رمضان نوحه‌لری (حضرت علیعمین شهادت نوحه‌لری)

قوْشار: نادری


گل ائی بلالی مجتبی

باشۇن ساغ اوْلسـۇن

بوْیاندێ قانـه مرتضی

باشۇن ساغ اوْلسۇنٰ

باجون اؤلئیدی

 

عـزا دۇتـۇبـلا عـرشیـده، شـه-ی-حـوْنئینه

فله‌ک جفا داشێن آتێب، حسن حۆسئینـه

وفالی شیعه‌لر دۆشۆب، بۇ شور-وْ-شئینه

بلالی زینبم اخا، باشۇن ساغ اوْلسۇن

باجون اؤلئیدی


تمــام-ی-مــاســوا حســن، گـلیــب فـغـانــه

نچۆنکی شاه-ی-ائنس-وْ-جان، باتێبدێ قانـه

یئتیشـدی تــازه درد-وْ-غـــم، جـهــانیـیــانـــه

اؤلۆبدۆ شاه-ی-لافتی، باشۇن ساغ اوْلسۇن

باجۇن اؤلئیدی

 

نـه چــاره نـور-ی-عالـه‌مین آتاسـێ اؤلدۆ

جاهاندا شاه-ی-مشرئقین آتاسـێ اؤلـدۆ

عزیـز-ی-فاطیمـه حۆسئـن آتاسـێ اؤلـدۆ

گل ائی حۆسئن-ی-بی‌نوا، باشۇن ساغ اوْلسۇن

باجۇن اؤلئیدی

 

بــلالــی زینبــم حــۆسئــن باشێمــدا قـاره

دۆشۆبدۆ موشگوله، ایشیم کسیلدی چاره

یارالــێ قـلبیمــه فـلـــه‌ک وۇرۇبــــدۇ یـــاره

غریب-ی-دشت-ی-کربلا، باشۇن ساغ اوْلسۇن

باجۇن اؤلئیدی

 

گؤزۆن فداسییه‌م سنین امان ابالفضل

یتیـم-وْ-زار-وْ-بـی‌پـدر، قــالان ابالفضـل

جوانلیغیندا قـامـه‌تـی، کمـان ابالفضـل

آدۇندۇ معدن-ی-وفا، باشۇن ساغ اوْلسۇن

باجۇن اؤلئیدی

 

داغێلدێ شهر-ی-کوفه ده جلالی زینب

دوباره مـاتـه‌مـه دۆشـۆب بـلالــی زینـب

بـلایـه مـوبتــه‌لا اوْلــۇب وفــالـی زینــب

اوْ قدّ-وْ-قامه‌تین فدا، باشۇن ساغ اوْلسۇن

باجۇن اؤلئیدی

 

مونافیقینه کوفـه ده دشـۆبـدۆ فۆرصـه‌ت

وۇرۇبدۇ فرق-ی-حئیدره مـرادی ضربـه‌ت

اگر چی یوْخدۇ نادری، قله‌مـده قـودره‌ت

یازێم شهید-ی-کربلا، باشۇن ساغ اوْلسۇن

باجۇن اؤلئیدی

*******************

 

سس سالێب کون-ی-مکانه پئیک-ی-خلّاق-ی-جلـی

کـوفـه ده ضـربـه‌تلـه‌نیب باشـدان نمـاز اۆستـه علـی

 

جبرئیلین صوتی سالمێش عرش-وْ-فرش ایچره طنیـن

دیـن ائـوی ویـران اوْلــۇب، «قُتِـل الامیـرالمــؤمــنـیـن»

غش ائـدیـب صـوتـی ائشیـدجـک، آغـلایێـب امّ‌البنیـن

قانینه غلطان اوْلۇب، مئحرابیده میر حنیـن

مجتبیٰ آواره قالدێ، داغدار اوْلدۇ حۆسئن

 

کوفه شهرینده قێلێجلاندێ «علی‌المرتضیٰ»

