حضرت رسول‌اللهص ‌ین ولادتی – عاشورا گئجه‌سی حضرت علی اکبرعین سۇ گتیرمه‌ک اوْلایێنا گیریز و ...

قوْشار: اردبیللی منعم

 

نور حق ایسته‌دیکی عاله‌مه تابان اوْلسۇن
گتدی پئیغه‌مبه‌ری دۆنیایه، چێراغان اوْلسۇن


 

آلتێ مین آیه‌نی اوراد ائیله‌سین ازبه‌رده‌ن
درس ناخوانده گلیب حافیظ-ی-قورآن اوْلسۇن

بیلمیره‌م درس اوْخۇیۇب هانسێ دبیریستاندا
هانسێ دانیشکه‌ده یا هانسێ دبیستان اوْلسۇن

نه موعللیم نه مدرّس، نه اساتید گؤرۆب
جان-ی-عاله‌م سنین اوستادیوه قۇربان اوْلسۇن

کیم بۇ اوستادی قبول ائتدی اگه‌ر، تاپدێ نجات
کیم قبول ائیله‌مه‌دی، داخیل-ی-نیران اوْلسۇن

یئددی سین‌نینده یوْخ اوْلدۇ نئچه گۆن پئیغه‌مبه‌ر
آز قالێب جدّینین اوْندا اۆره‌گی قان اوْلسۇن

بیر نفر تاپدێ گلیب جدّینه تسلیم ائله‌دی
دئدی وئر مۆژده منیم دردیمه درمان اوْلسۇن

مال-ی-دۆنیاده گؤزۆم یوْخدۇ، دئدی ائیله دوعا
اوْ دوعانێن اثری منده نومایان اوْلسۇن

دئدی حضرت نه دوعا ائیله‌ییم آیا دئ گؤرۆم
موستجاب ائیله‌یه‌نی حضرت-ی-سبحان اوْلسۇن

دئدی آللاهیده‌ن ایسته منده بیر اولادی
بۇ محمّدص کیمی بیر چیهره‌سی خندان اوْلسۇن

خلقا" و خلقا" نطقا" بۇ مله‌ک سیما تک
دۇدمانیمده منیم شمع-ی-شبیستان اوْلسۇن

اللـه‌رین گؤتدۆ مناجاته، دئدی یا آللاه
بیر اوْغۇل وئر بۇنا کی لایێق جانان اوْلسۇن

مستجاب اوْلدۇ دوعاسی، نئچه ایللـه‌ر دوْلانێب
وقت اوْ وقت اوْلدۇ، اوْ گۆل غۆنچه‌سی خندان اوْلسۇن

وئردی خللاق-ی-تبارک اوْنا بیر قێز نوه‌سی
اوْ قێزێن شؤهره‌تی آفاقیده ائعلان اوْلسۇن

هفتم-ی-لئیلیده، آد قوْیدۇلا لئیلا اوْ قێزا
یئری وار آد قوْیانێن گؤزله‌ری گیریان اوْلسۇن

آدێ لئیلا اؤزۆ مجنون-ی-علی اکبر اوْلا
دۆشه چؤلده‌ن چؤله، مجنون-ی-بییابان اوْلسۇن

یئتیشیب حدّ-ی-کمالاته اوْ دوشیزه خانیم
دئدیله‌ر نامزه‌د-ی-شاه-ی-شهیدان اوْلسۇن

نامزه‌د اوْلدۇ اوْلۇب حضرت-ی-زهرایه گلین
بۇ گلینده‌ن شهدا شمعی فروزان اوْلسۇن

باتدێ گۆن اَندی شفه‌ق، اوْلدۇ هوا عنابی
وقت اوْ اوْلدۇ حۆسئن جامه‌سی الوان اوْلسۇن

گئیدی توْی رختینی اندامینه داماد اوْلدۇ
نوْقل-وْ-شاباشی گره‌ک، لؤلؤ-وْ-مرجان اوْلسۇن

آسمانلار گئیینیب قێرمێزێ، توْی باشلاندێ
شمع‌لر یاندێ علی خانه‌سی ریضوان اوْلدۇ

گؤردیله‌ر شمع‌له‌رین نورو یاراشمێر اوْ توْیا
بیر چێراغ ایسته‌دیله‌ر نورو فراوان اوْلسۇن

