بنی هاشیمین پارلاق آیێ‌نێن نؤحه‌سی

قوْشار: اردبیللی زایر

 

چون عرش-ی-زین اۆسته‌ن دۆشۆب، سققای-ی-مظلومان یئره

گـویـا نـــزول ائیـلــوب1 اوْ دم گـــؤیـــده‌ن مــه-ی-تـابــان یــئــره

 

اوْلـدۇ علــه‌م تــک سـرنیـگـون، نـوبـاوه‌ی-ی-شـاه-ی-نجـف

دؤور-وْ-بـریــن اهـل-ی-جفـا، ائیلـوب ایحـاطــه صــف‌بـه‌صـف

اؤلدۇ خده‌نگ-ی-دۆشمه‌نه، ظۆلمیله گۆل جیسمی هده‌ف

زخم-ی-شریفینـده‌ن آخـۇب2، جئیحـون کیمـی القـان3 یئـره


یالقـۇز4 گـؤرۆب اوْل سـروه‌رین، اطـرافینـی آلـدێ صفوف5

از بس یارالێ جیسمینـه، وۇردێ6 گـروه-ی-کیـن سیـوف7

تحـریـر ائـدوبلـه8 پئیکـه‌رین، شمشیـریلـه مثـل-ی-حروف

گـویـا دۆشـۆب قورآنـیـده‌ن، بیر صفحــه‌ی-ی-قـورآن یئـره

 

سرو-ی-قدّی طوبیٰ کیمی دۆشمۆش یئر اۆزره چاک-ی-چاک

مـردانــه راه-ی-عئشـق ده، اوْلمــۇش وجــودی زیـب-ی-خاک

زخـم-ی-وجـودینـده‌ن اوْلــۇب جـاری اوْ دشتـه؛ خــون-ی-پاک

قانیلــه ثـبـت-وْ-ضبـط اوْلــــۇب، تا آیــــه‌ی-ی-قــــورآن یئــــره

 

بـی‌تـاب-وْ-بـی‌طـاقـه‌ت گـؤرۆب، تاپـدێ جیسـاره‌ت کـوفییـان

مــوج ائتــدی دریــا تــک اوْ دم، اهـــل-ی-جفـا؛ پیر-وْ-جــوان

دگـدی زبــس اوْل ســروه‌ره، شمشیــر-وْ-تیـر-وْ-خـونفیشان

قان قطره‌سی گۆل جیسمیده‌ن، گۆل تک اوْلۇب خندان یئره

 

اوْن یئتـدی کـافـر کیـن ایلـه، چکـدی بئلینـده‌ن خنجـه‌رین

ایقدام ایدوبله9 کسمه‌گه، باشێن سۇسۇز اوْل سروه‌ریـن

ظۆلمـه‌ت کیمـی اوْل مـَه‌وشیـن آلـدێ عـدو دؤور-وْ-بـریـن

آز قـالـدێ جـور-وْ-ظـۆلمـده‌ن، دۆشسۆن اوْ گۆن لرزان یئره

 

سمـت-ی-خییـامـه یـۆز دۇتـۇب حسـره‌تلـه اوْل کان-ی-وفا

نطق-ی-گؤهه‌ر بارین آچۇب10، عرض ائتدی «ادرکنی اخا»

یئتـدی خییــه‌مــده اوْل زامـان، سمـع-ی-ایمـامـه بـۇ صـدا

اشـگ-ی-بصـر بـاران کیمـی، تـؤکـدی شـه-ی-دؤوران یئره

 

سورعه‌تله چێخدێ خئیمه‌ده‌ن، مئیدانه یۆز قوْیدێ اوْ شاه

نـه نـوع تـاپـدێ قــارداشێـن، اوْل پـادشــاه-ی-کـم سیپـاه

قان لخته‌سی دۇتمۇش یۆزین، ابر ایچره گویا قرص-ی-ماه

بی‌صبر اوْلۇب تا زین ایده‌ن، دۆشدی شه-ی-عطشان یئره

 

آلـدێ دیـز اۆسـته باشێنێ، اوْل معده‌ن-ی-جود-وْ-کـرم

فـرمـاییـش ائیلـوب یـا اخـا، هیجـروندا اوْلـدۇم قدّی خم

بـی‌صبــر-وْ-بــی‌آرام ائـدیـب، اولاد-ی-اطهــاری بـۇ غـم

جاری ائده‌رلر گـؤز یاشێـن، هیجرونـدا چـون بـاران یئــره

 

بۇ زاییـره لوطـف ائـت شـهـا، عبّـاسـۆوه11 اوْلمـۇش دخیل

بۇ حاضیرین بزم‌ایلـه عقبـاده، قێـل اجـریـن {سن} جــزیـل

ایستـه گـلاخ12 بـۇ جمعیـلــه اوْل روضــه‌ی-ی-پاکـه بـۇ ایـل

تا سجده‌ی-ی-شوکر ایتماقا 13 بیز یۆز قوْیاخ 14 بیر آن یئـره

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ائیلیب

2- آخێب

3- آلقان: قێپ قێرمێزێ قان، چوْخ قاتێ قێرمێزێ قان

4- تک، کؤمک‌سیز، تنها، آدامسێز

5- صف‌لر

6- وۇردۇ

7- سیوف: خنجه‌رلر، شمشیرلر

8 و 9 - ائدیبله

10- آچێب

11- عبّاسووا، عبّاسیوه

12- گله‌ک

13- ائتمه‌گه

14- قوْیاق