عاشورا گئجه‌سینده حضرت ابوالفضل (ع)‌ین احوالاتی

قوْشار: نخستین اردبیلی

 

سقّا شب-ی-عاشورا، ابراز-ی-شهامتـده‌ن

تیغیله‌ن ائده‌ر صؤحبت آثـار-ی-شجاعتـده‌ن

یـانـدێ بالاجـا قـێـزلار تـأثیـر-ی-حــرارتـده‌ن

ای صبـح آچێل قـۇرتـار سقّانـی خجـالتـده‌ن


 

ای بـــازوی-ی-پُــرقــوت نــه فــاییـده وار سنــده

کسسین سۇ یوْلۇن اعداء، سالم قالاسان تنــده

اطفال-ی-حسیــن اوْلسـۇن عبّـاســه پنـاهنـــده

عبّاس اوْلارا باخسێن اوْلـۇسـن نئجــه شـرمنـده

 

صبح اوْلسا بۇ لئشگرده‌ن، شمشیره چکیب قێررام

بـی‌فـاصلـه نهـر اۆستــه، دیـن پـرچــمینــی وۇررام

تــا خـنــدق-ی-اخیـامـــه دریــاچــه‌نــی دوْلــدۇررام

 

بـۇ فکـریلـه‌ن اوْلمــۇشـدۇ پیچیــده خیـالاتـه

لئشگر سێنا توْز قالخا؛ صحرا دؤنه ظۆلماتـه

اعدانی دایاندێرسێن بیر حملـه‌ده شـامـاتـه

تـاکــی یئتیـــره سقّــا اؤز خـیـدمتیـن اثباتـه

گـر اذن اوْلا سقّـایـه، لئشگـر دؤنه دریایـه

سقّا دم-ی-تیغیله‌ن قان یاغدێرا صحـرایــه

زینب دۇرا تل اۆسته، عبّـاسـه تمـاشـایـه

×××

 

چێخدێ شب-ی-عاشورا، اخیامی گزه اوْل شاه

بیــر ســۆدامـــه‌ریـــن اوّل حــالینــده‌ن اوْلا آگــاه

گلدی در-ی-چادورده، بیر سس ائشیدیـب ناگـاه

اوْد دۇتـــدۇ بــالام یــانــدێ امـــداد ائلـــه یــا الله

بیر خۇرداجا قێز گؤردۆ، روخساره تؤکه‌ر قان یاش

اوْل سۆدامه‌ره بئیله درد-ی-دیـلیـن ائیلـه‌ر فـاش

لای‌لای گؤزۆوه قۇربان، منده سۇسۇزام قـارداش

 

راوی بئلـه نقــل ائیلیــر بـــۇ غملـــی قـضــایــانــی

نصف-ی-شب-ی-عاشورا، من گؤردۆم اوْ سلطانـی

بیــربیــر دوْلانێــب گلــدی اخیــام-ی-شـهـیــدانــی

فکــری بــۇایـــدی شـاهیــن، تعقیـب ائـده سقّانـی

آهسته اوْ شاهنشـاه گلــدی در-ی-دربــاره

پرده دالێنـا گئچـدی بیـر بـاخــدێ علمــداره

گؤردیکی گلیـب سقّا شمشیریلـه گوفتـاره

×××

 

عبّاس دگیل واقـف، باخسێن اوْ شهنشـاهــه

شمشیره خیطاب ائیله‌ر آند اوْلسۇن اوْ اللهــه

سنله‌ن ائله اوْد وۇررام بۇ لئشگر-ی-گُمراهــه

اللهـه روادیــر بـۇ، عطشـان قالا شئش ماهـه

سۇ یوْللارێ باغلانسێن صحرایه فرات آخسێـن

اصغر دوْداغێن امسین، سقّادا یانێب باخسێـن

عبّاس گـره‌ک اوْنـدا، صحـرالـره قـان یـاخسێـن

 

شاه-ی-شُهـدا ناگـه، خئیمـه قاپێسێـن وۇردۇ

عبّاس گؤرۆب شاهـی، تعظیـم ائله‌ییـب دۇردۇ

اسرار-ی-شهاده‌تده‌ن بیر شمّه‌سین آندێـردێ

آلدێ اوْ سپهدارین شمشیرینـی سێنـدێــردێ

پئیغـام-ی-شهـاده‌تـده‌ن سقّـا ائلـه مسـت اوْلــدۇ

گـویا کـی اوْ شهــبـازیـن شهپـرلـری بسـت اوْلـدۇ

باش گئچدی جیدا اۆسته قوْللارێ شیکست اوْلدۇ

×××

 

ای کاش همـان شمشیـر سینمئیـدی اوْ اثنـاده

کیمـده وارێـدێ جـرئــت، سالــم قــالا هئیجـاده

اصـلا" قلـم اوْلمـازدێ بیـر جـُفـت قـوْلـۇ دعـواده

قوْلسۇز یۆزۆ اۆستۆنده، دۆشمه‌زدی اوْ صحـراده

اوْن یئـددی نفـر قاتـل دۇتمـازدێ گیـریبـانیـن

کیمده وارێدێ قدرت باشێـن کسـه سقّانیـن

حتّیٰ بئلین اگمه‌زدی شاهنشه‌-ی-بطحانین

 

شـاه-ی-شُهـدا گلــدی عبّاسـه ائـده امــداد

گؤردۆ آلێب اطرافین رحـم ائیله‌مییه‌ن جـلـلاد

شمشیری غلافینده‌ن چکدی ائیلـه‌دی فریاد

اؤلدۆردۆز آتام اوْغلۇن، یێخدۇز ائویمـی ای‌داد

عبّاسیمـی اؤلـدۆردۆز عـالم‌لـره اوْد وۇررام

هرچند بئلیم سێنـدێ قاتل‌لـرینـی قێـررام

اوْندان سوْرا عبّاسی آسوده دانێشـدێررام