اوْ چێراغێ گتیریب بیر اۇجا قامه‌تلی خانێم
باخانێن ایسته‌دیکی گؤزله‌ری حئیران اوْلسۇن

سارالێب شمع‌لرین نورو ایشێقلاندێ چێراق
اوْ چێراغه هامێ عاشیقله‌ری قۇربان اوْلسۇن

گؤردیله‌ر ماه-ی-بنی هاشیم علمدار-ی-حۆسئن
نوره باران ائله‌دی، صحنه گۆلۆستان اوْلسۇن

گۆل عوذارین بۆرۆیۆب زۆلفو گۆل-وْ-رئیحان تک
رسمیدیر توْیدا همیشه، گۆل-وْ-رئیحان اوْلسۇن

نئچه یۆز گئتدی جوانان-ی-بنی هاشیمده‌ن
نو عروسی گتیره‌ن تازه جوانان اوْلسۇن

اۆچ نفر قالدێ فقط گئتدی هامێ پیشوازه
اۆچ نفر کیمدی؟ دئییم آدلارێ ائعلان اوْلسۇن

بیر حۆسئندیر بیری عبّاس، بیریده زینب‌دیر
ساق سوْلا باخدێ حۆسئن ایسته‌دی گیریان اوْلسۇن

آناسێ اوْلماسا داماده اوْ توْی نیسگیل‌دیر
دئدی ائیکاش آنام بۇ گئجه مئهمان اوْلسۇن

چێخدێ صحنه دئدی عبّاسه سوار اوْل آتۇوا
قوْی باخێب قامه‌تیوه قارداشۇن حئیران اوْلسۇن

بۇ طره‌فده‌ن تزه داماد اوْ طره‌ف تازه عروس
هوده‌جه میندی گلین دؤوره‌سی نیسوان اوْلسۇن

اوْ جوانلار کی یئتیشدی ایکی صف باغلادێلار
ایحتیراما" دئدیله‌ر تیغله‌ر عوریان اوْلسۇن

گئجه‌نین عاله‌می شمشیرلر عوریان اوْلدۇ
آیرێ بیر منظه‌ره لازێمدێ نومایان اوْلسۇن

ایری شمشیرلر اوْل گئجه‌لیک آی شکلی
نوره باران ائدیب هر کوی-وْ-خییابان اوْلسۇن

وسط-ی-صفده گلیر هوده‌ج-ی-زیبای-‌ی-عروس
یئتیشیب تخت-ی-روان، وارد-ی-مئیدان اوْلسۇن

گؤیۆن اۇلدۇزلارێ تبریکینه چه‌چه وۇردۇ
ابرلر ایسته‌دی توْی رقصینه جوْنبان اوْلسۇن

آیێن اوْن دؤرد گئجه‌لیک، نورو بولود دان چێخدێ
طاق-ی-نصرت کیمی اطرافینه رخشان اوْلسۇن

ناگه‌هان صحنه‌ی-ی-مئیدانیده بیر گۆن چێخدێ
گۆن دگیل نورودو، یئرده‌ن گؤگه پرران اوْلسۇن

گلینین محمل‌ینی ساخلادێلار، سس یاتدێ
دۇردێلار ساکت-وْ-صامت، زن-وْ-مردان اوْلسۇن

هوده‌جین پرده‌سینی رد ائله‌دی باخدێ عروس
گؤردۆ اؤز نامزه‌دین ایسته‌دی بیجان اوْلسۇن

دۆشدۆ ناگه گؤزۆ عبّاسین اۇزۇن قوْللارێنا
یاراشار قامه‌تینی سرو-ی-خرامان اوْلسۇن

باخدێ باخدێ اوْ اۇزۇن قوْللارا رعنا قدینه
اللـه‌رین قوْزادێ آللاهه ثناخوان اوْلسۇن

دئدی ربّی اوْ اۇزۇن قوْللارێ چوْخ گؤرمه بیزه
بۇ جوان عیترت-ی-زهرایه نیگه‌هبان اوْلسۇن

