حضرت علیع مین شهاده‌تینه گؤره ایکی نوحه

قوْشار: تبریزلی صراف

 

چون تُراب-ی-تیره اوْلدێ1، خوابگاه-ی-بوتُراب

عرشیدن گلدی نیدا، یا لیتنیٰ کُنتُ تراب

 

چوْخ بلالر چکدی بۇ عاله‌مده شاه-ی-لافتا

هر غمه صبر ائیله‌دی اوْل معده‌ن-ی-جود-وْ-عطا

وئردی باش مئحراب-ی-عباده‌تده بوْیاندێ قانه تا

اهل-ی-عئشقه بیربه‌بیر اوْلسۇن اوْباشدان فتح-ی-باب


 

کئشوه‌ر-ی-ایمانیده نصب ائیله‌دی بئیده‌ق یئره

حقّ دیلیله‌ن ائتدی امراللّهی جاری حق یئره

بیلمئیوب2 حقّین اوْنۇن، اؤلدۆردیله‌ر ناحقّ یئره

اوْلدێ قانیله‌ن مترجَم معنی-ی-امّ‌الکتاب

 

چون یێخێلدێ باعئث-ی-ایجاد حرف کاف نون

دین-ی-حقّین اوْلدۇ بیر مؤحکم ستونی سرنیگون

دۆشدۆ دیلده‌ن قلب-ی-عاله‌م، اوْلدۇ عاله‌م بی‌سکون

شش جهتده‌ ظاهیر اوْلدێ بۇ جهت‌دن اینقیلاب

 

اوْلدۇ ضربت آشنا فرق-ی-شه-ی-مردانیله‌ن

دوْلدێ "عین‌اللاهه" ناظیر گؤزله‌ری آلقانیله‌ن

وئردی جان جانانه، امما نه لب-ی-عطشانیله‌ن

شیعه‌لر ائی کاش اوْلئیدی3 کوفه‌ی-ی-ویران خراب

 

بیلمیره‌م آیا نه وار بۇ یئرده ائی اهل-ی-ولا

قوْیدێ4 هر کیمسه قده‌م اوْلدێ5 بلایه موبته‌لا

عاقیبه‌ت قانه بوْیاندێ بۇردا شاه-ی-کربلا

کسدی باشێن وئرمه‌دی دۆشمه‌ن اوْنا بیر جرعه آب

 

چوْخ مصیبت‌لر اوْلۇب شیعه نمایان کوفه ده

چوْخ بده‌نلر آخه‌ر اوْلمۇش قانه غلطان کوفه ده

وئرمئیوب6 امما حۆسئن تک بیر نفر جان کوفه ده

بیر بده‌ن دؤرت7 مین جراحه‌ت کیم گؤرۆب وئرسین جاواب

 

شیعه‌لر اهل-ی-جفا حاشا جفاده‌ن دوْیدۇلار

کسدیله‌ر باشێن سوْیۇب جیسمین یئر اۆزره قوْیدۇلار

خئیمه‌گاهین ائتدی‌لر غاره‌ت عیالین سوْیدۇلار

اهل-ی-بیت عیصمه‌ت اوْلدۇ، بسته‌ی-ی-قئید طناب

 

کیم گؤرۆب بیر بئله ظۆلمی بیر مسلمانه روا

با اوْلۇب لب تئشنه اؤلمه‌ک هانسێ قۇربانه روا

گؤردی8 امما اهل-ی-کین شاه-ی-شهیدانه روا

هم عیالی، هم اؤزۆ اوْلسۇن سۇسۇزدان دل‌کباب

 

لئشگه‌ر-ی-جرم-وْ-معاصی بئیده‌ق آچمێش رنگ-رنگ

پهلوان-ی-نفس ائدیب دیر عرصه‌نی صرّافه تنگ

چوْخ سعاده‌ت دیر، ویرا9 اگه‌ر دامه‌ن-ی-مولایه چنگ

چون امیرالمؤمنین دیر شافع-ی-یومُ‌الحساب

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اوْلدۇ

2- بیلمئییب، بیلمه‌ییب

3- اوْلایدێ

4- قوْیدۇ

5- اوْلدۇ

6- وئرمه‌ییب، وئرمئییب

7- گؤردۆ

9- وۇرا

************************

ابن-ی-ملجم نامسلمان یا امیرالمؤمنین

ائیله‌دی ظۆلمینده طوغیان یا امیرالمؤمنین

 

دوْلدۇرۇبسان گؤردی بۇ دونیانی فضل-وْ-جودیله‌ن

اوْلمۇسان مشغول-ی-صؤحبه‌ت، حضرت-ی-معبودیله‌ن

بیر قێلێج ویردی1 باشۇندان تیغ-ی-زهر آلودیله‌ن

اوْلدێ موْنشه‌ق2 ماه-ی-تابان یا امیرالمؤمنین

 

گؤتدی «و انشقّ القَمَر» ثبتین قضا بیر دفتره

ساخلئیۇب3 گؤرسه‌تدی4 بیر-بیر عیتره‌ت-ی-پئیغه‌مبه‌ره

عاقیبه‌ت بۇ شیوه سر مشق اوْلدۇ اوْغلۇن اکبره

مشق-ی-عئشق آلدێ باشێندان یا امیرالمؤمنین

 

ویردی5 بیر ضربت سنه گر ابن-ی-ملجم نابیکار

ائتمه‌دی جیسمین داخێ بیر اؤزگه یئرده‌ن زخمدار

گؤر سنین فرقینله بۇ فرقین نه قدری فرقی وار

بیر بده‌ن مین زخم-ی-پئیکان یا امیرالمؤمنین

 

آه اوْ دمده‌ن گؤردی «منقذ» اکبری اؤز باشینه

باخمئیوب6 لئیلایه رحم ائتموب7 اوْنۇن گؤز یاشینه

بیر قێلێچ ویردی باشێندان بیچدی گئچدی قاشینه

دۇتدی شهلا گؤزلرین قان یا امیرالمؤمنین

 

باش قێلێجلاندێ آخۇب8 قانێ یئر اۆزره سۇ کیمی

دؤوره‌سین صیّاد آلۇب9 بیر زخمدار آهو کیمی

حاله‌ت-ی-زارین پریشان گؤردی‌لر گیسو کیمی

ائتدیله‌ر جیسمین پریشان یا امیرالمؤمنین

 

اوْلدۇلار بیرده‌ن هوجوم‌آور اوْ عطشان اۆستۆنه

یۆز قوْیۇب مین نامسلمان بیر مسلمان اۆستۆنه

اوْخ-اوْخ اۆسته‌ن ویردیلار10 پئیکانی پئیکان اۆستۆنه

زخمیده‌ن جیسم اوْلدێ شان-شان یا امیرالمؤمنین

 

گؤردیله‌ر بی‌بال-وْ-پر، دۆشمۆش اوْ شهباز-ی-حرم

کرکه‌سان-ی-کوفه-وْ-شام ائتدیله‌ر، جرأت به هم

ویردیلار11 خنجه‌ر اوْلۇب خنجه‌ر دمینده قدّی خم

سۇ دئییب وئردی سۇسۇز جان یا امیرالمؤمنین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وۇردۇ

2- منشق

3- ساخلایێب

4- گؤرسته‌ردی

5- وۇردۇ

6- باخمایێب

7- ائتمیب: ائتمه‌ییب

8- آخێب

9- آلێب

10 و 11- وۇردۇلار