استاد رحیم منزوی اردبیلی

بنی هاشیم آیێ سوْن آنلارێندا قارداشێن سسله‌ییر

 

گؤز تیکیبدیر سنه قارداش، دم-ی-خنجر ده باشێـم

تئــز یئتیــش دادیمـه قــوْیما، قالا اللـــه‌رده باشێم

 

منـه مـیـن یـاره دَگــه، ائتمـــه‌ره‌م البتـه گـیـلـه

قوْلسۇز اوْلسامدا چتین دوشمنه باشێم اگیلـه

قلبیمیـن نذریـدی بـۇ بـاش قـابـاغـۇنـدا کسیلـه

گـل ائـده حاجـت-ی-قلبیمـی، بـرآورده بـاشێـم


 

گر گۆلۆن شاخه‌سی صدمه گؤره، خوْش رنگی سوْلا

نــه قـده‌ر دۆز دۇتــاســان، گـۆل آخێنـار ساغـا سـوْلا

منـه ده صـدمـه یئتیـب، سیّــدی! باشـۇن سـاغ اوْلا

قالمۇرێ شاخێ سێنان گۆل کیمی پئیکه‌رده باشێم

 

دئمیره‌م قارداشۇوام، عرصه ده سرلئشگه‌رۇوام

یا الیمده عَلمیم واردێ عَلم پرورووام

منده گر سلطنت-ی-عالم اوْلا نوکرووام

خاکبوس اولمایێب اوْلماز در-ی-دیگر ده باشێم

 

سن بیلیر سن، سنه قارداش دئمه‌دیم اؤز باشێما

امر-ی-زهرادی کی زحمت وئریره‌م قارداشێما

گل آیاقوندان اؤپۆم قوْی الون السیز باشێما

اوْلا تا آخر-ی-عمرینده نظرکرده باشێم

 

تاپدێم اوْل گۆنکۆ ولادت من ایا شاه-ی-زمن

اؤز قۇجاغوندا گؤز آچدێم، گۆل-ی-رخساریوه من

نوْلا ایندی یۇمۇلان وقته گؤزۆم سن گله‌سن

عرشه ناز ائیله‌ر اوْل دامن-ی-اطهر ده باشێم

 

گل خجل ائیله‌دی دونیا سویو، سرلئشگه‌رووی

سربلند ائیله  سرافکنده اوْلان نوکرووی

جان دوْداغێمدادێ، پیشواز ائیلیر لبله‌رووی

ایستیر عمرین وئره باشه، لب-ی-کوثر ده باشێم

 

من هُمای شرفم، حئیف سێنێب بال-وْ-پریم

نه الیم وار نه عمودیم، نه بیر آیرێ کَسه‌ریم

کاسه‌ی-‌ی-سر، کُلَه-ی-جنگیدی، سینه‌م سیپریم

ایستیره‌م دهریده سرمشق اوْلا هر فرده باشێم

 

گر چه ذیبح اوْلماغا باشێم قاباغۇندا تله‌سَر

خنجر-ی-قاتل اسه‌نده اوْدا شوقینده‌ن اَسه‌ر

وار نه جلّادیده جرأت، نه ده خنجر ده کسه‌ر

باخما السیزدی چتین ال وئره نامرده باشێم

 

راضییه‌م قاتل-ی-بیرحم ائله سنگین دل اوْلا

پرده‌لی بیر طبق ایچره باشێما حامل اوْلا

قالا بیر حاله باشێم، قان گؤزۆمه حایل اوْلا

گؤرمییه زینبی اغیار آرا بی‌پرده باشێم

 

قۇرۇلان وقته حسین! محکمه‌ی-‌ی-عدل-وْ-جزا

هر شهید اؤز باشێ الده گله‌جک حشره اخا

بیر شهید السیز اگر اوْلسا، ندیر چاره شها

من نه نوعی اله آللام صف-ی-محشرده باشێم

 

ای ابوالفضل لیباسین دئییشیب آل-ی-یزید

جمع ائدیب سفره‌ی-ی-احسانیله باشێنه مُرید

«منزوی» حقّ دانێشاندا ائله‌ییر حمله شدید

گوی چوگان تعدّی، اوْلۇب اللــه‌رده باشێم