یثرب ایچره قبـریـده ناراحـت اوْلـدۇ مصطفــیٰ

کعبه فریاد ائیله‌دی یاسـه یاتێـب مـروه صفـا

حالینه عرش اۆسته صف چکمیش ملک‌لر آغلادێ

جنّتــه قـاره چــکیبلــه‌ر حــوض-وْ-کــوثــر آغــلادێ

 

نوطقده‌ن دۆشدۆ خودایا، ناطیق-ی-قرآنیمیز

قانینه غرق اوْلدۇ آخه‌ر، مظهـر-ی-ایمانیمیـز

اؤلدۆ بیر نامرد الینده، گؤر شه-ی-مردانیمیز

صف پوْزان «خیبر» یێخان مولانی بیر فرد اؤلدۆرۆب

راد مــردی بیـر نفــر مـلعــون-وْ-نــامـرد اؤلـــدۆرۆب

 

بیلمیـره‌م بـۇ نـه تشـابُهـدور وئریـر تـاریـخ نیشان

ملجـم‌ین اوْغلـۇ قێلێـچـلان، حـرملـه تیـر-وْ-کمـان

بۇ نماز اۆسته ولی اصغر سۇ اۆسته وئردی جـان

گر دۆشدۆبدۆر ناطق-ی-قرآن بۇ یئرده نوطقـده‌ن

اوْخلانێب اوْردا علی آدلێ سۇ اۆستـه حـلقـده‌ن

 

پـارچـالانـمـازدێ اگـر بـاشـدان بـۇ یئـرده بـۇ تُـراب

شامییان قودره‌ت تاپێب بیچاره اوْلمـازدێ «رباب»

اینجیـده بیلمـه‌زدی هـرگیــز زینبـی بنـد-وْ-طنـاب

اوْلماسایدێ گر علی مسجیدّه شمشیره هده‌ف

کــربــلاده اصغــر اوْلمــازدێ یقیـن تیــره هــده‌ف

 

گتدیله‌ر مولانی بۇردا فرش ایچینده منزیله

آز قالاندا منزیله شیر-ی-خودا گلدی دیلـه:

زینبیم قوْرخار اگر ایندی منی گؤرسه بئلـه

کاش اوْلایدۇن کربلا دشتینده ائی میر-ی-حنین

اکبرین گتـدی عبـاده خئیمییـه یالـقـۇز حۆسئـن

 

بیر علی آدلێن1 سالێبدێر توْپراغا قوم-ی-شییـه‌م

آه-وْ-واوئیلا دۆشۆب، شـور-ی-قییـامه‌تدیر خییـه‌م

قتلگاهه گؤز تیکیب یوْل گـؤزلۆری اهـل-ی-حـره‌م

عرض ائدیر تئشنـه رقیّـه: کۆسمـه سن منـده‌ن علی

گل باجۇن قۇربان داخێ سۇ ایسته‌مه‌م سنده‌ن علی

1- آدلێن: آدلێ‌نێ

گؤردیله‌ر آلمێش قۇجاغینه اوْغـۇل نعشین آتا

باش آخێبدێر بیریانا، شمشیر-وْ-قلخان بیریانا

نـوجوان اوْغلۇن بـۇ حاله‌تـده گـؤره، نئیلـه‌ر آنا

قطره-قطره هئی دامێر، کاکول اۆجۆنده‌ن قان یئره

خئیمـه‌ده قـوْیـدۇ عبــاده اکبـریـن سـولـطـان یئـره

 

طبل-ی-پیروزی چالێر، مئیداندا جللادان-ی-شـام

آغلایێر گؤگـده ملک‌لـر، مـاتـه‌مـه باتمێـش خییـام

ائی بالا نازێ چکه‌نلـه‌ر نئیلـه‌سیـن یـالقـۇز ایمـام

آلـدێلار اطـراف-ی-نعشــی قلبلـر دینـجـه‌لمــه‌دی

چون هامێ گلدی اوْ یاسه، بیرجه لئیلا گلمـه‌دی

 

