مرحوم یحیوی دن نئچه گؤزل نوحه:

 پی دی اف فرمتده دانلود ائدین - ٢۴۴ کیلوبایت

گؤگده‌ن شب-ی-عاشورا، نورانی لوا گلدی

پرچمـده یازێلمێشدێ، نـام-ی-شُهـدا گلدی

×××

ای آنامێن نیشانه‌سی، آغلاما! زینب آغلامـا

تیـره اوْلان زمانه‌سـی آغلامـا! زینـب آغـلامـا

×××

شمع-ی-روخساریوی گل خئیمه‌ده یاندێر علی گئـت

منـی پــروانــه کیـمـی بـاشـه دوْلانـدێــر علـی گئـت

×××

ای منـای-ی- عئشقیمـده، زینـت-ی-منـا اوْغلـۇم

گئت جیداله خوْش گلدۇن، تئشنه لب فدا اوْغلۇم

×××

سالدێ عقابیده‌ن منی لئشگه‌ر-ی-کینه یا حسین

قالدێ سۇسۇز خیـامیـده خـوردا سکینـه یا حسین

×××

پئیکانی کمان اۆسته، چـون حرملـه میندیـردی

اصغر کی دانێشمازدێ، پئیکان اوْنۇ دینـدیـردی

×××

چێخـدێ پیمبر روضـه‌ی-ی-ریضواندان عاشورا گـۆنۆ

گؤردۆ کفن گئیمیش حسین، پئیکاندان عاشورا گۆنۆ

×××

قان یاغدێ کربلاده، صحرایه یا محمّد

اؤلدۆ حسین خبـر وئر زهرایه یا محمّد

×××

حسین ای زینب‌ین جانی امان قارداش، دایان گئتمه

گئدیب آغلاتما زهرانـی امـان قـارداش، دایـان گئتمـه

×××

اوْلدۇ شاهـی کـربلاده، تیـره باران زینـب‌ین

ظۆلم الیله خانیمانی، قالدێ ویران زینب‌ین

×××

گل دشت-ی-نئینوایه، یا خاتمُ‌النّبین

دۆشدۆ حسیـن بلایه، یا خـاتمُ‌النّبین

 

گـۆلـۆستـانـدا آچێـب گـۆلـلـر، گـلیـب آوازه بـۆلبـۆل‌لر

ائده‌ر نوحه یانان دیل‌لر، حسینیـم وای حسینیـم وای

×××

یارالار سینوْندا قارداش، گۆل-ی-گۆلسیتانه بنزه‌ر

آغـارێـب منیمـده زۆلفـۆم، چمــن-ی-خـزانـه بنـزه‌ر

×××

آی باتدێ صۆبح آچێلـدێ، زینب نـوایــه گلـدی

زهرا دئدی حۆسئن وای، عاله‌م صدایه گلـدی

×××

یــــارالارۇن آخــــــار قانــــــــــێ

ائــده‌ر گـــۆلنـــارێ مئیــدانــــێ

باجـۇن قۇربان باشــۇن هـانـــێ

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

×××

صاحیب-ی-وقار عباس، میر-ی-تاجدار عباس

حیـدرین رشیـد اوْغلۇ، شیـر-ی-نامـدار عباس

×××

سۇ یـوْللارێن کسـدی عـَدو، یانـدێم عمـو یاندێم

ائحسان ائله بیر جوْرعه سۇ، یاندێم عمو یاندێـم

×××

گل هارداسان قارداش آمان، تئز گل حۆسئینیم گل

دوْلـدۇ خییـامـه کـوفییـان، تئـز گـل حـۆسئینیـم گـل

×××

صحــرایــئ کــربــلاده، تــۇفانـدێ یـا محمـد

گؤنده‌ر کفه‌ن حۆسئینه، عوریاندێ یا محمد

×××

گل خئیمه‌لر تالاندێ یا سییئد-وْ-الائمه

بیمارون اوْددا یاندێ یا سییئد-وْ-الائمه

×××

گل هارداسان حۆسئن ائی شاهی زینبین

اوْد وۇردۇلار یــانێــر خــرگــاهــی زینبیـــن

×××

بـاشـلانــدێ حسیـن‌ین ایّـام-ی-عـزاسـی

سیزده‌ن کؤمک ایسته‌ر حقّ‌ین شُهداسی


عاشوار گئجه‌سی و ایمامین انصاری – یحیوی

 

گؤگده‌ن شب-ی-عاشورا، نورانی لوا گلدی

پرچمده یازێلمێشدێ، نام-ی-شُهدا گلدی

 

یوم-ی-غم-ی-تاسوعا، گۆن باتدێ باشا یئتدی

حضرت اوْ جماعت‌له‌ن ایقدام-ی-نماز ائتدی

بیر عدّه نماز اۆسته‌ن گیزلینجه دۇرۇب گئتدی

اصلا اوْ گئده‌نله‌رده‌ن نه سس نه صدا اوْلدۇ

 

بیعت گؤتۆرۆب حضرت، قتلین دئدی منبرده

مشعل‌لر اوْلۇب خاموش ظۆلمت توْخۇدۇ پرده

گئتدی اوْ قارانلۇقدا بیر دسته‌ی-‌ی-دیگرده

ثابیت قالان انصاره تحسین-ی-خدا گلدی

 

بیگانه-وْ-نامحرم، ترک ائیله‌دی جانانی

تشکیل تاپێب ناگه بیر مجلیس-ی-روحانی

جمع ائتدیله‌ر اوْل بزمه دلداده احبّانی

یئتمیش ایکی جاندان بیر آواز-ی-وفا گلدی

 

بیر خطبه اوْلۇب جاری لبهای-ی-امامتده‌ن

آچدێ علنی پرده اسرار-ی-شهادتده‌ن

گؤرسندی عجب عالم، اوْل وقتیده حضرتده‌ن

«العلم» یقین اۆسته، رؤیتله قوا گلدی

 

انگشت-ی-مبارکله رد ائتدی حجاباتی

ائندیردی اشارئیله‌ن، گؤگده‌ن یئره جنّاتی

جنّتده شهیدانین گؤرسه‌ندی مقاماتی

اوْردا نظره قصر-ی-یاقوت-وْ-طلا گلدی

...

بیر خئیمه کی اوْلمۇشدۇ زهراء قێزێنا تسلیم

اوْغلانلارێنا مشق-ی-دعوا ائله‌یور تعلیم

سلطانه بۇ طرزیله صبّاح ائده‌سوز تعظیم

گؤرسۆن آتامۇن اوْغلۇ منده‌نده فدا گلدی

...

نصف-ی-شبیدی حضرت چێخمێشدێ مصلّایه

قصد ائیله‌دی تا گئتسین دیدار-ی-احبّایه

دۆشدۆ یوْلۇ خرگاه-ی-صدّیقه صُغرایه

ناگاه قۇلاغێنا آشفته نوا گلدی

 

بهت عالمی یۆز وئردی خئیمه قاپێسێن آچدێ

ناگاه اوْ باجێ قارداش بیر نوعی قۇجاقلاشدێ

اوْل خۇرداجا قۇربانلار بۇ حالته آغلاشدێ

هم ناله-وْ-افغانه، سکّان-ی-سما گلدی

 

ایمام (ع) باجێ‌سێندان ویداع ائدیر - یحیوی

 

ای آنامێن نیشانه‌سی، آغلاما! زینب آغلاما

تیره اوْلان زمانه‌سی آغلاما! زینب آغلاما

 

سن کی آنام نیشانی‌سن، باجێ بلایه صبر ائله

عتره‌تیمین گۆمانی‌سن، باجێ بلایه صبر ائله

دردیوی دۇت نهانی ‌سن، باجێ بلایه صبر ائله

اوْلگیله غم خزانه‌سی، آغلاما! زینب آغلاما

 

تؤکمه عذاره گؤز یاشۇن، زنده‌دی قارداشۇن هله

غارته آچمئییبدیر ال شئمر-وْ-سنان-وْ-حرمله

گلمه دالێمجا آهیله‌ن عالمه سالما ولوله

تؤکمه سرشک دانه‌سی، آغلاما! زینب آغلاما

 

گل باجێ بیر قۇجاقلاشاق، ایندی کی غم دۇتۇب دلون

کئچسه بیر آز زامان قالێر، قلبیده درد-وْ-نیسگیلون

قاره گۆنۆن قاباقدادێر، آغلا اوْلاندا منزیلون

بۇم‌لر آشیانه‌سی، آغلاما! زینب آغلاما

 

اؤلمه‌گه گلمیشه‌م باجێ وادی-ی-نئینوایه من

شانلێ گۆنۆم یئتیب باشا، صبر ائده‌ره‌م قضایه من

ختمه یئته‌ر بۇ عرصه‌ده چون گئده‌ره‌م بقایه من

دوشمه‌نیمین بهانه‌سی، آغلاما! زینب آغلاما

 

نئیزه-وْ-تیغ-وْ-تیرله، جیسمی دوْلار حسینووۇن

گۆلشنی ظۆلم-ی-جوریله، ایندی سوْلار حسینووۇن

شئمرین الینده اوْل زامان غارت اوْلار حسینووۇن

خئیمه‌ی-ی-شاهییانه‌سی، آغلاما! زینب آغلاما

 

گؤردۆن ائلئیکی توْپراغێن اۆستۆنه یاغدێ قان باجێ

اوْندا من-ی-غریب اۆچۆن، ائیله‌گیله‌ن فغان باجێ

لئشگه‌ر-ی-کوفه‌نین یئته‌ر، گؤگله‌ره اوْل زامان باجێ

حوصه‌ی-ی-شادیانه‌سی، آغلاما! زینب آغلاما

 

بیر ائله وقته جان سنین، جان بۇ حزین یتیملرین

ظۆلم-وْ-جفائیله اوْلان، زار-وْ-غمین یتیملرین

باشلارێنا دَیه‌ن زامان باجێ همین یتیملرین

حرمله تازیانه‌سی، آغلاما! زینب آغلاما

 

حضرت علی اکبر (ع) آناسێ ایلا ویداعلاشێر – یحیوی

 

شمع-ی-روخساریوی گل خئیمه‌ده یاندێر علی گئـت

منـی پــروانــه کیـمـی بـاشـه دوْلانـدێــر علـی گئـت

 

ایندی کی معجریمی غرق ائله‌دین گؤز یاشێنا

قلبیمین شیشه‌سینی باغلادۇن هیجران داشێنا

آت مژون اوْخلارێنێ، وۇرگێله قلبیم باشێنا

یارالێ سینه‌می آلقانا بوْیاندێر علی گئت

 

قوْرخۇرام نطقیوه یا دُرّ دن آرتێق سؤزۆوه

بد نظرده‌ن یئتیشه صدمه علی جان گؤزۆوه

آل بۇ جان نقدینی سن ائیله تصدّق اؤزۆوه

چون تصدّق‌له بلا، زایل اوْلاندێر علی گئت

 

