ایکی عم اوغلۇ نوحه‌سی (شام یوْلۇندا حضرت قاسمع آداخلێ‌سێ اوْخشایێر)

 

قوْشار: تبریزلی حاج رضا صرّاف

 

زۆلـف-ی-سییه‌هون1 یۆزده پریشاندور2 عم اوْغلێ

شانه کیمی کؤگلۆم اوْدۇ شان-شاندی عم اوْغلێ

 

قۇربـان‌گـه-ی-عئشقه سن اوْلان وقتده‌ن عازیـم

همـده‌م غـم اوْلــۇبــدۇر منــه انــدوه-ی-مـلازیـم

من بستـه‌ی-ی-عئشقـه‌م منه زنجیـر نـه لازیـم

زنجیریم اوْ گیسـوی-ی-پریشـانـدور عـم اوْغلـێ


 

گؤردۆم باشێوێ نئیـزه‌ده تـؤکـــدۆم یـۆزه قــانیــاش

گلدوم3 باشۇن آردونجـه4 بۇ شامـه کیمـی بیربـاش

قان آغلامئیوم5 نئیلئیوم6 ایمدی7، من-ی-کـول‌باش8

درد-ی-غم الینـده جیگـه‌ریــم قاندور9 عــم اوْغلــێ

 

شام اهلینه، باخ گـؤر نـه تمـاشایـه دۇرۇبـلار

هر گوشه ده بیر داییره‌ی-ی-عئیش قۇرۇبـلار

عوریان باشێـوێ نئیـزه‌یـه ظـۆلمیلـه وۇرۇبـلار

یا کیم10 «شجر موسی عمران»دی عم اوْغلێ

 

گئیمیش هامێ بۇ عوره‌ت اۇشاق، خلعه‌ت-ی-فاخیـر

باخدوخجه11 عـم اوْغلـێ منـه ائیلـه‌لــلــه‌ر12 تفـاخـور

هــر چــنــد اسیـــره‌م گــینــــــه شــهــزاده‌ام آخـــه‌ر

شهــزاده‌یــه آیــا بــۇ غــم، آســانـــدور عــم اوْغلــێ

 

بیر-بیرده دییـه‌للـــه‌ر13 بــۇ گلیــن تــازه گلـیــن دیـر

صد حئیف کی مغلول-ی-غل-ی-شئمر-ی-لعین‌دیر

هــر درد ده‌ن آرتـــوخ14 منـــه بـــۇ درد چتیـــن دور15

توْی حیجله‌گَهیم ناقـه‌ی-‌ی-عـوریانـدی عـم اوْغلـێ

 

بولدون16 منی بۇ دهرده غـم چکمـه‌گـه لایێـق

منده ائله‌دیم سنـده‌ن اؤتـۆر قطـع-ی-عـلاییـق

چون رسمدور عاله‌مده اوْلۇر مؤحنـه‌تـه شایێـق

هر کیم کی اسیر-ی-غم هیجراندور عم اوْغلێ

 

ائی حضرت-ی-یوسیفده‌ن اوْلان حوْسنده افزون

بۇ خـلـق زلیخـا کیمــی اوْلمــۇش سنـه مفتـون

باش وئرسه اگه‌ر باشون آلان کس دگو17 مغبون

جان نه قدری بۇ بــازارده ارزانـدی عــم اوْغلــێ

 

بۇ مملـکتــین چوْخــدۇر عجـــه‌ب مِـلــک بــلادی

چین-ی-سر زولفون کیمی اعظـم دو18 سـوادی

ظۆلمه‌ت‌کـده-ی-غمدور نچـون شامـدور آدێ{؟}

درد اهلینـه یا شـام-ی-غریبـانــدور عـم اوْغلـێ

 

آخشـاما کیمـی یازسان اگر قصـه‌ی-ی-شامـی

ایتمامه یئتیشمه‌ز بـۇ سـؤزۆن یوْخــدێ تمامـی

سؤز اؤزگه‌سینونـدور19 دگـو «صـرّاف» کـلامــی

زۆلف-ی-سییه‌هون یۆزده پریشاندور عم اوْغلێ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سییه‌هین

2- پریشاندیر

3- گلدیم

4- آردۇنجا، آردێنجا

5- آغلامایێم

6- نئیله‌ییم

7- ایندی

8- کول‌باش: خاک بر سر

9- قاندێر

10- مثل، مانند

11- باخدوقجا

12- ائیله‌رله‌ر

13- دییه‌رله‌ر

14- آرتێق

15- دیر

16- بیلدین

17- دگی، دگیل

18- دی، دیر

19- اؤزگه‌سینیندیر

*******************************

ائی عم اوْغلێ گتیریب درد-ی-غمین جانه منی

سالێـب آهـو کیمـی بــۇ دشـت-وْ-بییـابانـه منی

 

