قتلگاه نوحه‌سی

قوْشار: اردبیللی ثابت

مرحوم علیقلی حیدر دوست در محله حاج قهرمان اردبیل به دنیا آمد.ایشان از شاگردان یحیوی می باشد.وی در سال 1358 در اثر عارضه ریوی در بیمارستان بو علی دار فانی را وداع کرده و در بهشت فاطمه به خاک سپرده شد.

اصغرین آلدی حسینون اله یا فاطمه گل

ویردی سو اصغریمه حرمله یا فاطمه گل

 

 

گـۆن دۇتـۇلدێ باتدێ آی، گلـدی شب-ی-یلـدا یئـره

زولف-ی-زینب‌دن آخۇب1، قان ظهر-ی-عاشورا یئره

 

پُر تلاطیم ائیله‌دی، گـویـا سێنـۇب2 عرش-ی-خـودا

حنجه‌ره خنجه‌ر قوْیۇب، قاتیل؛ ائـدوب3 خنجه‌ر نــوا

بوسـه‌گـاه-ی-حضــرت-ی-محمــودی اؤپــدۆ برمـلا

معجه‌رین باشدان سروب4 صدّیقه‌ی-ی-کبری یئره


 

قانیله‌ن بیر دسته‌ماز آلدێ، حۆسئن روکن-ی-نماز

خنجــه‌ر آلتێنــدا ائـــدوب، آلـلاهـیلــه‌ن راز-وْ-نییـاز

عاشیق-ی-قرآنیدیر، شاهنشه-ی-مولک-ی-حئجاز

جبـرئیــل امــر خـودا ده‌ن گتـدی بیـر تغـرا{؟} یئــره

 

سایه سالدێ شهپه‌رینده‌ن شاه-ی-دین اعضاسینه

قـان یــارالاردان بیـا{؟} ائتـدی، آخـۇب صحـراسینـه

گـؤردی جبـریـل غــرق اوْلـۇبدۇر، لخته قان دریاسینه

باش آچۇب5 گلسون6 گره‌ک، پئیغه‌مبه‌ر-ی-طاها یئره

 

عرض ائدوب آللاه سنه، گؤنده‌ردی منده‌ن بیر سلام

وئـر ایجـازه دوْغـرانـان قـۇربـانـلارۇن ائتسـون7 قییـام

سجده‌دن قالخێـزدێ باشێـن بـاخـدێ بـالایـه ایمـام

گؤردی سایه جبرئیـل، سالمێـش عجـه‌ب تنهـا یـئره

 

نوطقه گلدی شهپه‌رون چـک سایـه سالمـا یاره‌یـه

شمس-ی-عاله‌م تؤکسۆن آتش خون-ی-بافواره‌یـه

قـانیلــه‌ن اوْخــلار چکـوب8، اعضا دل-ی-صد پاره‌یه

یاره‌لـرده‌ن قـان آخـۇب، یـازدێ بـۇ گۆن اینشا یئره

 

وئـرمیشـه‌م قـۇربـان جـوانانـی سۇسۇز ایسلامه من

ائیله‌ره‌م خیدمه‌ت کسیلمیش، باشیله‌ن احکامه من

قتـل‌گـَهـده‌ن گئتمـه‌ره‌م ائــی جئبرئیـل اخیـامـه مـن

خئیمــه‌ده زولفــون یـوْلـۇب معجـه‌ر آتـۇب9 افتـا یئـره

 

حضرت-ی-پئیغه‌مبـه‌ریـن قانــۇنێنــێ ائحیـا ائــده‌م

آیه‌ی کهفـی جیدا اۆسته، گئدۇب10 معنــا ائــده‌م

قانیمیلـه‌ن مـن علی حقّین یازۇب11 اینشا ائـده‌م

دۆشمۆشـه‌م آتدان سلـامــه‌ت جبـرئیـل آیا یئـره

 

اۆچ یـاشێنـدا بیـر قێـزێـم وار زولفله‌رین آلمێش اله

داغ-ی-اکبــر واردێ دیلــده، اوْخ وۇرۇبــدۇر حرملــه

قــوْلـلارێ باغلـێ مینیر اهـل-وْ-عیالیــم محمیلــه

آخمئیـۇب12 قـانێـم یـارالاردان بـۇ گـۆن بیجا یئــره

 

«ثابیتا» ال آت حۆسئینین دامه‌نینده‌ن دۇت اؤزۆن

آلتێ گوشه قبـریده قالـدێ سنون13 آغلار گـؤزۆن

هر مکاندا داییر ائتدی ماته‌مـی نیسگیل سـؤزۆن

زینـب‌ون آهـێ گتـوردی14 محشه‌ر-ی-کبری یئره

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- آخێب

2- سێنێب

3- ائدیب

4- سریب

5- آچێب

6- گلسین

7- ائتسین

8- چکیب

9- آتێب

10- گئدیب

11- یازێب

12- آخمایێب

13- سنین

14- گتیردی