چوْخ غنیمت‌دی بۇ ساعت علی جان دۆشمه‌ز اله

آنا قۇربان گؤزۆوه، گل منله صؤحبت ائله

بئش دقیقه گل اوْتۇر، گئتمه‌یه ائتمه عجله

فرصت‌ون واردێ بئله، وقتی یۇباندێر علی گئت

 

ائویمی یێخدێ منیم گؤر نئجه بۇ قو-ی-ظُلَم

بئش دقیقه سن‌لن اوْلماغێ فرصت بیلوره‌م

گؤرۆره‌م گئتمه‌ییوی گلمه‌ییوی گؤرمه‌یوره‌م

من-ی-بیچاره‌یه بۇ نکته عیاندور علی گئت

 

من کی ایصرار ائدیره‌م ساخلایاسان بیرجه آیاق

لاعلاجم بالا واللاهی چتین ایشدی فراق

نقه‌ده‌ر باخسا گؤزۆم گؤزلریوه دوْیمایاجاق

بیر نیگاهیله مگه‌ر دیده دوْیاندۇر، علی گئت

 

یۇخۇدۇر من گؤرۆره‌م یا علنی‌دور گؤره‌سن

اگنینه گئیمیش علی اکبر-ی-شهزاده کفَن

دالێسێجان قاچۇرام یالوارۇرام بۇ دیلیله‌ن

بۇ یاتان بختیمی رؤیاده اوْباندۇر علی گئت

 

اکبریم دردون آلۇم دردیوی بۇ جانه وۇرۇم

حقّه قۇربان گئدیسه‌ن، سۆرمه اوْ مُژگانه وۇرۇم

زولفون آشوفته دگیل، عطر سپیب شانه وۇرۇم

دل-ی-آشوفته‌می خونابه بۇلاندۇر علی گئت

...

بیلۇره‌م کیمدی علی جان منی سنده‌ن آیێرۇر

دست-ی-خونین-ی-اجلدور سنی منده‌ن آیێرۇر

بۆلبۆلۆ گۆلده‌ن اوْ شئیدانی چمنده‌ن آیێرۇر

ایندیکی آیرۇلۇسان وصلون هاچاندۇر علی گئت

 

عاشئقۇن اوْلدۇم ازه‌ل زولفووه باغلاندۇم اوْغۇل

نئجه سنده‌ن چکوم ال قلبیده‌ن اوْدلاندۇم اوْغۇل

یوْخ گۆمان گلمه‌گیوه یاندۇم اوْغۇل، یاندێم اوْغۇل

بیلمه آسان غم-ی-هیجرانی یاماندۇر، علی گئت

 

صدریا نوحه یازۇب ایسته نجات-ی-ابدی

اکبرون آند وئر اوّل وقتینه حیّ-وْ-احدی

دۇتۇب اکبر اته‌گین لئیلی-ی-بیچاره دئدی

شمع-ی-روخساریوی گل خئیمه‌ده یاندێر علی گئت

 

امام حسین (ع) اوْغلۇ علی اکبر (ع) ویداعلاشێر - یحیوی

 

ای منای-ی- عئشقیمده، زینت-ی-منا اوْغلۇم

گئت جیداله خوْش گلدۇن، تئشنه لب فدا اوْغلۇم

 

بو بساط-ی-عئشقیمده اوّلین فدا سن‌سن

کربلا مناسینده، زینت-ی-منا سن‌سن

پیشگاه-ی-جانانه، تحفه ابتداء سن‌سن

برگزیده قۇربان‌سان، شبه-ی-مصطفیٰ سن‌سن

وئرمیشه‌م سنی قۇربان حقّه ابتدا اوْغلۇم

 

وئرمه‌دیم سر-ی-زولفون، مین فدای-ی-مینایه

سن کیمی فدا گلمه‌ز عرصه‌گاه-ی-دونیایه

گئت آنوْن کفن سالسێن قامت-ی-دل‌آرایه

آفرین دئسین هاجر صبر-وْ-حلم-ی-لئیلایه

سن فدایه اسماعیل ائتسین اقتداء اوْغلۇم

 

وئرمه قوّت-ی-قلبون الده‌ن ای جیگرگوشه

مزرع-ی-شهادتده سن‌سن اوّلین خوشه

گلمه‌سه علی قانۇن قتلگاهیده جوشه

روح-ی-عالم-ی-اسلام، گلمئیور بالا هوشه

مُحکم اوْلمئیور دین-ی-ختمُ‌الانبیا اوْغلۇم

 

اوْلماسا قێزێل قانه خال-ی-هاشمون غلطان

یا تؤکۆلمه‌سه زولفونة توْپراق اۆستۆنه افشان

یا بؤلۆنمه‌سه جیسمون، قطعه-قطعه چون قۇربان

اوْلمئیور یقین تکمیل حقّه وئردیگیم پئیمان

اوْلمۇسان اله گلمه‌ز، عئین-ی-مدّعا اوْغلۇم

...

اوْغلۇنۇن الین دۇتدۇ گلدی تلّده‌ن اندی

یۆز دۇتۇب عمرسعد-ی-بیحیایه سسله‌ندی

نسلیوی گؤرۆم کسسین، اکبرین خداوندی

بۇ منا بۇ سن، بۇ من بۇ حسین جیگر بندی

اوْل سنون قارا قلبون، بۇ قمر لقا اوْغلۇم

 

سن کی راضی اوْلدۇن بۇ ظلمه ای جفا کرده

ایحتیرام-ی-طاهایه قوْیمادۇن قالا پرده

بۇ جوان-ی-رعناده‌ن چکدیم ال همین یئرده

حقّ اؤزۆ آلار سنده‌ن، بۇ قصاصی محشرده

فاطیمه رضا اوْلماز، اوْلماسا رضا اوْغلۇم

 

حضرت ابوالفضل (ع) شهادتینده نوحه - یحیوی

 

سالدێ عقابیده‌ن منی لئشگه‌ر-ی-کینه یا حسین

قالدێ سۇسۇز خیامیده خوردا سکینه یا حسین

 

اوْلدۇ ایکی قوْلۇم قلم، ائیله‌میره‌م گیلایه من

ائیله‌میشه‌م فدا اوْنۇ اصغر-ی-مه‌لقایه من

لیک بۇ غمده دۆشمیشه‌م بیر غم-ی-بی‌نهایه من

مشگیمه اوْخ دگیب سۇیۇ آخدێ زمینه یا حسین

 

قوْیمادێ بۇ فلک منی خدمه‌تیمی تمام ائده‌م

مشگی دوْلۇ سۇ چیگنیده خئیمه‌لره خرام ائده‌م

خوردا سکینه‌نین سۇسۇز قلبینی بیرده رام ائده‌م

سۇ وئره‌م اؤز الیمله اوْل زار-وْ-حزینه یا حسین

 

اوْلدۇ قلم بۇ عرصه‌ده قارداش ایکی قوْلۇم منیم

یاتدێ علم سێنێب بئلیم یاره‌دێ ساق-سوْلۇم منیم

سؤیله قێزۇن سکینه‌یه گؤزله‌مه‌سین یوْلۇم منیم

بیرده سۇ جامین آلماسۇن، حسرت الینه یا حسین

 

هر نه قده‌ر وۇرا یارا جیسمیمه فرقه‌ی-ی-جهول

من سنه آغلارام حسین حالیمه اوْلمارام ملول

اوْلسا اگه‌ر اوْ درگه-ی-پاکیده خیدمه‌تیم قبول

تارُک-ی-فخریم اوج ائده‌ر، عرش-ی-برینه یا حسین

 

قطعه‌ به قطعه دوْغرانێب نئیزه‌لر اوْلسا منزلیم

بیر سر-ی-موئی اینجیمه‌ز جانیوه اند اوْلا دیلیم

گؤرمه‌سم اوْل جمالیوی یاندۇراجاق بۇ نیسگیلیم

یاره‌لی قلبیمی منیم بیل اوْ غمینه یا حسین

 

زحمت اگه‌ر قبول ائدیب باشێمێن اۆسته بیر گذه‌ر

ائیلییه‌سن بۇ حالیده، یاره‌لی جیسمیمه نظر

بیلله‌م اوْ وقتیده منیم زحمتیم اوْلمئیوب هده‌ر

خدمتیمی قبول ائدیب شاه-ی-مدینه یا حسین

 

پئیکر-ی-پاره-پاره‌می اوْخلار هواده ساخلایێب

اوْخلار ایچینده جیسمیمی تیر-وْ-سنان قۇجاقلایێب

جاندان علاوه مشگیمی سُمّ-ی-ستور آیاقلایێب

مشگیمه یعنی تؤکدۆله‌ر قان سۇ یئرینه یا حسین

 

گؤزلریمی دۇتۇبدۇ قان گلسوْن اۇزۇندا گؤرمه‌ره‌م

من اؤزۆمۆ گلینجه‌سن عرصه‌ده زنده گؤرمه‌ره‌م

حشره قالێبدێ وعده‌میز روی-ی-زمینده گؤرمه‌ره‌م

مرغ-ی-اجل سالێب منی بسکی کمینه یا حسین

 

صدری بۇ نوحه‌نی یازار گؤز یاشێن ائیلئیور روان

خاطر-ی-پُرفیکاریده‌ن آه چکیب، ائده‌ر فغان

واردێ اۆره‌کده نیّت-ی-خفیه‌سی ائیله‌مه‌ز بیان

بیرجه نیظاره قێل اوْنۇن اشگ-ی-ترینه یا حسین

 

شهادت جناب علی اصغر (ع) - یحیوی

 

پئیکانی کمان اۆسته، چون حرمله میندیردی

اصغر کی دانێشمازدێ، پئیکان اوْنۇ دیندیردی

 

چکدی زهی گوشاگوش، دیقّتله نیشان ائتدی

شستینده‌ن اوْلۇب آزاد، اوْخ بیر طَیَران ائتدی

سرعتله نیشانگاهه چسب اوْلدۇ مکان ائتدی

آغوش-ی-امامتده ناحقّ یئره قان ائتدی

پئیغمبری آغلاتدێ سئفیانی سئویندیردی

یاقوت-ی-درخشانێن آویزینی سێندێردێ

قوْنداغێن آچێب آتدێ توْپراغه بۇرۇندۇردۇ

 

پئیمانی علی اصغر قانیله ائدیب ایمضاء

ضبط اوْلدۇ همان پئیمان محشرده اوْلا اجراء

تأثیر دعا قوْیدۇ بۇ قاندا حق-وْ-یکتا

اوْل طفلی حسین‌ینده‌ن معناده آلێب زهراء

بیر حوری-ی-زیبایه عطشان بالانی وئردی

قانلێ لچه‌یین آچدێ، جنّتده سوْیۇندۇردۇ

کوثرده وئریب غوسلین دیبایه گئییندیردی

 

