حۆسئینه وۇرۇسان
روْزه‌ن-ی-بئیت-ی-خودا، شیشه‌سینی سێندێرێسان
وۇرۇسان اینجیدیسه‌ن قلبیمیزی یاندێرێسان
بلکه تاپسێن مرضون سینه‌ی-ی-نحسوندا شفا
باوه‌ر ائتمه گؤره‌سن باقی-ی-عؤمروندا صفا

هئند-وْ-چینین قره قێزلارێنێ با ائسمئ کنیز
دۇتمۇسان پرده دالێندا اؤز عیالون تک عزیز
فاطیمه قێزلارێنێ چادره‌سیز مقنه‌عه‌سیز
ساخلایێبسان باش آچێق بزم-ی-جماعه‌تده یزید
کیم یازێبدێر بۇنۇ قانۇن-ی-عیداله‌تده یزید

یوْخدۇ باشیمده اگه‌ر چادر-وْ-روبند-وْ-نیقاب
بیزه بیگانه تماشا ائده‌ر ائی خانه خراب
مله‌کان غضه‌ب اوْل گؤزله‌ره چکمیشله نیقاب
صوره‌ت-ی-اصلیمیز حاشا گؤرۆنه گؤزله‌رینه
بیزی طاووس-ی-ملائیک بۆکۆب اؤز شهپه‌رینه

[هله بۇ فتح-وْ-ظفه‌ر ننگ ائدیب آللاهی یزید
بۇ اساره‌ت بیز اۆچۆن آرتێراجاق جاه یزید
عرشه فخر ائیله‌ر حۆسئنین اۇجا درگاهی یزید
آز زاماندان اوْلاجاق زیر-وْ-زبه‌ر بارگه‌هون
آشیانه ائده‌جه‌: جغدلر آرامگه‌هون]
اۆسته‌کی بند کیتابدا یوْخدۇر، من اوْنۇ حاج سلیمین کاسئتینده یازدێم

 

هاتیف-ی-غئیبی قۇلاقلاردا نیدا ائیلییه‌جه‌ک
زنگ-ی-تاریخ-ی-جاهان آتییه‌ ده سسله‌نه‌جه‌ک
ایل‌به‌ایل صحنه‌ی-ی-ظولم-وْ-سیته‌مون گؤرسه‌نه‌جک
اهل-ی-ایّام ائده‌جه‌ک بیزله‌ری صلواتیله شاد
سنی امما ائده‌جه‌ک لعنه‌ت-وْ-نئفرینیله یاد

من خانیم فاطیمه‌نین پاک-وْ-مطهّر قێزێیام
صاحیب-ی-فضل-وْ-ادب، ختم-ی-پئیه‌مبه‌ر قێزێیام
حئیدرین عاقیل-وْ-فرزانه سخنور قێزێیام
تربییه‌ت کرده‌ی-ی-دست-ی-«اسدالله» منه‌م
زینبم خواهه‌ر-ی-کُبرای-ی-حۆسئین-وْ-«حَسَن»ه‌م

دانێش آموخته‌ی-ی-مکته‌ب-ی-زهرای-ی-بتول
پروه‌رئش یافته‌ی-ی- سینه-وْ-آغۇش-ی-رسول
حیکمه‌ت اندوخته‌ی-ی-محکمه‌ی-ی-وحی-وْ-نزول
وحی‌-ی-حققی بیزه گؤگده گتیریب «روح‌الامین»
منه تعلیم اوْلۇنۇب معنی-ی-قۇرآن-ی-مبین

منه‌م عبباس-ی-جوانمه‌رد-وْ-توانا باجێسێ
صبری دریا، حسن‌ین صبریده دریا باجێسێ
اکبرین عممه‌سییه‌م سروه‌ر-ی-بطحا باجێسێ
من حۆسئن ماته‌مینین اشگ‌فیشان زینب‌ییه‌م
انبیاء خاته‌مینین حق دانێشان زینب‌ییه‌م

دئمه گئتمیش آرادان عئدّه‌ی-ی-مردان-ی-شریف
یوْخ سنین جنگیوه مئیدانیده بیر مرد-ی-حریف
بالا قێزلارێمێ بیچاره گؤرۆب سانما ضعیف
شامیده‌ن من گئده‌ره‌م بۇردا روقیّه‌م قالاجاق
بالاجا پئنجه‌لریله‌ن سنی تختده‌ن سالاجاق
[2]

بانوی-ی-با عظه‌مه‌ت بیرده‌ن ائدیب قطع-ی-بیان
مجلیس اهلینه گؤز آلتێ باخێب اوْل شیر-ی-زنان
گؤردۆ حضّاریده وار، حاله‌ت-ی-شور-وْ-هیه‌جان
هر دوْداقدا گؤرۆنۆر نیمه صدا زمزه‌مه‌لر
هر نفه‌سده‌ن گلی دوْزدانه خفی همهه‌مه‌لر

