حضرت رقیّهس یزید مجلیسین ده عمّه‌سی حضرت زینبس اوْخشایێر:

قوْشار: محمّد تقائی اردبیلی

 

آچێقلاما: بۇ نوحه‌نی حاج صدیف چوْخ گؤزه‌ل ایفا ائدیب کی اوْنۇ بۇ وبده حاج صدیف‌ین کاسئتلری پوْستادا "مجلیس-ی-یزید" آدێلا الده ائده بیله‌رسیز.

 

گلمیشـه‌م فغـانـه، یانـه – یانـه عمّه

گؤزله‌ریم ساتاشدێ، خئیزه‌رانه عمّه

عمّـه بیر علاج ائیلـه

بۇ یزیده سن سؤیله

وۇرماسێن بابامێ (2)


 

قلبیم اوْدلانێبدێر، آته‌ش-ی-فراقـه

کیم وۇرار بۇ نوعی، خئیزه‌ران دوْداقه

گؤزله‌ریم فدا اوْل، قان آخان دوْداقه

یانمێشام فراقیندان

قان آخێر دوْداغێندان

وۇرماسێن بابامێ (2)

 

ظۆلم‌ ایله‌ن تالاندێ، خانمانیم عمّه

قانینه بوْیاندێ، باغبانیم عمّه

یاندێ ظۆلم الیله، آشیانیم عمّه

طشت-ی-زرده قان داشدێ

فاطیمه باشێن آشدێ

وۇرماسێن بابامێ (2)

 

وئر ایجازه عمّه، بۇ غریب-وْ-زاره

یالوارێم یزید-ی-شوم-ی-بد شوعاره

بۇ شیرین زبانه، ائیله‌سه نیظاره

ظۆلم ایله بئله دۇرماز

شاهه خئیزه‌ران وۇرماز

وۇرماسێن بابامێ (2)

 

سیننیم آزدێر عمّه، غرق-ی-نیسگیله‌م من

کشتی-ی-بلایه، امن ساحیله‌م من

رحم ائده‌ر دانێشسام، چون شیرین دیله‌م من

گؤرسه زۆلفیمی افشان

رحم ائده‌ر اوْ بی‌ایمان

وۇرماسێن بابامێ (2)

 

خئیزه‌ران اوْ باشێ، سالدێ پیچ-وْ-تابه

گلدی آیرێ غوصصه، بۇ دیل-ی-کبابه

گؤزله‌رینی آچدێ، باخدێ بیر روبابه

یاندێ قلبیمیز یاندێ

لبله‌ری دوْلۇ قاندێ

وۇرماسێن بابامێ (2)