قێلدێ عطه‌شین ساکت تا شربت-ی-کوثرده‌ن

نهر-ی-لَبن آرایێش تاپدێ، لب-ی-اصغرده‌ن

مقصوده یئتیب اصغر آیرێلمادێ اکبرده‌ن

شاه-ی-شُهدا باخدێ، اطرافینه کج گردن

گؤردۆ اوْنۇ مئیداندا بیر یاده سالان یوْخدۇر

انصار-وْ-مهاجرده‌ن بیر زنده قالان یوْخدۇ

اوْل طفلی قۇجاغێنده‌ن ظاهیرده آلا یوْخدۇر

 

گؤردۆ گؤزۆنۆ یۇمدۇ اصغر بالاسێ یاتدێ

اؤپدۆ قۇرۇ لب‌لرده‌ن عالملری آغلاتدێ

قایتاردێ قۇجاغێندا تا خئیمه‌لره چاتدێ

اوْوجۇندا دۇتۇب قانێن افلاکه طرف آتدێ

توْپراغا تؤکۆلسئیدی اصغر قانێ دۇرمازدێ

خئیمه دالێنا کئچدی شمشیریله یئر قازدێ

دفن ائتدی اوْ مظلومی اۆستۆنده آدێن یازدێ

 

سسله‌ندی باجێ زینب ای محنته آلوده

اوْلدۇ یۇخۇسۇزلۇقدان اصغر بالام آسوده

وئردیم اوْنۇ من تحویل بیر حالیله معبوده

قۇربانلارێ ختم ائتدیم، یئتدیم باجێ مقصوده

اوْل سۆد امه‌ری قوْیدۇم قبره ائله‌دیم راحت

گئت خئیمه‌ ده یا زینب گهواره‌سینی گیزله‌ت

بیچاره آناسێندان تا قوْیما چکیم خیجلت

 

سسله‌ندی خانیم زینب قارداش سسیوه قۇربان

چێخدێ چؤله چادیرده‌ن گؤردۆ دایانێب سلطان

بیر قیسمت عَباسینده وار تازه تؤکۆلمۆش قان

هم اللــری اوْل شاهین قانیله اوْلۇب الوان

عرض ائتدی هانێ قارداش بس تئشنه جیگر اصغر

سۇ ایچمه‌گه ائتمیشدی مئیدانه سفر اصغر

یوْخ ایندی قۇجاغۇندا گؤرره‌م سۆد امه‌ر اصغر

 

قارداش بۇ نه عالم‌دیر اۆستۆنده بۇ نه قاندێر

هاردان تؤکۆلۆبدۆر بۇ قان اللــرون الواندۇر

شرمنده‌لیک آثاری حالوندا نمایاندۇر

سۇ ایچدی بالام اصغر یا اینکه لب عطشاندۇر

حضرت اوْ دل‌افکاره ابراز-ی-جواب ائتدی

دونیا غمینی اصغر تسلیم رباب ائتدی

آغۇش-ی-شهادتده حشره کیمی خواب ائتدی

 

عطشان بالاما دوشمن سۇ وئرمه‌دی قان وئردی

رمزیله سۇیۇن رنگین دریاده نیشان وئردی

اۆچ شعبه‌لی پئیکانه حلقینده مکان وئردی

قۇش تک قانادێن چالدێ، قوْنداقێنا جان وئردی

سسله‌ندی خانیم زینب ای غۆنچه تریم لای-لای

یاتمازدۇن عجب یاتدۇن ای سود امه‌ریم لای-لای

یانمێش دیلیوه اصغر یاندێ جیگه‌ریم لای-لای

 

عاشورا گۆنۆنه عایید بیر رجز - یحیوی

 

چێخدێ پیمبر روضه‌ی-ی-ریضواندان عاشورا گۆنۆ

گؤردۆ کفن گئیمیش حسین، پئیکاندان عاشورا گۆنۆ

 

جنّاتیده‌ن بیر حالیله‌ن چێخدێ، جناب-ی-مصطفیٰ

تاج-ی-ریسالت باشدا یوْخ، دورینده کلا" انبیاء

پای-ی-برهنه، سینه‌ چاک، ائتدی نزول-ی-کربلا

بلکه حسین‌ین قۇرتارا، توفاندان عاشورا گۆنۆ

 

گؤردۆ لب-ی-گودالیده، زهرا یئره معجر سالێب

قاتل حسین‌ین ذبح ائدیب، گۆل پئکرین بی‌سر سالێب

عرشه حسینیم وای سسین اوْغۇل اؤله‌ن مادر سالێب

زۆلفۆن ائدیب عنّابی رنگ، آلقاندان عاشورا گۆنۆ

 

بیر باخدێ حسرتله‌ن اوْنۇن، اعضای-ی-پئیکان پوشینه

نئیزه باشێندا نُطقینه، یئرده تن-ی-خاموشینه

شوره گلیب پروانه تک، شمعین چکیب آغوشینه

گؤردۆ اثر یوْخ شعله‌ی-ی-سوزاندان عاشورا گۆنۆ

 

ای مصطفیٰ‌نین گۆلشن-وْ-گۆلزارینه رئیحان حسین

مُحکم ستونی دینیمین، شیرازه‌ی-ی-قرآن حسین

دین اۆسته وئردۇن جان حسین، جدّون سنه قۇربان حسین

دینی قۇتاردۇن فتنه‌ی-‌ی-سئفیاندان عاشورا گۆنۆ

 

زینب ده ائندی تلّیده‌ن مظلوم حسین‌ین گؤرمه‌گه

گؤرمۆشدۆ چوْخدۇر یاره‌سی تا گلدی درمان وئرمه‌گه

ای کاش گلمئیدی خانیم، محنت اوْدۇن سؤندۆرمه‌گه

باشسێز تاپۇبدۇر قارداشێن، مئیداندان عاشورا گۆنۆ

 

گؤردۆ اوْ نعش-ی-اطهری بی‌سر یێخێلمێش مَقتله

موج ائیلئیور دریا آخۇر، یوْل باغلێ سۇ گلمه‌ز اله

چاره تاپۇب تدبیریله، رینب بۇ امر-ی-مُشکله

سر وئردی آب-ی-دیده‌نی گیریاندان عاشورا گۆنۆ

 

دیل بیلمئیور سؤز آنلاماز، وحشی عرب صحرانشین

چیپلاق آت اۆسته اگله‌شوب، اللــرده تیغ-ی-آهنین

بیرده‌ن یئرینده‌ن اوْینادێ، بیر عده‌ئی دریا کیمین

خئیمه سرایه یۆز قوْیۇب، هر یاندان عاشورا گۆنۆ

 

غارت قێلێب هر خئیمه‌نی میخ-وْ-طنابین قێردێلار

آل-ی-رسولی جمع ائدیب، بیر خئیمَیه‌یه اوْد وۇردۇرلار

باطینده عرش-ی-اعظمی، اهل-ی-جفا یاندێردێلار

چێخدێ مدار-ی-چرخ-ی-دون، میزاندان عاشورا گۆنۆ

 

پیمانگذاران-ی-الست ائتدی عمل بی‌کئیف-وْ-کم

تا ساحت-ی-قُدّوسیده‌ن فرمان اوْلۇب صادر اوْ دم

اهل-ی-وفانی آد به آد، ثبت ائتدی لوح اۆسته قلم

صورت دۇتۇب یئتمیش ایکی قۇرباندان، عاشورا گۆنۆ

 

خندق قازاندا حضرت-ی-سلمان اوْ سیمای-ی-جلی

گؤردۆ موباره‌ک ریشینی توْز توْپراق آلتدا پرده‌لی

امّا مظاهر اوْغلۇنۇن باتدێ قانا آق‌ساققالێ

مظهر گؤره‌ندی صورت-ی-سلماندان، عاشورا گۆنۆ

 

عاشورا رجزی - یحیوی

قان یاغدێ کربلاده، صحرایه یا محمّد

اؤلدۆ حسین خبر وئر زهرایه یا محمّد

 

یئل اسدی گۆن دۇتۇلدۇ، آشوب-ی-کربلاده‌ن

لرزه زمینه دۆشدۆ قان یاغدێ نُه سماده‌ن

قاتل گلیب حسین‌ین کسدی باشێن قفاده‌ن

خون-ی-خدا تؤکۆلدۆ، بیدایه یا محمّد

 

ظُهر اوْلدۇ کربلاده وقت-ی-شهادت اوْلدۇ

قان پرده‌سینده پئنهان، شمس-ی-امامت اوْلدۇ

قانلێ باشێن جیداده ذکری تلاوت اوْلدۇ

قوْیدۇ حسین اؤز عهدین، اجرایه یا محمّد

 

یۆز قوْیدۇ تلّه قاچسۇن زینب حرمسراده

قارداش باشێ گلۇبدۇر پیشوازینه جیداده

باشدان اۇجالدێ اللر صحرای-ی-غم‌فزاده

پخش اوْلدۇ واحسینا دونیایه یا محمّد

 

غسل ائتدی اهل-ی-بئیتبن خونابه‌ی-ی-ترینده

کفن اوْلدۇ زینب‌ینین گیسوی-ی-عنبرینده

قازدێ اؤزۆ مزارین تّلین برابرینده

نهر-ی-فراتی وئردی سقّایه یا محمّد

 

لازیم دگیل گتیرمه، گؤگده‌ن بهشت عَباسی

ثارُاللهه بۆکۆلدۆ نئیلور حسین لیباسی

باخ باشینه جیداده آزدۇر اوْنۇن یاراسێ

گودال ایچینده باخما اعضایه یا محمّد

 

بازار-ی-عئش ایچینده تنها حسین دوْلاندێ

بیر معنوی تجارت ایقبالینه توْخاندێ

وئردی متاع-ی-عُمرین حُکم-ی-بقا قازاندێ

الله رضاسین ائتدی سرمایه یا محمّد

 

فرمایش ائیله زهرا، بانوی دیلفیگاره

سن کی رضا دگیلدۇن باتسۇن حسین غوباره

بس هارداسان گل ایندی، چک موجیده‌ن کناره

اوْغلۇن دۆشۆبدۆ قانلێ دریایه یا محمّد

 

عالِم قیافه‌سینده اوْل شئمر-ی-نامسلمان

گلدی حسینی گؤردۆ گودالیده وئریر جان

سۇ وئرمه‌دی اوْ حالدا خنجر قوْیۇبدۇ دالدان

کسدی اوْ باشێ ساتسۇن ترسایه یا محمّد

 

قطع-ی-علائق ایله ترک ائتدی ماسوانی

«اَرنی» دئمه‌ز ائشیتمه‌ز آواز-ی-«لن ترانی»