اوْ خانێم خاتیمه وئردی سؤزۆنه چکدی بیر آه
ائیله‌دی سمت-ی-سماوات-وْ-حئجاباته نیگاه
حمدیمیز واردێ سنه عرض ائله‌دی یا آللاه
آرتێرێبسان بۇ صلاحیت ایله شأنیمیزی
بۇ جفاکار-ی-دنی‌ دن اؤزۆن آل قانێمێزێ

جاثَلیق آدلێ یهودی اؤزۆ دانه‌نده کئشیش
قۇش کیمی صنده‌لی اۆسته‌ن قاباغا ائتدی پرئش
ائعتیراضیله یزیده دئدی ائی کینه روئش
جانئشین فرض ائدیسه‌ن نفسیوی پئیغه‌مبه‌ریوه
اوْغلۇنۇن قانێنێ امما یاخێسان اللــه‌ریوه

رأس-ی-جالوت [ه] یهودی قوْجا دیندار کلیم
ناگه‌هان قلبینه تابه‌نده اوْلۇب نور-ی-سلیم
خشمگین حالدا یزیده دئدی ائی مرد-ی-لئیم
گؤرمیشه‌م جدّی اؤپه‌نده حَسَنئینین دوْداغێن
ائی موسه‌لمان نییه اینجیتدین حۆسئینین دوْداغێن

ایلچی‌-ی-روم ایتالیا اۇجالێب صنده‌لی د‌ن
گؤزۆن آچدێ اوْ کسیک باش دئدی گؤردۆم اوْنۇ من
باجێسێ زینبه باخدێ دئدی آهیسته سوْخه‌ن
ائی قوْیان آدێنێ مملوکه‌ی-ی-ایسلامه امیر
سنه هر سؤز دئدی ذی‌حقدی بۇ خاتون-ی-اسیر

بیر ظهیر آدلێ نمایئشگه‌ر ایدی عبد-ی-شیکه‌م
بزه‌میشدی اؤزۆنۆ بارگه‌هه قوْیدۇ قده‌م
اوْلدۇ بازیگه‌ر-ی-مجلیس آلا دینار-وْ-دئره‌م
گلدی پیش-ی-اُسراده دایانێب دۇتدۇ قرار
بیر الین ائتدی ایشاره اوْلارا مسخه‌ره وار

تئز کنیزان-ی-حره‌مده‌ن بیری هئی وۇردۇ اوْنا
مرد-ی-دلقه‌ک ائله آللاه-وْ-پئیغه‌مبه‌رده‌ن حیا
دین-ی-ایسلامیده سن گل، ائله‌مه خبط-وْ-خطا
بۇ خانێملار فله‌ک-ی-عیصمه‌تین اۇلدۇزلارێدێر
عیتره‌ت-ی-ختم-ی-رُسل، فاطیمه‌نین قێزلارێدێر

ائتدی تأثیر کنیزین سؤزۆ اوْل شیوه‌گه‌ره
آنلادێ آل-ی-محمّد دی دۆشۆبله‌ر خطه‌ره
گئیدیگی جامه‌ی-‌ی-تفریحی سوْیۇب تؤکدۆ یئره
بزمیده‌ن قاچدێ چؤله چاره ائده موشکیلینه
خنجه‌ریله سوْل الین کسدی وئریب ساغ الینه

مجلیسه گیردی یئرین فرشینی قانه بله‌دی
ساخلایێب الده کسیلمیش الینی اشگ اله‌دی
سئییئد-ی-ساجید حضورینده دۇرۇب عجز ائله‌دی
دئدی قۇربانۇوام ائی واریث-ی-اخلاق-ی-نبی
آند وئرره‌م آنوْوا عفو ائله بۇ بی‌ادبی

تانێمادێم سیزی اووه‌ل ائله‌دیم بد حرَکه‌ت
سؤزۆ ناپوْخته دانێشدێم من-ی-دیوانه صیفه‌ت
کسمیشه‌م اؤز الیمی ائتدیگی تقصیره جهه‌ت
من طره‌فدار-ی-رسول‌الثقلینم کره‌م ائت
جان نیثار-ی-قده‌م-ی-آل-ی-حۆسئینه‌م کره‌م ائت

اوْنۇ بۇ حالدا گؤره‌نده حره‌م-ی-ختم-ی-رُسل
تسلیت وئرمه‌گیله توبه‌سین ائتدیله قبول
حضرت-ی-سئییئد-ی-سجّاد اوْ مولای-ی-ملول
اوْ کسیلمیش الی بازوسینه پئیوه‌ند ائله‌دی
ناییل-ی-صئحّه‌ت اوْنۇ امر-ی-خوداوند ائله‌دی