بـۇردا ســردار-ی-عــزا زینبــدی ائـــی میـــر-ی-حنیــن

اوْردادا زینــب ســالار کـــرب-وْ-بــلایــه شـور-و-شئیــن

گه علی سسله‌ر، گهی اصغر، گهی قارداش حۆسئن

قـاره اۆستــه‌ن قـاره سـالمـاق رینبـه عـاده‌ت اوْلار

قێزلارێن سوز-ی-عطه‌شده‌ن یا علی زنگی سوْلار

 

بـۇردا گر فرشین ایچینده منزیله حئیدر گلـه‌ر

اوْردادا نعشـی عبــاده خئیـمییـه اکبـر گـلـه‌ر

یا قۇجاغینده حۆسئینین اوْخلانار اصغـر گلـه‌ر

زینبـه بــرپــا اوْلار اوْنــدا قییـامـــه‌ت یــا علـــی

نهر-ی-علقه‌مده یاتار اوْغلۇن خیجاله‌ت یا علی

 

زینبــه اوْنــدا حیمــایــه‌ت قێــل بـاتـار درد-وْ-غمـه

تئشنه عبّاسون دۆشه‌ر قوْلسۇز کنار-ی-علقه‌مـه

گه باخار سۇ مشکینه گه قانه باتمێش پـرچـه‌مـه

سسله‌نه‌ر عبّاس گل ایمداده ائی نور-ی-دوعئین

یێخدێلار سرداریـوی آتـدان یئـره قوْلسـۇز حۆسئن

 

نادری مولانـی دفـن ائتـدی حۆسئین ایله حسـن

قوْیدۇلار تابوته اوْغـلانـلار ائـدیـب غـوسـل-وْکفـه‌ن

قالمادێ اۆچگۆن قۇم اۆستۆنده یارالێ گۆل بـده‌ن

داد اوْ گۆن تئشنه حۆسئینه کوفییان ال تاپدێـلار

بیر یارالێ نعشین اۆسته تازه‌ده‌ن آت چـاپـدێـلار

******************

 

ائی شیعه گل نوایه تؤک باشا ایندی کوللـه‌ر

باشدان قێلیجلانێبدێر مئحراب ایچینده حیدر

 

گؤر ملجم اوْغلو ظالم غدار و نامـروت

ووردو نامازین اوسته مولایه تیغ ضربت

احوالی درهم اولدو دوشدو شه ولایت

باشدان قیلیجلانوبدو محراب ایچینده حیدر

دونیایه سس سالوبدو قتل العلی صداسی

ضربتله نوبدو باشدان مؤمنلرین آقاسی

مسجده قانه باتدی پئیغمبرین اخاسی

باشدان قیلیجلانوبدو محراب ایچینده حیدر

گون باتدی تار اولوبدو ماه و نجوم و کوکب

یئتدی خبر حسن له بیکس "حسین"ه یا رب

بیلمه م نه حاله قالدی بیلدی بو حالی زینب

باشدان قیلیجلانوبدو محراب ایچینده حیدر

ناگه گؤروبدو زینب آه و فغان ایچینده

گتدیله شاه –ی- دینی بیر پارچا قان ایچینده

ناگه چیخیب سمایه اول دودمان ایچینده

باشدان قیلیجلانوبدو محراب ایچینده حیدر

بسترده ناله ائیلور مولا علی یارام وای

باشا ووروردو قنبر مظلوم اؤله ن آقام وای

زینب آچوبدو. باشین قانا باتان بابام وای

باشدان قیلیجلانوبدو محراب ایچینده حیدر

بیر یارا دیر بو یارا عاجیز قالوب طبابت

شمشیر زهری ائیلور هئی دمبدم رعایت

گل زینبه خدایا سن صبر قیل عنایت

باشدان قیلیجلانوبدو محراب ایچینده حیدر

بس نئیله دی بو زینب کرب و بلاده زینب

بیر نامراد "علی"نین نعشی عباده گلدی

بوردا گؤروب آتاسین فریاده داده گلدی

باشدان قیلیجلانوبدو محراب ایچینده حیدر

یاز نادری بو گونلر احبابه غملی گوندی

دونیا باتوب قارایا دینین چیراغی سؤندی

آغلار قالوبدی زینب گؤز یاشی قانا دؤندو

باشدان قیلیجلانوبدو محراب ایچینده حیدر

******************

 