قانێ یازار حسین‌ین، «یا ربّنا ترانی»

بۇ عالمی نیشان وئر موسایه یا محمّد

 

گؤرسۆنله کربلانین، کلیه واقعاتین

جئبریل صورت ائتسین، مجلیس گزارشاتین

ذئیلینده انبیالر یازسێن مشاهداتین

تا ال به ال یئتیشسین ایمضایه یا محمّد

 

گل گؤر سنه نه رتبه، الله قێلێب عنایت

تاپدێ سنین حسینون قۇربانلێغا لیاقت

دئسین خلیل-ی-رحمان در ضمن سر سلامت

سن صاحب اوْلدۇن عید-ی-اضحایه یا محمّد

 

حضرت زینب (س) قارداشێلا ویداعلاشێر – یحیوی

 

حسین ای زینب‌ین جانی امان قارداش، دایان گئتمه

گئدیب آغلاتما زهرانی امان قارداش، دایان گئتمه

 

قضا سرپنجه‌سین آچمێش قده‌ر چنگالی آماده

کمینوندا دۇرۇب دوشمن، بۇ صحرای-ی-غم افزاده

مقدّر امره یوْخ چاره، اؤزۆم بیلله‌م بۇ دونیاده

و لاکین گئتمه بیر آنێ، امان قارداش دایان گئتمه

 

زمانه زینبی بۆکدۆ، اؤلۆنجه بیر سییَه رخته

چتین موقع‌دی رحم ائیله، بۇ بیر عدّه قارا بخته

اگه‌ر چاره‌پذیر اوْاسا گئدیب سالما ایشی سخته

سییه‌پوش ائتمه دونیانی، امان قارداش دایان گئتمه

 

باشۇندا بیلمیره‌م هرگیز بۇ نه شور-وْ-نه سودادۇر

گؤرۆرسن کربلاء دشتی سراسر دشت-ی-غوغادۇر

بۇ قوم-ی-بیحیا قارداش همان بی‌شرم اعدادۇر

اوْغۇلسۇز قوْیدۇ لئیلانی، امان قارداش دایان گئتمه

 

بلالی زینبم قارداش، بلاده‌ن منصبیم واردۇر

رموز-ی-درد-وْ-محنتله، بیر عُمده مکتبیم واردۇر

دالۇنجا گلمه‌ییمده‌ن بیل، اۆره‌کده مطلبیم واردۇر

ائشیت بۇ سوز-ی-افغانی، امان قارداش دایان گئتمه

 

قدم ساخلا، آنام اوْغلۇ، اگرچه اوْلماسا زحمت

بۇ آخر وقتی صحراده، ائده‌ک بیر مجلیس-ی-خلوت

باجێ قارداش باجۇن اؤلسۆن، حسینیم ائیلییه‌ک صحبت

وارێمدێر عرض-ی-پئنهانی، امان قارداش دایان گئتمه

 

گتیر بوسه ائدیم اوّل موباره‌ک اللـروندان من

اؤپۆم اوْندان سوْرا قارداش گَلوی-ی-اطهروندان من

اؤپه‌ن وقته سالێم یاده، اوْ تئشنه لب‌لروندان من

آنام زهرای-ی-نالانی، امان قارداش دایان گئتمه

 

مصیبت موجینه غرقم، زبس بۇ اشتیاقۇندان

اؤپه‌م هئچ بیلمیره‌م قارداش الوندان یا دوْداغۇندان

ایجازه وئر منه بوسه ائدیم بیرده آیاقۇندان

اوْ خاک-ی-پاک قۇربانی، امان قارداش دایان گئتمه

 

دگیل بیجا گؤزۆم یاشێن، فلک آلقانه دؤنده‌رسه

اوْ اشک-ی-چئشمیله دونیا، اؤزۆن توفانه دؤنده‌رسه

باجێ نئیلیر گؤره قارداش، اۆزۆن مئیدانه دؤنده‌رسه

همین دونیای-ی-ویرانی، امان قارداش دایان گئتمه

 

زبسکی محنت-ی-هئجرون من-ی-بی‌یاره چوْخ چوْخدۇر

آنام زهرایه آند اوْلسۇن،داخێ سینه‌مده یئر یوْخدۇر

گئده‌ن گلمه‌ز بۇ مئیدانه، گؤرۆره‌‌م نئیزه‌دیر اوْخدۇر

قوْشۇن دۇتمۇش بیابانی، امان قارداش دایان گئتمه

 

عاشورا نوحه‌سی - یحیوی

اوْلدۇ شاهی کربلاده، تیره باران زینب‌ین

ظۆلم الیله خانیمانی، قالدێ ویران زینب‌ین

 

بیر گۆنۆن عرضینده الده‌ن، آلتێ قارداشێ گئدیب

سئیل تک جاری اوْلۇب توْپراغا گؤزه یاشێ گئدیب

نوجوانلاری اؤلۆب هم یار-وْ-یوْلداشێ گئدیب

قالمئیوب بیر دادخواهی دیده گیریان زینب‌ین

 

صُبحیده‌ن ظُهره کیمی محو اوْلدۇ جاه-وْ-عزّتی

گئتدی یغمایه اوْنۇن مال-وْمنال-وْ-دولتی

اوْلمادێ گؤز آچماغا ظۆلم-وْ-جفاده‌ن فُرصتی

محنتی ساعت به ساعت آرتدێ نالان زینب‌ین

 

گه گؤرۆب میناده یاتمێش یان-یانا قۇربانلارێن

هر ایکی نهرین آراسێندا دۆشه‌ن عطشانلارێن

گه گؤرۆر شادلێق ائده‌ر آت اوْینادۇر عُدوانلارێ

صبرینی الده‌ن آلۇر بۇ ظۆلم-ی-عُدوان زینب‌ین

 

خئیمه-وْ-خرگاهینه دوشمن وۇرۇب اوْد یاندێرێب

زینبه چادیرکی عبّاسی قۇرۇب اوْد یاندێرێب

خئیمه‌لرده‌ن قاچمئیوب هرکس دۇرۇب اوْد یاندێرێب

قوْرخۇدان دۇتمۇش الین بیر عدّه طفلان زینب‌ین

 

تیره‌گۆن اوْلمۇش گؤرۆب بُرج-ی-فلکده اۇلدۇزێ

محنت-ی-ایّامه بیرده‌ن تۇش اوْلۇب زهرا قێزێ

شئمرین الده خنجری قانیله اوْلمۇش قێرمێزی

مقتله دۆشمۆش حسینی قانه غلطان زینب‌ین

 

بیلمئییر بیچاره هانسێ محنته صبر ائیله‌سین

قوْیماسۇن دۆشسۆن حَرَملر وحشته صبر ائیله‌سین

قمچی آلتێندا اۇشاقلار زحمته صبر ائیله‌سین

دۆشمه‌سین تا خۇرداجا قێزلارێ جاندان زینب‌ین

 

اؤز الیله لئشگه‌ره غارت‌لری تقسیم ائدیب

وئرمئیوب عُدوانه مُهلت بیربه‌بیر تسلیم ائدیب

قیسمتین غارتده‌ن آلدێ حمله کی هرکیم ائدیب

تا اوْلۇبدۇر خئیمه-وْ-خرگاهی تالان زینب‌ین

 

کربلاده قانه غلطان صاحب-ی-مئعراج اوْلۇب

جامه-وْ-رخت-وْ-زره پیراهنی تاراج اوْلۇب

پرده‌پوش عورت‌لری بیر معجره مُحتاج اوْلۇب

حالینه قان آغلئیۇب سلطان-ی-عطشان زینب‌ین

 

قوْللارێ باغلێ طنابه گؤزیاشێ یۆزده روان

باش-باشا صحراده وئرمیش نازدانه دُختران

اکبری الده اؤله‌ن لئیلا ائده‌ر آه-وْ-فغان

اوْد تۇتۇب قلبی یانار بۇ غمده پئنهان زینب‌ین

 

زینبی ناقه سوار اوْل قوم-ی-عُدوان ائیله‌دی

غم قطاری قتلگهده کوفیه راه ائیله‌دی

غمزده گؤزلرده جیلوه پئیکر-ی-شاه ائیله‌دی

ناقه اۆسته عقلی باشدا قالدێ حئیران زینب‌ین

 

ناله چکدی دختر-ی-خاتون-ی-محشر آغلادێ

قارداشێن حالێن گؤرۆب غمدیده خواهر آغلادێ

واحسینیم وای دئدی اوْلدۇ مکدّر آغلادێ

جانووا قارداش دئدی بۇ جانێ قۇربان زینب‌ین

 

عاشورا رجزی – یحیوی

 

گل دشت-ی-نئینوایه، یا خاتمُ‌النّبین

دۆشدۆ حسین بلایه، یا خاتمُ‌النّبین

 

بیر وقتدیر بۇ ساعت، لازیمدی سرعت اوْلسۇن

دئ خازن-ی-جَنانه آماده خیدمت اوْلسۇن

دستور وئر قارادان، جنّاته زینت اوْلسۇن

کرب-وْ-بلاده حاضر طوبای-ی-جنّت اوْلسۇن

سالسێن حسینه سایه، یا خاتمُ‌النّبین

 

زهراده قتلگاهه فورا" اؤزۆن یئتیرسین

بیر رختخوابیله‌ن بیر تخت-ی-روان گتیرسین

نعش-ی-حسینی بۆکسۆن، مئیدانیده‌ن گؤتۆرسۆن

زینب گئده‌نده شامه، ایجلالیله‌ن اؤتۆرسۆن

یوْخسا ائده‌ر گیلایه، یا خاتمُ‌النّبین

 

بیرده سفارش ائیله، ارواح-ی-انبیایه

سرعتله نازل اوْلسۇن، صحرای-ی-کربلایه

اوْنلار سنین دالۇندا، گلسینله اقتدایه

سن قێل نماز-ی-دفنی، مظلوم-ی-کربلایه

تحویل وئر بقایه، یا خاتمُ‌النّبین

 

کافور-وْ-سۇ گتیرمه، چون غوسله یوْخدۇ حاجت

غوسلین اؤزۆ ائدیبدیر، قاندان؛ تاپێب شهادت

اؤز نعشی اۆسته باشێ، قرآن ائده‌ر تلاوت

ائیله‌ر نوای-ی-زینب، تلقینینه کفایت

سن گل فقط عزایه، یا خاتمُ‌النّبین

 

قانێن یاخێب حَرَملر، موی-ی-سر-ی-سییاهه

عنّابی رنگ، زۆلفۆ تؤکدیله قتلگاهه

الوان کفن تؤخۇندۇ، اعضای-ی-پاک-ی-شاهه

نه حاجتی حسین‌ین وار پنبه-وْ-گیاهه

یا کؤهنه بوریایه، یا خاتمُ‌النّبین

 

جئبریل هاردا قالمێش، دربارینین قۇلامی

قصد-ی-زیارت ائتسین، بۇ «وادی السلامی»

آلسێن قنادی اۆسته، گۆل پئیکر-ی-امامی

عرشُ‌اللهه آپارسێن، گزدیرسین هر مقامی

باخسۇنلار اوْل فدایه، یا خاتمُ‌النّبین

 

لقمان کی مدّعی دور دردین شفاسی واردۇر

گلسین حسینه وئرسین، درمان یاراسێ واردۇر

باخسا دییه‌ر بۇ جیسمین سالیم هاراسێ واردۇر

درمانیله‌ن ساغالماز آیرێ دواسی واردۇر

مُحتاج دور بُکایه، یا خاتمُ‌النّبین

 

بیر عدّه قدّسیاندان گلسین همین دیاره

اوْخلارێ چکسین آتسێن، بۇ جیسمیده‌ن کناره

تا یاره‌لر اوْخ آلتدان چێخسێنلار آشکاره

گؤر شاهد اوْل کی دوشمن وۇرمۇش نه قدری یاره

دلبند-ی-مُرتضیٰ‌یه، یا خاتمُ‌النّبین

...

