حضرت علی اکبر علیه‌السلام نوحه‌سی – قوْشار: زنگانلی کلامی

 

 

الیمین عصاسی اکبر، اۆره‌گیم صفاسی اکبر

بـۆرئییبـدی نئینـه‌وانـی، آنـاوێن نـواسی اکبر

 


 

اوْغۇل آل-ی-هاشیم ایچره، عجه‌ب ایمتییازه یئتدیـن

هامێـدان قابـاق جاهـانـدان ال اۆزۆب جهاده گئتدین

نیگـه‌ران آنـوْن اؤلئیـدی دئ گـؤرۆم نـه تئز قَییتدیـن

گـل اؤزۆم اوْلـۇم اوْ قانلـێ قده‌میـن فداسـێ اکبـر

 

خـبــر-ی-فـراقــون اینـــدی مـــن-ی-نامــوراده گـلــدی

خانێم عممه‌ن ائتدی شیوه‌ن، حره‌م اهلی داده گلدی

نـه حــالا قالێــب جنــازه‌ن نییــه بـس عبــاده گلـــدی

یئــره قــان آخێــر عبــاده‌ن نــدی مـاجــه‌راسـێ اکبـر؟

 

گۆن ائده‌ر گیله دئسه‌م گر، سنه ماه-ی-منظه‌ر اوْغلۇم

گــؤیــۆن آفتـابــێ هــاردان بــۇ جمــاله بنــزه‌ر اوْغلــۇم

سنــه آیــدا گـۆنـده قـۇربـان گـؤزه‌ل اوْغلۇم اکبر اوْغلۇم

گــۆنـه اینـجیـلا بــاغێشــلار یـۆزیــویــن جلاسـێ اکبـر

 

ائله شمع-ی-حۆسنی روشن، ننه باشۇوا دوْلانسێن

گـۆنه بـاخ گـۆن اوْرتـا وقتـی، بـۇلۇد آلتدا دالدالانسێـن

گئجه آت نیقابی یـۆزده‌ن مـه-ی-آسیمـان اۇتـانسێـن

اوْلا میـن جانێـم اوْ حـوسنـون سیپه‌ر-ی-بلاسێ اکبر

 

نمـه‌کیـن لبینـده حـقّ-ی-نمـه‌کی ایتیـرمـک اوْلمـاز

سخن‌ین شکه‌ردی شۆکرۆن یئرینه یئتیرمک اوْلماز

بالا داغێ گؤرسه دیلده‌ن، بالا داغ گؤتۆرمگ اوْلماز

گؤزۆن آچ منی دانێشدێر، گؤزۆمۆن ضییاسی اکبر

 

یۆزیـوی گـؤره‌ن مثلـده، سنـه مصطفیع دییــه‌ردی

گـؤرۆب حـوسـن‌لـی کمـالـون بلـغ‌العــلا دییــه‌ردی

اوْ کمالــه مــه جمـالــه کشــف‌الـدجــا دییــه‌ردی

اۇجــالاردێ خـوْش خصـاله، حسنت صلاسی اکبر

 

بیزیـم ائلـده یـازدێ تقــدیـر آدێــوێ شهیــد-ی-اووه‌ل

سنه چاتدێ فئیض-ی-اکمل منه قالدێ اجر-ی-افضل

ائله‌ییب حدیث-ی-عئشقیم غم-ی-مجمه‌لیم مفصّل

بـــۇ حـدیثـی بیلمــه‌ز ایـلـلا شهـــدا آنـاســێ اکبــر

 

منــه آغـلا قـوْی مـلالیـم اوْلا ثبـت گـؤز یاشۇنـدا

گؤزۆن آچ گؤرۆم عزیزیم بـۇ نه یـاره‌دیـر باشـۇنـدا

اوْتۇرۇب جبینه شمشیر، قۇرۇیۇبدۇ قان قاشۇندا

الیمـی بئلیمـده قـوْیـدۇ، بۇ باشێن یاراسێ اکبر

 

بۇ نوحه‌نی حاج داوود علیزاده اردبیلی چوْخ گؤزه‌ل ایفاده ائدیب.