چون وداع ائیله‌دی دونیانی اوْ گۆن میر-ی-حنین

آلـدێـلار تختـه-ی- تابـوتینـی دۆشـه «حسنین»

 

باش آچێـب زینـب-ی-کبـری ائـدیـب افغـان بــۇ گئجــه

اهل- ئ- بیت- ئ-شه-ئ دین اوْلدو پریشان بۇ گئجـه

شاه- ئ-مـردانه اوْلـۇب شــام-ئ-غـریبــان بــۇ گئجـه

فله‌کین چرخی‌نی بیلمه‌م، نییه اوْلمازدێ خـراب

بــوتُــرابـی بــۇ گئـجــه آلــدێ قـۇجـاغێنــا تــراب

 

وادی-ی-مولک-ی-نجف تاپـدێ ابـد عـز-وْ-شـرف

اوْردا دفن اوْلدۇ گئجه باش یارالێ شاه-ئ-نجـف

قایێدێب گلدی اوْغۇللار هامێسێ شهـره طــرف

یئددی اوْغلو نئچه قێز دۇتـدۇلا یاسیـن بـۇ گئجـه

مجلس-ئ-ختم قۇروب آلدێ دوعاسین بۇ گئجـه

 

گلدی باش ساغلێغـا مردم قۇرۇلۇب مجلیس-ی-خاصّ

گتـدیـلــه قـاتیـلــێ شهــزاده حســن آلــدێ قصــاص

بیــر قێـلێــج وۇردۇ عــداله‌تلـــه اوْنــۇ ائتـــدی خــلاص

قاتیلیـن اؤلمـه‌گـی بیـر نوع وئریب قلبه صفا

یادیمه دۆشدۆ گینه واقعـه‌ی-‌ی-کـرب-وْ-بـلا

 

یئـــرده قـالـــدێ اوْرادا شـــاه-ی-شـهـیـــدان بـــده‌نـــی

نور-ی-خورشید اوْلۇب اوْل شاه-ی-لب عطشان کفه‌نــی

یــارالـێ سینــه‌یـه چێخمێشــدێ اوْ گـــۆن شئمـر دنـی

باخمادێ زینب-ی-بی‌چاره تؤکۆر گؤز یاشێنێ

دالێدان کسدی عداوه‌تله حۆسئنین باشێنـێ

 

نه اوْنۇ دفن ائده‌ن اوْلدۇ نه ده مجلیس قۇرۇلۇب

خئیمه‌سی یاندێ یتیم قێزلارا قمچی وۇرۇلـۇب

فاطیمه گۆللـه‌ری گۆلشه‌نده عداوه‌تله سوْلـۇب

زینـب-ی-غــم‌ز‌ده‌نیـن حــال-ی-پـریشـانینـه بـاخ

گل حۆسئین‌ ابن علی‌نین شام-ی-غریبانینه باخ

 

بیـر یانان چـادێـر ایچینـده یاتێـب اولاد-ی-علـی

صوبحه تک لئیلی چکیب قلبیده فریاد-ی-علی

سالمۇسان لئیلی‌نی گؤزده‌ن ائوین آباد علـی

قلبیمین دفتری‌نین مالیک-وْ-سردفتری‌سن

اۆره‌گیم بندی بالا سن دیلیمیـن ازبری‌سن

 