مئحراب-ی-وعده‌گاهه دۆشمۆش یۆز اۆسته پئیکه‌ر

قوْیما بۇنوعی قالسێن آرخاسێ اۆسته دؤنده‌ر

نه حالدا دۇر حسینون گؤرسۆن هامێ ملک‌لر

درگاه-ی-کبریایه دۇت سینه‌سین برابر

سال عکسینی سمایه، یا خاتمُ‌النّبین

...

وقتیکه یحیوی‌نین روحی گئده‌ر بقایه

زیر-ی-لحد اوْلاندا، منزیل اوْ بینوایه

اوْردا گلیب آلاندا مأمورلر آرایه

وئرره‌م قسم عزیزون مظلوم-ی-کربلایه

اوْندا یئتیش هرایه، یا خاتمُ‌النّبین

 

حضرت زینب (س) قتلگاهدا - یحیوی

 

گـۆلـۆستـانـدا آچێـب گـۆلـلـر، گـلیـب آوازه بـۆلبـۆل‌لر

ائده‌ر نوحه یانان دیل‌لر، حسینیم وای حسینیم وای

 

غمون دونیانی آغلاتدێ، نه بۇ نالانێ آغلاتدێ

آنان زهرانی آغلاتدێ، حسینیم وای حسینیم وای

 

باجۇن اؤلسۆن بۇ نه حالدی، آرادا پئکرون قالدێ

منی چؤلده‌ن چؤله سالدێ، حسینیم وای حسینیم وای

 

جیداده اوْلدۇ مئعراجون، دۆشۆب الده‌ن اله تاجۇن

طنابه باغلانێب باجۇن، حسینیم وای حسینیم وای

 

یوْخۇمۇش رحم «بجدل‌» ده، قالێبدێر بارماقۇن الده

بیله‌کله‌ر قانلێ مقتلده، حسینیم وای حسینیم وای

 

یوْخۇندۇر ساییبان گؤردۆم، سینوْندان اوْخلارێ دردیم

یئرینه زۆلفۆمۆ سردیم، حسینیم وای حسینیم وای

 

قالێبدێر پئیکرون یئرده، چکیب قان یاروْوا پرده

لیباسۇن قالمێش اللرده، حسینیم وای حسینیم وای

 

بالا قێزلار اسیر اوْلمۇش، حَرملر دستگیر اوْلمۇش

باجۇن بیر گۆنده پیر اوْلمۇش، حسینیم وای حسینیم وای

 

ایکیمیز باغلادێق پئیمان، منیم صحرا، سنین مئیدان

سن عریان، زینبون وئیلان، حسینیم وای حسینیم وای

 

هاچان دردون چێخار یاددان، سنی اؤلدۆردیله‌ر عطشان

آنام زهرا سنه قۇربان، حسینیم وای حسینیم وای

 

دۆشۆب‌سن گؤر نه احواله، باخان آغلار بۇ گوداله

سنه دوشمن ائده‌ر ناله، حسینیم وای حسینیم وای

 

هواده قۇشلار آغلالار1، یئر اۆسته داشلار آغلالار

جیداده باشلار آغلالار، حسینیم وای حسینیم وای

1-     آغلایێر

سنین ای «نیّر-ی-موکب» دۆزۆلمۆش دوره‌وه کوکب

دالۇنجا سئیر ائده‌ر زینب، حسینیم وای حسینیم وای

 

یازێب سعد اوْغلۇ برنامه، دۆشۆب اهل-ی-حَرم دامه

قطاریم باغلانێب شامه، حسینیم وای حسینیم وای

 

قێزێلقانۇن بۇ گیسوده، گئدیره‌م ماتم آلوده

حسین جان سن یات آسوده، حسینیم وای حسینیم وای

 

یانۇندا اکبرون قالسێن، سینوْندا اصغرون قالسۇن

بلاده خواهرون قالسێن، حسینیم وای حسینیم وای

 

حضرت زینب (س) قتلگاهدا - یحیوی

 

یارالار سینوْندا قارداش، گۆل-ی-گۆلسیتانه بنزه‌ر

آغارێب منیمده زۆلفۆم، چمن-ی-خزانه بنزه‌ر

نئجه شرح ائدیم برادر باشێمێن مصیبتینده‌ن

کی گؤرۆندۆ بیر نمونه بشرین قیامتینده‌ن

نئچه ساعتین ایچینده، غم-وْ-جور شدّتینده‌ن

باجۇوۇن رشیده قدّی، اگیلیب کمانه بنزه‌ر

 

نئجه زینبۇن ریضادێر، سنی یاندێرا حرارت

بیلیسه‌ن کی سایه‌بانه، یوْخ الیمده ایستطاعت

بۇ مکاندا دود-ی-آهیم، ائله‌ییر منه حمایت

کسر ایستی‌نین قاباغێن، سنه سایه‌بانه بنزه‌ر

 

بۇ جنازه‌لر کی باشسێز تؤکۆلۆبدۆ ریگزاره

نه جلالیله‌ن سالێبلار، سنی دوره‌ده‌ن حیصاره

اوْلارێن باشێ جیداده، دۆزۆلۆبدۆ چون سیتاره

وَسَطینده قانلێ باشۇن منه آسمانه بنزه‌ر

 

سن اۇشاق ایدون، اؤپه‌ردی اۆره‌گۆن بابام پیمبر

بۇ یئره دییه‌ردی بیر گۆن دَیه‌جک یارا مکرّر

گؤرۆره‌م دگیب کئچیب اوْخ، سوْرا سانجێلێبدێ خنجر

بۇ یارا بابام محمّد، دئدیگی نیشانه بنزه‌ر

 

جیگروندا وار حسین جان، علی اکبرین یاراسێ

اۆره‌گۆن قانێلا سیراب، اوْلۇر هز زامان بناسی{؟}

دۆشه‌جَکدی شرق-وْ-غریه، اوْ یارانێن انجلاسی

تر-وْ-تازه دیر همیشه، گۆل-ی-ارغوانه بنزه‌ر

 

اوْ زامان گؤره‌نده شئمرین قانا خنجری بوْیانمێش

حَرمون، باجۇن، کنیزون، باشۇوا گلیب دوْلانمێش

قاچا-قاچدا بۇ مکانه اوْ قده‌ر آیاق توْخانمێش

کی کنار-ی-قتلگاهون، ره-ی-کاروانه بنزه‌ر

 

بالاجا قێزۇن رقیّه، اوْ عزیزه نازدانه

دوْلانێبدێ آت دؤشۆنده، اۆره‌گی دؤنۆبدۆ قانه

یۆزۆنه دَگیبدی سیلی، باشێ اۆسته تازیانه

سارالێب سوْلۇبدۇ رنگی، ساری زعفرانه بنزه‌ر

 

سن ای آفتاب-ی-عزّت، ائله نئیزه‌ده‌ن نیظاره

نئجه گؤره بیزه اێشێق گۆن، گئجه تک اوْلۇبدۇ قاره

هامێ اَختَران-ی-عصمت، دۆزۆلۆبدۆ بیر قطاره

ره-ی-قبله‌نین دلیلی، صف-ی-کهکشانه بنزه‌ر

 

اۆره‌گیم باشێن آلاندا، غم-وْ-محنتون سحابی {بۇلۇد}

اوْ بیلیر عزالیام من، یۆزۆمه سپه‌ر گۆلابی

تؤکۆلۆر سرشگ-ی-چشمیم، یئره ایسلادێر ترابی

گؤزۆمۆن یاشێ آخاندا، مژه ناودانه بنزه‌ر

 

گزه‌ره‌م بۇ گۆلسیتاندا، گله‌نی صفالی گؤرره‌م

آچێلان گۆلۆن ایچینده، دۆزۆله‌ن تیکانی درره‌م

قطرات-ی-اشگیم‌ ایله گۆله؛ گۆلشه‌نه سۇ وئرره‌م

گؤره‌سن وفالی زینب، نئجه باغبانه بنزه‌ر

 

دل-ی-یحیوی ده دائم اوْلۇ جیلوه‌گر بۇ نیّت

گینه بیر گئجه جمالون یۇخۇدا ائده زیارت

بیلیسه‌ن کی آشیانی نه قده‌ر تاپار شرافت

دوْلانۇر سرای-ی-مئسکین، اوْ گئجه جنانه بنزه‌ر

 

عاشورا نوحه‌سی – یحیوی

 

آی باتدێ صۆبح آچێلـدێ، زینب نـوایــه گلـدی

زهرا دئدی حۆسئن وای، عاله‌م صدایه گلـدی

 

چۆن یێخدیلار آتێندان، سولطان-ی-تیشنه کامی

دونیایـــه اوْلــدۇ ائعــلان قتــل‌الحسیــن پیـامــی

جننـاتیـده‌ن ائشیتــدی پئیغـه‌مبــه‌ر-ی-گیـرامـی

نعلئین‌سیز عباسیز کرب-وْ-بلایه گلدی

 

پئیمانه عالـه‌م اوْلـدۇ، جانـانـه وئــردی جانیــن

شوْق-وْ-شرافه‌تینه‌ن، طئی ائتدی ایمتیحانین

شمر-ی-دغا تؤکه‌نده، خاک-ی-مینایـه قانیـن

یۆز دۇتدۇ آسیمانه، حمد-وْ ثنایه گلدی

 