نه بیلیر سئلسئله‌ی-ی-عئشقه دۆشه‌ن عار نه‌دیر؟

جـور-ی-بیـگـانـه نـه‌دیـر؟ طعنــه‌ی-ی-اغیـار نـه‌دیــر؟

بـاخمــارام دئیــر-وْ-کئلیســا نـــه‌دی، بــازار نــه‌دیـر؟

گئده‌ره‌م جذبـه‌ی-ی-عئشقین چکـه هـر یانـه منـی

 

من عزیزه‌م گره‌ک عالــه‌مــده اؤلـه‌م عیـززه‌تیلــه‌ن

هۆده‌ج-ی-تخـت-ی-روانیـم، چکیلــه حؤرمه‌تیلــه‌ن

ایندی هـۆده‌ج یئرینـه، اهـل-ی-جفــا ذیللــه‌تیلـه‌ن

میندیریب‌دیر باش آچێق، ناقه‌ی-ی-عوریانه منـی

 

نئیزه باشێنـدا باشێــن گـۆن کیمـی جـولانه گلیـب

نــه تجــلّادی تـــماشــاسینـــه بیگــانــــه گـلیــب

چکمیشه‌م هر نه موصیبت بۇ چۆرۆک جانه گلیب

اؤلـدۆرۆر اینـدی نئدیم 1 طعنـه‌ی-ی-بیگانه منـی

 

من مریض-ی-غم-ی-عئشقه‌م، منه تدبیر نه‌دیر

زولـف زنجیـری بسیـم‌دیـر، داخـێ زنجیـر نه‌دیـر

بیلـمیـره‌م آتـش-ی-آهیمـده کـی تأثیـر نـه‌دیــر

قوْیـۇب عاله‌مده بـۇ نـوعیـلـه یـانـا-یـانــه منــی

 

گئتمـه‌ره‌م شامـه عـم اوْغلـێ بـۇیـۇر آخه‌ر نئـده‌ره‌م2

معجه‌ریم یـوْخســا یــۆزه زولفیمــی حاییــل ائـده‌ره‌م

آلمێشـام گـوشـه‌ی-ی-ویرانـه سـوْراغێــن گئـده‌ره‌م

خـــانــه ویـران ائـــده تـــا منــزیـل-ی-ویــرانـه منــی

 

نئیــزه‌ده بیــرجـه دوْلان حـال-ی-پـریشـانیـمـه بـاخ

دل-ی-بـوریانیمـه باخ، سینـه‌ی-ی-سـوزانیمـه بـاخ

قارێشێب‌دیر گؤزۆمـۆن یاشـێ، جیگـه‌ر قانیمـه باخ

نئجـه گـؤر غـرق ائلـه‌ییـب لالـه صیفـه‌ت قانه منی

 

عقـره‌ب-ی-زولفـی قـرین-ی-مـه-ی-تـابـان ائلـه‌دیــن

مـن پریشـانــی عجـــه‌ب زار-وْ-پـریشــان ائـلــه‌دیـــن

سینه‌می نـاوه‌ک-ی-موژگانیلـه شـان-شـان ائلـه‌دیـن

ائیلـه‌دیـن خانــه‌ی-ی-زنبــوریـلــه هــم خــانــه مـنـی

 

اکیلیب آیینه‌ی-ی-حـوْسنیوه کـؤنلـۆم کیمـی گَرد

دۆزۆلۆب عوره‌ت اۇشاق، پیر-وْ-جـوان-وْ-زن-وْ-مـرد

هامێ‌نێن فیکری بۇدۇر دردیمین اۆسته قوْیـا درد

گتیریب نئـی کیمـی بـۇ درد-وْ-غـم افغـانـه منـی

 

بــۇ قـده‌ر زولفیـوی روخســاره نیقـاب ائتمـه‌گیـلــه‌ن

بۇنـدان آرتێـق منـی، گَـل خـانـه خـراب ائتمـه‌گیلـه‌ن

قوْی جمالین گؤره شام اهلی، حیجاب ائتمـه‌گیلـه‌ن

چـون بیلیـر قـوم-ی-جفـا، بـوْش یئــره دیــوانه منــی

 

آغلارام بزم-ی-موصیبتده، سنـه تـا ساغـام

شهر-ی-تبریزیـده صرّاف کیمـی دوستـاغـام

نئچه مودده‌تدی سنین درگَهیوه موشتاغـام

ایسته حضّاریله بۇ وقفه‌ی-ی-قۇربانی منـه

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نه ائدیم

2- نه ائده‌ره‌م