بیر دوعا مجلیسی اوْل شاهه اوْ گۆن قۇرمادێلار

باجـێ یا قێـزلارێنــێ آغـلامــاغــا قــوْیمــادێــلار

غاره‌ت اهلی نقه‌ده‌ر غـاره‌ت ائدیـب دوْیمـادێـلار

آل آتێـب بیـر بـالا گهــوارییــه لئشگــه‌ر دئـدیلـه‌ر

سۇ ایچیب صاحیبی اوْخدان علی اصغر دئدیله‌ر

 

گـه گئـده‌ن غـاره‌تـه گهـواره‌نـی ساخـلاردێ رباب

اصغرین اوْخشایێب عالــه‌ملـه‌ری داغـلاردێ ربـاب

سۇ ایچیب دؤشله‌رینه سۆد گلیب آغـلاردێ ربـاب

آنوْن اؤلسۆن سۆدۆمۆ قۇملارێن اۆسته ساغێرام

بیلمیره‌م هارداسان اصغر گلیـب اوْردان چاغێـرام

 

عئشقیـویـن آتـه‌شینـه گـؤر نئجـه اوْدلانـدێـم علـی

سن عطه‌شده‌ن ولی من سن گۆلۆمه یاندێم علی

سن بوْغازدان ولی من سینه ده‌ن اوْخلاندێـم علی

یاندێ قلبیم باشێ ائی حرمله یانسێن اۆره‌گۆن

قــۇرۇیـایـدێ اوْخ آتـان وقتیــده ظـالیـم بیلـه‌گـۆن

 

نـه بیلئیـدیـم قـۇجـاغێم نـوْگـۆلــۆ پــرپــر اوْلاجـــاق

اوْخـلانـان عرصـه‌ی-ی-جنگـاهیـده اصغـر اوْلاجــاق

سۆد امه‌ر قاتیلێ بیر مرد-ی-سیتـه‌مگـه‌ر اوْلاجـاق

آچمایان دیل، قۇجاغێم زینتی ائی‌وای بالا وای

بیر دوْیۇنجا دئمه‌دیم من سنه لای‌لای بالا وای

 

کوفـه شهرینده اگـر شیر-ی-خـودا اوْلـدۇ نـزار

لیک اوْغلانلارێ دفن ائتـدی اوْنـا قـازدێ مـزار

قێزلارێ اوْلمادێ عوریان دوه‌نین اۆسته سوار

کربلا دشتینی دۇتمۇشـدۇ اوْ گـۆن آه-وْ-فغـان

بابا دفن اوْلمامێش اوْلدۇ بالاسێ شامه روان

 

وۇردۇلار ضـربـه‌ت اگـر شیر-ی-خـودانیـن باشێـنـا

وۇرمادێ قانلێ باشێ خـولـی جیـدانیـن باشێنـا

باجێسێ سؤیله‌مه‌دی شاه-ی-هوْدانین باشێنـا:

ناقه ده‌ن سس وئریره‌م ناطیق-ی-قرآن سسیوه

اوْخـۇ قـرآن! اوْلا زهــرا قێــزێ قــۇربان سسیــوه

 

وۇردۇ شــمشیـر اگــر حئیـدر-ی-کرّاره عـدو

چکمه‌دی قێزلارێنێ کوچـه‌ی-ی-بازاره عـدو

قــوْیمـادێ اهـل-وْ-عیـالیـن بئلـه آواره عــدو

             ییرمی بئش ایل اگر اوْلۇب شیر-ی-خودا خانه‌نئشین

             اۆچ یاشـێنـدا بــالاســێ اوْلمــادێ ویــرانــه‌نـئشـیـن

 

نادری خـاتـه‌مـه وئـر مطلـه‌بـه اوْدلانـدێ قلـه‌م

وۇرگێلان نیّت-ی-پاکیلـه بـۇ درگــه‌هـده قــده‌م

سائیله قاعیده دیر لۆطف ائده‌ر ارباب-ی-کـره‌م

طیّب-وْ-طاهیـر اوْلان بـاب-ی-کـرامـه‌تـدی بۇلار

شافیع-ی-روز-ی-جزا، کان-ی-صداقه‌تدی بۇلار