خـون-ی-خـۇدا تـؤکـۆلـدۆ، گــوْدال-ی-کــربـلایـه

یئرله‌ر تزه‌للزول ائتدی، رعشه دۆشوب سمایه

کـرروبییـان-ی-لاهـوت، آغلاشــدێ بۇ بـلایـــه

یئل اسدی گۆن دۇتولدۇ ظۆلمه‌ت فضایه گلدی

 

خون-ی-حۆسئین بوْغازدان، جاری اوْلان زمانی

جئبریل آپاردێ عرشه، بیر شیشـه ده اوْ قانی

اوْل شیشــه‌ده‌ن نومــودار، اوْلدۇ بلا نئشـانــی

قوْزاندێ بـویـئ ماته‌م، اهلئ سمایه گلدی

 

نور-ی-حق اوْلدۇ لامئع، باشسێز قالان بدنـده

رأس-ی-حۆسئینئ مظلوم، سر نیزیه گئدنده

باد-ی-سییاه اسه‌نـده، یئر زلـزه‌لـه ائـده‌نــده

سێندی نظام-ی-دونیا حد-ی-فنایه گلدی

 

نزدیک ایدی یئرینده‌ن، چیخسین مدار-ی-دونیا

آل-ی-اۇمیه ائتسین، دستور-ی-شرعی مولغا

سرنئیزه ده‌ن ائده‌نده نور-ی-حۆسئین تجه‌للا

دین-ی-محمد اۆسته نورانی سایه گلدی

 

فـرمــان-ی-غـارتیلـــه‌ن، تللــی آشێـب عربلــه‌ر

گؤردۆ اوْ های-وْ-هویو، اطفال-ی-زار-وْ-موْضطـه‌ر

قاچێیلا خئیمه گاهه، بیرده‌ن اۇجالدێ سسله‌ر

عممه آماندێ لئشگه‌ر، خئیمه سرایه گلدی

 

صحـرانـــه‌وه‌رد عـربلــه‌ر، خـرگاهــی یاندێـرانــدا

باشــێ آچێق حره‌مله‌ر، اوْددان چێخیب قاچاندا

قالخێـب بحتر-ی-آتــه‌ش، گیزله‌نـدیلـه‌ر دۇمانـدا

تـۆسدۇ اۇجالـدێ قاره، پـرده هوایــه گلدی

 

بیر خێردا قێز قاچێردێ، دۇتموش اله عباسیـن

مرد-ی-یهودی دۇتدۇ، خاموش ائدیب لیباسین

گتدی اله حۆسئینین، دیلبه‌ندینین ریضاسیـن

احسه‌ن اوْ شئیخه موشکول، وقته هرایه گلدی

 

گر ائتمه‌سئیدی زینب، نسل-ی-حۆسئینه ایمداد

اوْلمۇشـدۇ اوْد ایچینـده، سـۇزان امـام-ی-سجــاد

قێلـــدێ رشـــاده‌تیــلــه، اوْددان ایـمـــامـــی آزاد

بیر تــازه زینده‌قانلێق، زین-وْ-العئباده گلدی

 

زهــرا گــزه‌ردی گــۆنــــدۆز، اطـــراف-ی-مــاجــراده

تا کـوفییـه حـــۆسئینیــن، گـئتــدی باشی جیـداده

نعش-ی-حۆسئینی آخشام، باشسێز قوْیۇب آراده

گۆن باتجاغێـن اوْ خاتــۇن، مطبه‌خ سرایه گلدی

 

حوران-ی-باغ-ی-جننه‌ت، محــزون گیریفتــه سیمــا

حــووا خـدیجــه خــاتـون، مــریــه‌م جناب-ی-ســارا

آشوفته مو سییه‌ه پوش، دیلله‌رده وای حۆسئن وا

زهرایــه همـده‌م اوْلسۇن، بزم-ی-عزایه گلدی

 

اللی اۆچ ایل قاپۇندا، وار یحیوی حـۆسئن جان

نؤحه یازێب غمــوندا، اوْلمــۇش مریـض-وْ-نالان

دست-ی-مـــوبــاره‌کــونلا، دردینـه ائیله درمان

اۇمید-ی-صئححه‌ت ایله، باب-ی-شفایه گلدی

 

عاشورا نوحه‌سی - یحیوی

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 

یــــارالارۇن آخــــــار قانــــــــــێ

ائــده‌ر گـــۆلنـــارێ مئیــدانــــێ

باجـۇن قۇربان باشــۇن هـانـــێ

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 

سینــوْن اۆستـه یاروْن چـوْخـدۇر

تمـــامـــــی نیــــزه-وْ-اوْخـــــدۇر

اؤپــه‌م بۆســه یئـــری یــوْخــدۇر

حۆسئینیـم وای حۆسئینیـم وای

 

سـۇسـۇز الـده اؤلــه‌ن قــارداش

یـارالـــێ جــان وئــره‌ن قــارداش

هانــێ اوْل پیـره‌هــه‌ن قارداش؟

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 

سن اؤلـدۆن دۆشمنـۇن قالــدێ

سنـــی اؤلـــدۆردۆ کـــام آلــدێ

یــۆزۆ اۆستـــه نـده‌ن ســالــدێ

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 

گـــره‌ک قـــان آغـلاسێـن زینـب

جـهــانــی داغـــلاسێــن زینــب

سنـه یاس ساخـلاسێــن زینـب

حۆسئینیم وای حۆسئینیـم وای

 

باشــۇن یـــوْخ ایشتیــاغـۇنـدان

اؤپـــه‌م قــارداش دوْداغــۇنــدان

اؤپــۆم قــوْی مــن آیاغــۇنـــدان

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 

یئتیــــرره‌م نالـــه‌مـی عــرشــه

سینـوْن گـؤرره‌م دؤنـۆب فــرشه

آیــاق رددی ســالێـــب نقشـــه

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 

بـۇلـود تک دوْلمــایایێــم نئیلیــم

پریشــان اوْلمـــایێــــم نئیلیــــم

باش آچێـب یوْلمــایێــم نئیلیــم

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 

نـه بــی‌اینصـافیـمـیــش عــدوان

لیبــاســـۇن ائیلـئـیـیــــب تــالان

قـوْیــۇبــدور نعشــۇوو عــوریــان

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 

ائدیــم قــوْی قانیلــه‌ن رنـگیـــن

بــۇ زۆلفیــم تــا تـاپـام تسـکیـن

تاپـام تسکیــن دگیــل مومـکون

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

 

حضره‌ت-ی-ابوالفضل شجاعه‌تی- شاعیر: ارده‌بیللی عباس‌قۇلۇ یحیوی

 

صاحیب-ی-وقار عباس، میر-ی-تاجدار عباس

حیـدرین رشیـد اوْغلۇ، شیـر-ی-نامـدار عباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چکدی نقشه‌ی-ی-جنگ، تۇتدۇ جنگه چون تصمیم

سینه‌ ایکی اللــه‌ر، شاهه ائیله‌دی تعظیم

آلدێ تئشنه سولطاندان، اؤز وظیفه‌سین تعلیم

رمز دفته‌رین سولطان ائیله‌دی اوْنا تسلیم

اوْلدۇ ائحتیرامیله‌ن خئیمه‌ده‌ن کنار عباس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیر گئدیب آتێن تنگین، تۇتدۇ سر لجامینده‌ن

گلدی تا عوبور ائتسین، تئشنه‌له‌ر‌ مقامینده‌ن

بیر بؤلۆک خانێم قێزلار، چێخدێ اؤز خییامینده‌ن

یاندێم العه‌طه‌ش یاندێم، سس گلیب سۇ جامینده‌ن

اوْل سۇسۇز بالالاردان اوْلدۇ شرمسار عباس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جانێنێ گئروْ قوْیدۇ، ائتمه‌یین دئدی ناله

قئیمه‌تی نه قدر اوْلسا، سۇ گتیرره‌م اطفاله

من کی صادق-وْ-القوْله‌م، قالدێ هیممه‌ت ایقباله

آفه‌رین بۇ کئرداره، آفه‌رین بۇ افعاله

ائی جوان-ی-دریا دیل، ائی وفا شۇعار عباس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یئتدی پیش-ی-اعداده، رسمه‌ن آت دوْلاندێردێ

هر یانا ائدیب حمله، برق-ی-تیغی یاندێردێ

پوْزدۇ دسته‌له‌ر نظمین، تا سیپاهێ سێندێردێ

نهر-ی-علقه‌م اۆستۆنده، وۇردۇ بئیره‌غین دۇردۇ

بیر هده‌فده دریانێ، ائیله‌دی شیکار عباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیر اوْوۇج سۇدان گؤتدۆ، گتدی گؤز قاباغینه

تئشنه‌له‌ر سسی دۆشدۆ، ناگه‌هان قۇلاغینه

باخدێ باطین عاله‌مده، اصغرین دوْداغینه

ایچمه‌دی سۇیۇ آتدێ، مرکه‌بین ایاغینه

دوْلدۇرۇب سۇدان چێخدێ، مشگین اشکبار عباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خط-ی-سئیرینی سالدێ، نخلگاه آراسێندان

دۆشدۆ لئشگه‌ره وحشه‌ت، سهمگین نداسێندان

هئی تؤکه‌ردی باشلارێ، تیغ-ی-جان روْباسێندان

دوْلدۇ کربلا دشتی، الحه‌ذه‌ر صداسێندان

یوْم-ی-حشری اعدایه، قێلدێ آشیکار عباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسدی توْند بیر تۇفان، اوْلدۇ رویئ عاله‌م تار

گؤردیله‌ر کی دندانه، مشگینی آلێب سردار

سینه ده علم قانلێ، بس هانێ اۇزۇن قوْللار؟

اوْغلۇنۇن اوْ وقتینی، فاطیمه دییه‌ر آغلار

سؤیله‌یه‌ر آنان قۇربان، ائی حۆسئینه یار عباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیر زامان حۆسئن تاپدێ، باش آچێق علمداری

گؤردۆ قاندێ بیر پارچا، اوْل وۆجۇد-ی-گۆلنارێ

بیریانا دۆشۆب مشکی، بیر طره‌فده قوْللارێ

بایرا‌غین هارا دۆشمۆش، کربلا سیپه‌هداری

یاتما دۇر بئلیم سێندێ، اوْلدۇم ایندی خوار عباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یحیوی یاز عباسه، نؤوحه عؤمر فۆرصه‌تدی

وقتیکی احئبباله‌ر دفن ائدیب سنی گئتدی

اقره‌با اوْغۇل قارداش، سنده‌ن اۇنسی ترک ائتدی

اوْندا سن گؤره‌رسن، بۇ زحمه‌ته عوه‌ض یئتدی

یعنی باشێن اۆستۆنده بایراغێن وۇرار عباس

 

حضرت سکینه نوحه‌سی-شاعر: یحیوی

 

سۇ یـوْللارێن کسـدی عـَدو، یانـدێم عمـو یاندێم

ائحسان ائله بیر جوْرعه سۇ، یاندێم عمو یاندێـم

 

