علی موجودی دن ایکی شام غریبان نوحه‌سی

آتام اوْغلۇ ای حسینیم

بۇ گئجه فغانـه گلـدیـم

بــۇ بــالالارێـن الیـنــده

بۇ مکاندا جانه گلـدیــم

***

وای حسین وای دییه‌ره‌م شام-ی-غـریبان گئجه‌سـی

بــۇ اوْغــۇلسـۇزلارێــلان، نـالــه-وْ-افغــان گئجــه‌سی


شام غریبان نؤحه‌‌سی

قوْشار: موجودی

 

آتام اوْغلۇ ای حسینیم

بۇ گئجه فغانـه گلـدیـم

بــۇ بــالالارێـن الیـنــده

بۇ مکاندا جانه گلـدیــم

 

غـم-ی-هــربـلا یئتیشـدی

مــن-ی-نـاتـوانـه قــارداش

بـۇ قـده‌ر وۇرۇبــلا قـمچـی

گلیب ایندی جانه قـارداش

یـۆزه قانلـێ گؤزیاشێمـێ

ائـده‌ره‌م روانــه قـــارداش

گئجه وقتـی بۇ قـارانـلێـق

غمه چوْخ نیشانـه گلـدیم

 

نئجه پُرخطردی قـارداش

بـۇ زمین-وْ-کـربـلاســی

یئتیشیب تمامـه ایندی

بۇ چؤلۆن غمی بلاسی

اوْزۆن اؤلدۆرۆر بۇ ساعت

علی اکبرین آناسێ

بۇیانان چادێردا جانه

من-ی-ناتوانه گلدیم

 

آتام اوْغلۇ ای حسینیم

نه اۇمید نه چاره واردێ

کی بۇ دشت-ی-پُرخطرده

اۆره‌گیمده یاره واردێ

غمه غرق اولۇب بۇ زینب

بۇ باشێمدا قاره واردێ

همیشه آدۇن دیلیمده

بیلیسه‌ن فغانه گلدیم

 

اؤلۆب اکبریله قاسم

یۆزۆلۆبدۆ غملی حالیم

هانێ قارداشێم ابوالفضل

داغێلێب منیم جلالیم

باشیمین بلاسی واردێ

گئدیب الده‌ن اختیاریم

بالا قێزلارێن الینده

بیلیسه‌ن امانه گلدیم

 

ورۇلاندا اوْد خیامه

تۇتۇب اوْد یانێب آلێشدێ

حَرمون بۇ قێزلارۇندا

هره بیر دیاره قاشدێ

بۇ امام-ی-زین‌العابد

اوْد ایچینده چوْخ چالێشدێ

بۇ باجۇندا قتلگاهه

بئله یانه-یانه گلدیم

 

بۇ بلا چؤلۆنده قارداش

بئله بیر قیامت اوْلدۇ

هم اساس-ی-خانه، معجر

بیلیسه‌ن کی غارت اوْلدۇ

بیزه خارجی دییه‌رلر

نه قده‌ر شماتت اوْلدۇ

آنادان دوْغۇلمییئیدیم

بئله بد زمانه گلدیم

 

شام غریبان نوحه‌سی

 

وای حسین وای دییه‌ره‌م شام-ی-غـریبان گئجه‌سـی

بــۇ اوْغــۇلسـۇزلارێــلان، نـالــه-وْ-افغــان گئجــه‌سی

 

بــۇ گئجــه آل عبــا دیــده‌سـی گیـریـاندی حسین

آل-ی-پئیغمبـره بـاخ گـؤر نئجــه افغـانـدی حسیـن

حَرمون اوْلـدۇ اسیـر خئیمـه‌لــری یـانــدێ حسیــن

صبر ائده‌م منده گره‌ک عهدیمه پئیمان گئجه‌سـی

 

چوْخ قارانلێق گئجه‌دیر قارداش عَلَمداریم اؤلـۆب

زینبـه چــاره نـدیـر لئشگــریـم انـصـاریــم اؤلـۆب

اکبـر-وْ-قاسمیـلـه‌ن سـرور-وْ-سـرداریــم اؤلــۆب

آغلئیوب باشه وۇرام شام-ی-غریبان گئجه‌سی

 

وای حسین وای دییه‌ره‌م قلبیده یانمێش باجۇوام

کربلاده بۇ یامان گۆنلره قالمێش باجۇوام

یئددی قارداشێ اؤله‌ن خئیمه‌ تالانمێش باجۇوام

قالان آواره باجۇن شام غریبان گئجه‌سی

 

نئیزه اوْخلار یاراسێ اینجیدیری پئیکریوی

اؤلدۆرۆبله‌ر اوْ جاوان اوْغلۇن علی اکبریوی

سۆدامه‌ر اوْخلادێلار تئشنه علی اصغریوی

نئیله‌سین زینب حسین شام غریبان گئجه‌سی

 

آغلئیورلار بۇ گئجه اوْغلۇ اؤله‌نلر آنالار

بۇ قارانلێق گئجه‌ده شیون ائدیرلر بالالار

جید-وْ-جهد ائیله‌ییره‌م خۇرداجا قێزلار یاتالار

من نگهبانم اؤزۆم شام-ی-غریبان گئجه‌سی

 

یازما موجودی قۇتار حالیم اوْلۇر حال-ی-دگـر

غــم‌افــزا ســؤزۆنـه الــده قلــم یانــدێ جیـگر

باجێ‌نێن قارداش اؤله قمچی وۇرارلار کی مگر

آغلێیان باشه وۇران شام-ی-غریبان گئجه‌سی