گؤردۆ عبّاسی ایکی دفعه بۇ خاتۇن-ی-عزیز
بیری بۇردایدێ، بیرین قوْی دئییم عونوان اوْلسۇن

بیرده گؤردۆ اوْنۇ لئیلا شب-ی-عاشوراده
آز قالۇردۇ اوْ بلا صحنه‌سی طوفان اوْلسۇن

علی اکبر سۇوا گئتدی، کسیلیب چاره یوْلۇ
گؤردۆ یوْخ چاره گره‌ک، دست بئدامان اوْلسۇن

قد اۇجا قامه‌ت اۇجا، پرچه‌م اۇجا قوْللار اۇزۇن
اوْ مهابه‌تله گئدیر، عازیم-ی-مئیدان اوْلسۇن

دامه‌ن-ی-تللیده گؤرسه‌ندی، ایکی قاره لیباس
بالاجا بیر قێزێدێ قلبی پریشان اوْلسۇن

دالێسێجا  یئریییر بیر اۇجا قامه‌تلی خانێم
بئله دۆنیا، بئله بیر عاله‌می ویران اوْلسۇن

اوْ قێزێن اللـه‌ری باشدان اۇجالێب سسله‌ندی
عمو صبر ائیله رقیه‌وْن سنه قۇربان اوْلسۇن

قارداشێم گئتدی فراته بیزه رحم ائیله عمو
آناسێن قوْیما اوْغۇلسۇز اگه‌ر ایمکان اوْلسۇن

دئدی یا اکبری الساعه سلامه‌ت گتیریم
یا اۇزۇن قوْللارێمێ قانیمه غلطان اوْلسۇن

اوْ طره‌ف نهر-ی-فرات اۆستۆ تجلّا ائله‌ییب
بیر اۇزۇن قوْلدۇ انیر، قاتێل-ی-عودوان اوْلسۇن

بیر نفر قالمادێ نهر-ی-اۆسته سلامه‌ت دایانا
ایسته‌دی معره‌که‌ی-ی-جنگینی پایان اوْلسۇن

ساقدا آغ ساققال حبیب‌ابن‌مظاهیر سۆرۆر آت
سوْلداقاسیمدی سوراه گۆل-ی-خندان اوْلسۇن

دالدا قێرخ بئش نفر اللـه‌رده یالێن خنجه‌ریله‌ن
دوْلۇدۇر مشک‌لر عطشانلارا ائحسان اوْلسۇن

دؤرد نفر چێخدێ سواره یوْلۇ سدّ ائیله‌دیله‌ر
وقت اوْ وقت اوْلدۇ قێلێجلار گینه عوریان اوْلسۇن

اۇجادان سسله‌دی شهزاده یوْلۇمدان چکیلین
قوْیمایێن جیسمیزی توْپراق ایله یئکسان اوْلسۇن

گؤردیله‌ر آچدێ اۇزۇن قوْللارێ سسله‌ندی علی
گل عمون گل اوْ گؤزه‌ل گؤزله‌ره قۇربان اوْلسۇن

آتدێ توْپراغه اؤزۆن اؤپدۆ اۇزۇن قوْللاردان
قوْیمادێ قلبینی شرمه‌نده‌ی-‌ی-جانان اوْلسۇن

آشدێلار تللی علی دۆشدۆ یئره مرکه‌بده‌ن
گلدی لئیلایه اوْ آخه‌ر گئجه مئهمان اوْلسۇن

یێخێلێب اؤپدۆ رقیه باجێسێ چکمه‌لرین
دؤندۆ پروانه کیمی باشینه سوزان اوْلسۇن

گتدی لئیلا اوْ گلینلیکده سالان معجه‌رینی
ایسته‌دی خاطیره‌‌-ی-موسیم-ی-هیجران اوْلسۇن

سالدێ توْپراغه دئدی قوْی اوْ موباره‌ک قده‌مین
قامه‌تین معجه‌ریمین اۆسته خرامان اوْلسۇن

چکمه‌سین قوْیدۇ علی معجه‌ر-ی-زر تار اۆسته
دئدی اَگله‌ش یئره قلبیم ائوی ویران اوْلسۇن