بیلله‌م عموجان محضه‌روندا حۆرمه‌تیم واردێر

باخ گؤر ایاق اۆسته دایانماق طاقه‌تیم واردێر

یاکی سۇسۇزلۇقدان دانێشماق قۆدره‌تیم واردێر

بیر جوْرعه سۇدان اؤتری من، یاندێم عمو یاندێم

 

بیربیر بۇ خئیمه‌گه‌له‌ری گزدیم سوْراق ائتدیم

سۇ تاپمادێم ائی سروه‌ریم، من هر یئره گئتدیم

اۇمۇدیله‌ن درگاهیوه، آخه‌رده یۆز گتدیم

باب-ی-کره‌مدیر بۇ قاپێ، یاندێم عمو یاندێم

 

من قوْی دوْلانێم باشیوه، چۆن شمع-ی-پروانه

سن ده طبابه‌ت ائیله بۇ درده طبیبانه

باخ بۇ لب عطشان قێزلارا، آواره طئفلانه

ائیله‌ر نئجه سۇ جوْستئجو، یاندێم عمو یاندێم

 

تنگه سالێب سوزئ عطه‌ش، بسکی اۇشاقلارێ

سینه آراسێنا باسێل‌لار ایستی قۇملارێ

گؤر ایش هارا چاتمێش حۆسئنین خێردا قێزلارێ

اوْد دان ائدیر سو آرئزو، یاندێم عمو یاندێم

 

چێخمێش صئدای العطه‌ش، عرشه بۇ مأواده

دیققه‌تله باخ بۇ ناله-وْ-افغان-وْ-فریاده

بیر قطره سۇ اۆستۆنده دیر، بۇ غملی صحراده

بۇ کئشمه‌کئش بۇ های-وْ-هو، یاندێم عمو یاندێم

 

شیرین دیلیم نازلێ قێزێم، گؤز یاشیوه قۇربان

آب-ی-فراتی باغلارام، من خئیمییه الآن

صبر ائت بالام بۇ دیللـه‌رون ائتدی منی گیریان

ائتمه یانێغلێ گوْفتئگو، یاندێم عمو یاندێم

 

ائی کربلا سولطانێ‌نێن غئیره‌تلی سرداری

آل بۇ قۇرۇ مشکی آپار، دوْلدۇر سۇدان باری

سیراب قێل، آللاه ریضاسینه، سۇسۇزلاری

ائی اهل-بئیته-آبئرو، یاندێم عمو یاندێم

 

گهواره‌ده غش ائیله‌ییبدیر، شیرخوار اصغر

نه سۆد وار امسین، وار نه سۇ ایچسین آخێب گؤزله‌ر

رنگی طراوه‌تده‌ن دۆشۆب، برگ-ی-گۆله بنزه‌ر

سوْلمۇش اوْ طئفل-ی-ماه رو، یاندێم عمو یاندێم

 

ایسته زییاره‌ت یحیوی انعام-ی-اشعاره

عبّاسی امما وئر قسه‌م، اوْل وقت-ی-دوْشواره

عرض ائیله‌دی عطشان سکینه، اوْل وفاداره

سۇ یوْللارێن کسدی عدو، یاندێم عمو یاندێم

 

قوْشۇن تؤکۆلۆب اخیامه اخا- زینبین یاردێم ایسته‌مه نوحه‌سی

استمداد حضرت زینب از برادر-شاعر: یحیوی

 

گل هارداسان قارداش آمان، تئز گل حۆسئینیم گل

دوْلـدۇ خییـامـه کـوفییـان، تئـز گـل حـۆسئینیـم گـل

 

آتلێ پییاده یۆز قوْیۇب، اخیامه هر یئرده‌ن

چێخمێش سمایه قوْرخۇلۇ، سسله‌ر عره‌بله‌رده‌ن

خێردا بالالار قوْرخۇشۇر، قارداش بۇ سسله‌رده‌ن

تا ائیله‌مه‌زله‌ر بیر زامان، تئز گل حۆسئینیم گل

 

بۇ های-وْ-هو، بۇ کئشمه‌کئش، زینب نده‌ن اؤلمه‌ز

سنده‌ن سوای هئچ کس منیم، احوالیمی بیلمه‌ز

هئی سسله‌ره‌م باعیث ندیر، قارداش سسین گلمه‌ز

گر یاتمێسان، یاتما اوْیان، تئز گل حۆسئینیم گل

 

بۇ خئیمه‌لرده بیر بؤلۆک اهل-ی-عیالون وار

السیز ایاغسیز طیفل وار، باشێ بلالون وار

تأخیر ائدیرسه‌ن بیلمیره‌م، هانسێ خییالون وار؟

بۇ سیرره باغرێم اوْلدۇ قان، تئز گل حۆسئینیم گل

 

عوْره‌ت‌له‌ره شرعه‌ن جهاد اوْلسئیدی ائیله‌ردیم

من دوْخته‌ر-ی-شیر-ی-خۇدایه‌م، جنگی باشلاردێم

حمله ائدیب بۇ لئشگه‌ری، نابود ائیله‌ردیم

اشراره وئرمه‌زدیم آمان، تئز گل حۆسئینیم گل

 

صبر ائت باجێ، صبر ائت باجی، ائی زار-وْ-دیلخه‌سته

ایمدادیوه گلله‌م سنین، آهیسته-آهیسته

دۇرماغا یارا یوْخ، سۆرۆنله‌م اللــه‌ریم اۆسته

قلبیم یانێر ائتمه بیان، تئز گل حۆسئینیم گل

 

بۇ هیممه‌ته، بۇ غئیره‌ته قۇربان باجۇن زینب

گلمه بۇ نوعی ریققه‌ته، قۇربان باجۇن زینب

چوْخدۇر یاران گئت راحه‌ته، قۇربان باجۇن زینب

بیره دییه‌م ائتمه گۆمان، تئز گل حۆسئینیم گل

 

یاز یحیوی ائفرادله‌ر، ایسته ولی حاجه‌ت

قصد-ی-زییاره‌تله مقام-ی-پاکه قێل نیت

بیر اربه‌عین باب-ی-حۆسئین اوْلسا سنه قیسمه‌ت

قبرینده قێل وئرد-ی-زبان، تئز گل حۆسئینیم گل

 

عاشورا نوحه‌سی – شاعر: یحیوی

 

صحــرایــئ کــربــلاده، تــۇفانـدێ یـا محمـد

گؤنده‌ر کفه‌ن حۆسئینه، عوریاندێ یا محمد

 

یـوم-ی- عـزادی یـاران، یا روز-ی-عئیـد-ی-اضحـی

کـرب-وْ-بـلادی یـا رب، یا دشـت-ی-ذئبـح-ی-مینــا

برهـم دی نظـم-ی-عاله‌م، قان آغلار اهل-ی-معنا

ســر نئیــزه ده حـۆسئینیـن، باشـێ ائده‌ر تجه‌للا

گـــۆن بیر جیدانێـــن اۆستــه، تابانــدێ یا محمــد

 

عباسیمیــن کسیلـــدی، بــــازوی-ی-بــاوفــاســێ

باش کاسه‌سینده قاسیم، ایسلاتدێ توْی حناسێ

مئیــدانــدا یاتمێـــش اکبـــر، آغــلار قالێب آناســێ

خامــوش اوْلـــۇبـــدۇر اصغــر، حلقینده اوْخ یاراسێ

پئستـــان اوْ شیـــر-ی-خــواره، پئیکــاندی یا محمد

 

گلسیــن بــۇ سرزه‌میــن-ی-پــوْر اینقیـلابــه زهـــرا

گؤرسۆن حۆسئینین عوریان، دۆشمۆش توْرابه زهرا

سالسێــن یارالـــێ جیسمیــن تا رختیخـــابه زهـرا

غـرق ائیله‌سیـن یارسێن، سئیـل-ی-گــۆلابه زهــرا

فــرزنــده اشـــک-ی-مـــاده‌ر، درمــانــدی یا محمـد

 

شئمر-ی-جفا شوعارێن، آرتێرسێن حـق عذابیـن

یاندێردێ خئیمـــه‌گاهیــن، پیراهــه‌ن-وْ-طنــابیـن

تالان ائــدیب آپــاردێ، اجنــاس-ی-بی‌حئسـابین

پــرده‌نشیــن حره‌ملــه‌ر، الــده‌ن وئریـب نیقـابیـن

چؤللـــه‌رده باشـلار آچێــق، وئیــلانــدی یامحمـد

 

گل آخه‌ر اهل-ی-بئیتین، شامـه گئده‌ر پییاده

قوْلــلار طنــابه باغلـێ، غـرق-ی-غم-وْ-بـلاده

صـد پـاره نعشلـه‌ردیر، عوریـان دۆشـۆب آراده

وئرمیشله دسته-دسته، قۇشلار قاناد-قاناده

گۆلگــۆن بده‌نلــه‌ر اۆستـه، پررانـدی یا محمد

 

زهـرا نده‌ن دایانمێش، ترک ائیله‌مــه‌ز، جنانــی

بیلمــه‌ز مگــه‌ر اوْ خــاتۇن، اوْضاع-ی-کربــلانی

زینب قالێب کؤمه‌کسیز، سوزانـدی خانێمــانێ

اوْد دان چێخــاردا بیلمیـر، بیمــار-ی-ناتــوانــی

زینـب اوْ اوْد دان آرتێــق، سوزانــدی یا محمــد

 

بیــر آز قــابــاق گــؤرئیـدین، سـن نئینه‌وا چؤلینده

ضعف ائیله‌ییب حۆسئینین اؤز قانلێ مقتـه‌لینــده

نــه وار دیفــاعــه یــارا، نــه وار سیـــلاح الینـــده

نئیــزه بــرابــه‌رینـــده، اوْخــــلار مــوقــابیـلینـــده

سینـــه قێلێـــج دمینـــده، قلخــــانـدی یا محمــد

 

چکدین ایگیرمی اۆچ ایل، زحمه‌ت قییام-ی-دینده

وئرسین اوْ دینه تغییر، ایسته‌ردی ابن-ی-هینـده

بیر نئهضه‌ت ائتدی برپا، اوْغلۇن اوْ مـرد-ی-رینـده

سالـدێ اؤزۆن بـلایـه، ایسلامـی قێلــدێ زینـده

گــؤردۆ شریعــه‌تــونـــده،بـــوْحــرانـدێ یا محمـد

 

لوْمه‌عات-ی-طور-ی-سینا، گوْدال-ی-طوره گلمیـش

قــان پـرده-پــرده حاییــل، مئصبــاح-وْ-نــوره گلمیـش

معشوقینه یئتیشسین، عاشیـق حوضـوره گلمیـش

یوْخدۇر کمییه‌ت هرگیز، وحــده‌ت ظوهـوره گلمیــش

عبـدی اطعنـــی حتــــی، بـــــوْرهانــدێ یا محمــــد

 