بئله منقول دی حضرت ائدیب اوْل شخصی دوعا
عاقیبه‌ت خئیره یئتیشدی اوْ گۆنه‌ه کار-ی-خودا
حققی گؤسته‌ردی اوْنا آیینه‌ی-ی-غئیب نما
ائوینی ترک ائله‌دی وۇردۇن اؤزۆن داغا داشا
واحۆسئن وای دئدی چؤللـه‌رده یئتیب عؤمرو باشا

قصریده‌ن ائتدیله قوْل باغلێ اسیرانی کنار
آپارێب مسجید-ی-ویرانه‌ ده وئرسینله قرار
در-ی-ویرانه ده قوْللارێن آچێب بوْشلادێلار
نئجه توْردان قۇتاران قۇش گلیر عئشق و هوه‌سه
چێخدێ توْردان بالالار گلدیله تازه نفه‌سه

بیر بؤلۆک قێز اۇشاغێ سیننیده اۆچ یا بئشیدی
هامێسێ شهریده، یوْللاردا مصیبت کئشیدی
ایستی وۇرمۇش چوْخۇ ناراحه‌تیدی ناخوْشیدی
قوْللارێندان کی آچئلدێ گیرئه بند-وْ-طناب
فوری گؤزله‌ر آخێنێب اوْلدۇ اوْلار ماییل-ی-خواب

اوْ یئرین فرشی اله‌نمیش یۇمۇشاق گرد-وْغۇبار
دوْلانێب کوچه-وْ-بازارێ چکیب زجر-وْ-فیشار
نه یئمه‌ک دۆشدۆ نه یا ایچمه‌ک یادا نه شام-وْ-ناهار
خسته-وْ-کوفته یان یانا یێخێلدێ بالالار
قوْللارێن باشلارێنێن آلتدا قوْیۇب یۇخلادێلار

هامێسێ یاتدێ ولی یاتمادێ بانوی-ی-حئجاز
قاپێدا مئثل-ی-نیگه‌هبان دۇرۇب اوْل کوکب-ی-راز
قوْللارێن بالئش ائده‌ن قێزلارێنا باخدێ بیر آز
اوْ خانێم قێزلارێن احوالینی آلدێ نظه‌ره
اللـه‌رین گؤزله‌ری اۆسته قوْیۇب اگله‌شدی یئره

آغلادێ آغلادێ بیر قدری بوْشالتدێ اۆره‌گین
بیر قێزێن آلدێ اله اؤپدۆ گؤیه‌رمیش بیله‌گین
زۆلفۆنۆ سێلدێ یاواش اۆستۆنه چکدی لچه‌گین
آناسێ فاطیمه ده گلدی اوْ غم مجلیسینه
سسینی قوْشدۇ اوْ ویرانه ده زینب سسینه

ائی حۆسئین گۆلشه‌نینین بۆلبۆلۆ لای لای بالا یات
اصغرین خواهه‌ر-ی-شیرین دیلی لای لای بالا یات
یاندێران زینبی بۇ نیسگیلی لای لای بالا یات
راضییه‌م آغلامایێب سن یاتاسان من اوْتۇرام
توْزلۇ زۆلفۆمله باشێن اۆسته سنین خئیمه قۇرام

بار ائلاها بئحقّ-ی-شاه-ی-شهید-وْ-شهدا
یحیوی دن ائله‌مه فضلیوی هیچ وقت جودا
ملک‌الموت الینده‌ن قێلێب آسۇده رها
رحمه‌تینله اوْنۇ راحه‌ت ائله عُقبا گئجه‌سی
وحشه‌ته قوْیما دۆشه قبریده تنها گئجه‌سی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] راه‌راهی سؤزجۆیۆن دییه‌رلر حاجی یحیوی بیر نئچه مدت کی اوْنۇن یئرین بوْش قوْیمۇشدۇ و سؤزجۆگ تاپمێردێ، بیر گۆن نوه‌لرینین آغزێندان ائشیدیب یازدێ. بۇ گؤسته‌ریر کی بۇ بؤیۆک شاعیر شئعرلرین چوْخ حساسیت‌ ایله دئییرمیش.

[2] بۇ بئیت ایندیسه چوْخ دیلله‌رین ازبری دیر و بیر حماسی جومله کیمی حضرت زینب(س) دیلیجه یاس تؤره‌نلرینده اوْخۇنار. و چوْخ مداحلاریمیز بۇ ترکیب بندی اوْخۇیۇبلار.