حضرت لئیلا (ع) گؤزه‌ل اوْغلۇ حضرت علی اکبرعین مئیداندان قایێداماسێنا گؤز یوْلدا دایانێب اوْخشایێر:

قوْشار: شأنی

 

شام-ی-هیجرانیم، خودا نیصف اوْلدۇ ماهیم گلمه‌دی

رزمگــه‌هــده‌ن اکـبـر-ی-آهــو نیـگــاهـیــم گـلمــه‌دی

 

بوْینۇنا گرچی کفه‌ن سالدێم ریضایه‌تله اؤزۆم

اوْغلۇمۇ مئیدانه گؤنده‌ردیم قالێب یوْلدا گؤزۆم

یا یئتیر بیرده بالامێ، ساغ گؤرۆم یا وئر دؤزۆم

دادیمه سن یئت ایلاهی دادخواهیم گلمه‌دی


ماییلـه‌م بیــرده جمـال-ی-عالــه‌م آراسێــن گـؤره‌م

دۆشمـه‌میش تــوْپـراغــه سـروقدّ بالاسێـن گـؤره‌م

قان خسوفه سالمامێش بیر ماه سیماسین گؤره‌م

قامـه‌تیـم غمـده‌ن هیلالـه دؤندۆ، ماهیم گلمـه‌دی

 

راضییه‌م هرچند کوی-ی-عئشقده اوْلسۇن شهیـد

ایستـه‌ره‌م گلسیـن اؤلـۆنجـه بیرده ائیلیـم بازدیـد

هئچ کیمین یارب اومێـدین ائیلـه‌مـه سـن نااومێـد

قالـدێ مئیـدانـدا گـؤزۆم اوممێـدگاهیـم گلمـه‌دی

 

قانلێ مئیدانه اوْ وقتده‌ن کیم بالام اکبر گئدیب

اوْلمۇرێ آرام قلبیم طاقه‌تیم یئکسه‌ر گئدیب

قالمایێب روحیم بده‌نده اکبریم همسر گئدیب

گلسه روحیمده، گلیر عادل گواهیم گلمه‌دی

 

دوْلـدۇرۇب دشـت-ی-عیـراقـی شـوریلـه غـوغـاسـی

اوج ائدیب افلاکه، لئشگه‌ر نعره‌سی آت شئیحه‌سی

سن اؤزۆن تشویشیـده‌ن قـۇرتار خـودا بـۇ بـی‌کسـی

بـی‌پنـاهیــم بـی‌کسیـم پُشـت-وْ-پناهیـم گلمـه‌دی

 

بئیلـه بیـر غــوغــادان آیـــا، ائیلــه‌مــه‌ز انـدیشــه1 دل

قانـه دؤنمه‌ز گـؤزده‌ن آخمـاز صبری ائیلــه‌ر پیشـه دل

سسله‌نیر تئز اؤلدۆرۆن لئشگه‌ر دۆشۆر تشویشه دل

ملک-ی-دلده خئیل-ی-صبره، سرسیپاهیم گلمه‌دی

 

هیجــر اوْدیـلــه اوْدلانێـب دل، آهیــم آتشبـار اوْلـۇب

شعـلــه-ی-آهیملــه خـرگــه مـطـلـع-ی-انـوار اوْلۇب

گؤزلـریـم مئیـدانـه بـاخمــاقـدان خـودایـا تـار اوْلــۇب

بخت-وْ-روزیم تک گؤزۆ زولف-ی-سییاهیم گلمه‌دی

 

بیـر بالام الـده‌ن گئـدیـب، میـن دل اوْنـۇن پابستـه‌سی

بیر ایمامه‌تده‌ن ســوْرا هـر منصــه‌بیـن شاییستـه‌سـی

اوْلما دۆشـدۆ چنـگ-ی-گۆلچینه اوْ بیر گۆلده‌سته‌سـی

باغ عـؤمـرۆمده گؤیـه‌رمیـش گـۆل گییاهیــم گـلمــه‌دی

 

اوْن-دا کـی عزم ائیله‌دی اوْغلـۇم اؤلـۆم مئیـدانینـه

شـوقیلـه اؤز جــانینــی ائتسیــن فــدا جــانـانینــه

حسره‌تیلـه بیر قـده‌ر باخـدێــم رخ-ی-رخشانینـــه

دۇتمـادێ دل سهـل‌دیر، دیلـده‌نده آهیـم گلمه‌دی

 

اینتیظارینــده نـــه تـــک آغــلار آنـاســێ خئیمــه ده

گؤز تیکیـب مئیـدانـه جوملـه اقـرباســی خئیمــه ده

دۆشمه‌نی چوْخدۇر قالێب یالقۇز آتاسێ خئیمـه‌ ده

شاهـزاده اینتیظـاری قـــالـــدێ اکبـــر گـلمـــه‌دی

 

گتدی یثریبده‌ن بـۇرا شـوق-ی-علـی اکبـر منـی

محمیله میندیردی هر یئرده اوْ مه پئیکـه‌ر منــی

گر اسیر ائیلیب آپارسا شامـه بۇ لئشگـه‌ر منـی

بس منه کیم راهنمادی، شـاه راهیـم گلمـه‌دی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-قوْرخماق