شوْق-وْ-شعه‌فله تسلیم، اوْلدۇ حۆسئن قضایه

عبدیت-ی-خۇدانـی سئیـر ائتــدی پایــه-پایـــه

النفســـی مطمئنــــه شــأنینـــده دیــر بۇ آیه

فخر ائیله‌سین نقه‌دری، وار حققیــن انبیـایـــه

اوْغلۇن قبول اوْلۇنمۇش، قۇربانـدێ یا محمـــد

 

 

سن رحمه‌ت-ی-خۇداسان، محبوب-ی-ربی‌العزت

سن شافع-ی-جزاسان، دارای-ی-رحم-وْ-رأفه‌ت

اوْنــداکی حـؤکم-ی-حقلــه‌ن برپا اوْلۇر قییامه‌ت

اوْنــدا شفــاعـــه‌تۇنــلا قێــل یحیـوی‌نی راحه‌ت

مــوسته‌غـره‌ق-ی-خطـا-وْ-عوْصیاندی یا محمــد

 

خئیمه‌لر تالاندی – یحیوی

 

گل خئیمه‌لر تالاندێ یا سییئد-وْ-الائمه

بیمارون اوْددا یاندێ یا سییئد-وْ-الائمه

 

شئمرین الینده خنجه‌ر، خون-ی-خودایه باتدێ
زهرا اوْ قانێ دۆتسۆن، گوْداله معجه‌ر آتدێ
«زینب»ده تللین اۆسته، باشدان الین اۇجاتدێ
بیر قاچدێ بیر دایاندێ، یا سییئد-وْ-الائمه

یاتما نجف چؤلینده، گل گؤر نه وار مناده
قۇربانلارۇن کسیلدی، قان داشدێ کربلاده
تۇفان-ی-ظۆلمه دۆشدۆ، غرق اوْلدۇ خانه‌واده
عاله‌م قرا بوْیاندێ، یا سییئد-وْ-الائمه

هر آن یاغار یئر اۆسته، گۆن کۆره‌سینده‌ن آذه‌ر
قۇملار قێزێب یا پیشمیش، قان یاره‌لرده قَینه‌ر
بۇ حالیده حۆسئینه لازێمدێر آب-ی-کوثر
سۇ تئز گتیر اماندێ، یا سییئد-وْ-الائمه

گل قوْیما ذوالفیقارون الده‌ن اله یئتیشسین
میراث-ی-انبیانی، اغیار الینه دۆشسۆن
اهل-ی-حره‌م ایساره‌ت چنگالینه ایلیشسین
ظوْهر اوْلدۇ ایش دوْلاندێ، یا سییئد-وْ-الائمه

سئل تک تؤکۆلدۆ لئشکه‌ر یوْخدۇر اوْنۇن حئسابی
باغلاندێ کربلاده، ظۆلم-وْ-بلا کیتابی
شاهانه خئیمه‌گاهون، پیراهه‌ن-وْ-طنابی
دوْغراندێ پارچالاندێ، یا سییئد-وْ-الائمه

دۆشمه‌ن سوْیۇب آپاردێ، خرگاه-ی-شاه-ی-دینی
زنجیره باغلایێبلار اطفال-ی-نازه‌نینی
زینب اوْلۇب حۆسئینین گویا کی جانئشینی
سولتان-ی-کارواندی، یا سییئد-وْ-الائمه

قاتیل سالێب یۆز اۆسته، مظلوم-ی-کربلانی
آرخاسێ اۆسته دؤنده‌ر، «مذبوح مِن قَفانی»
گل رو بئقئبله ائیله، بۇ مؤحته‌ره‌م فدانی
آخه‌ر وضوسی قاندێ، یا سییئد-وْ-الائمه

اوْل باخبه‌ر حۆسئینین بی‌حدّ یاره‌سینده‌ن
سینه یاراسێ چوْخدۇر، چرخین سیتاره‌سینده‌ن
دریای-ی-قتلگاهه، اعضای پاره‌سینده‌ن
قان سۇ کیمی رواندی، یا سییئد-وْ-الائمه

آتلارا نعل-ی-تازه، وۇردۇلا اشقیالر
محو ائیله‌سینله نعش-ی-سولتانی چارپالر
تئز درک ائله حۆسئینی بلکه اوْ بی‌حیالر
گؤردی سنی اۇتاندێ، یا سییئد-وْ-الائمه

بۆلبۆلرون داغێلمێش صحرایه دسته-دسته
گۆلزاری ترک ائدیبدیر، موْرغان-ی-پرشیکه‌سته
گرد-وْ-غوبار ائنیبدیر افسورده گۆللـه‌ر اۆسته
گۆلشه‌ن سوْلۇب خزاندی، یا سییئد-وْ-الائمه

کم ائتمه یحیوی‌ دن انعامیوی اماندی
عئشقیزده باغلانێبدێر زنجیره چوْخ زاماندی
یعنی سیزین قاپێزدا شاعیردی نوحه‌خوان دی
هم کلب-ی-آستاندێة یا سییئد-وْ-الائمه

خئیمه‌لر تالاندی - یحیوی

گل هارداسان حۆسئن ائی شاهی زینبین

اوْد وۇردۇلار یــانێــر خــرگــاهــی زینبیـــن

 

گل هارداسان اخی ائی شاه-ی-کم سیپاه
دوْلدۇ خییامیوه بۇ فوْج-ی-کینه‌خواه
قالدێ یاخام منیم غمله‌ر الینده آه
ایندی اؤزۆن گل اوْل همراهی زینبین

ال غاره‌ته آچێب بۇ لئشگه‌ر جفا
اوْد وۇردۇلار یانێر اخیامه یا اخا
وجهی ندیر انام اوْغلۇ باجۇن فدا
ائتمه‌ز اثر سنه بۇ آهێ زینبین

گر نوش ائتمیسه‌ن جام-ی-شهاده‌تی
عاله‌مده بس هانێ قارداش علامه‌تی؟
گر زینده‌سن حۆسئن درک ائت بۇ محنتی
شئمره اسیر اوْلۇر واللاهێ زینبین

بیلله‌م حۆسئن سنین یوْخ جاندا طاقه‌تین
گلسه‌ن اگه‌ر وئریر زحمه‌ت جراحه‌تین
سن راحه‌ت اوْل باجۇن قۇربان-ی-قامه‌تین
گئتسین فنایه قوْی دستگاهی زینبین

زینب اوْ یاره‌لی جانه فدا حۆسئن
گلمه یارالێسان ایمداده یا حۆسئن
بیلله‌م نئجه کئچه‌ر بۇندان سوْرا حۆسئن
هر روز-وْ-هر شب-وْ-هر ماهی زینبین

من راضییه‌م ائده دۆشمه‌ن اسیر منی
تا سنده‌ن ال چکه بۇ لئشکه‌ر-ی-دنی
بۇ چؤلده شئمر-ی-دون اؤلدۆرسه گر سنی
قانه دؤنه‌ر دل-ی-آگاهی زینبین

ائتمه باجێ امان بۇ چؤلده شور شین
تؤکمه گؤزۆن یاشێن ائی زار-ی-بی‌موْعین
یوْخ طاقه‌تی گله فریادیوه حۆسئن
گلمه‌ز داخێ اله دئلخواهی زینبین

صبر ائیله ائی باجێ چوْخ ائتمه ایضطیراب
آهون ائده‌ر منی بۇ حالیله کباب
صبر ائیله تا دئسین بۇ فرقه‌ی-‌ی-عذاب
وار شئمره یالوارا ایکراهی زینبین

سۇ نوش ائده‌نده سن سال یاده قارداشێن
ائتمه یۆزه روان ظاهیرده گؤزیاشێن
آغلا منه نهان آچما باجێ باشێن
آللاه اؤزۆ اوْلار غمخواهی زینبین

هر بزم-ی-غم اوْلا صدری فغان ائیله
سال یاده زینبی اشگین روان ائیله
بۇ مئصره‌‌عی مودام وئرد زبان ائیله
گل هارداسان حۆسئن ائی شاهی زینبین


باشلاندێ حسین‌ین ایام عزاسی

قوْشار: یحیوی

 

بـاشـلانــدێ حسیـن‌ین ایّـام-ی-عـزاسـی

سیزده‌ن کؤمک ایسته‌ر حقّ‌ین شُهداسی

قلبینده امام-ی-عصرین غمی آرتار

جهد ائیله اماندیر پوْزما بۇ اساسی

 

گر عئشقی حسینی درک ائتسوْن اؤزۆنده

اشگون قطراتین گیزله‌تمه گؤزۆنده

لبّیک دیلونده گؤز یاشێ یۆزۆنده

ائیله شه-ی-دینه خیدمت بۇ سؤزۆنده

فرض ائت اۇجالۇبدۇر «ینصرنی» صداسی

 

تؤک شیشه‌ی-ی-دیلده‌ن روخساره گولابی

کیم آغلار حسینه، آرتێقدێ{ر} ثوابی

فیض-ی-عبراتون یوْخ حد-وْ-نصابی

عاجیزدێ ملک‌لر ائتسین بۇ حئسابی

واضح‌دێ بۇ مطلب یوْ چون-وْ-چراسی

 

ینصرنی بۇیۇردۇ، سلطان-ی-حقیقت

بۇ کلمه‌ده اوْل شاه، ائتدی سیزی دعوت

ایندی بۇ عزاده هر کیم ائده خیدمت

مثل اینکه شهادت اوْلمۇش اوْنا قیسمت

البته شهیدین جنّتدیر بهاسی

 

هر کیم وۇرا زنجیر، هر کیم وۇرا سینه

تنبیه ائله‌ییبدیر خصم-ی-شه-ی-دینه

اوْن گۆن دۇتۇلۇر یاس، هر ایلده حسینه

چۆنکۆ اوْ مقدّس، قانون سَببینه

دین-ی-نبوی‌نین مُحکم‌دی بناسی

 

بۇ شأن-وْجلاله، قۇربانم حسین جان

عالمده آچێبسان بیر سفره‌ی-ی-ائحسان

عرش-ی-حقه گئتدی، حلقوندان آخان قان

اوْل قانێ وئریبسه‌ن جنّاتی آلێبسان

بۇ بارده حقّین وار عئین-ی-رضاسی

 

فکریمده دوْلاندێ اوْل غملی زمانون

آغزۇندا عطشده‌ن دؤنمه‌زدی زبانون

زینب کؤمه‌گینه اوْلمادێ توانون

سنگین یارالاردان جوش ائیله‌دی قانون

شئمرین اۇجالاندا مئیداندا نداسی

{شئمره لعنت}