نوحه استمداد جناب* مسلم (ع) - شاعر: مضطر

مضطر اردبیلی شاعر مرثیه سرا که نوحه های وی زیبا و تقریبا" در تمام زوایای عاشورا می باشد. وی در نوحه سرایی سر آمد بوده و نوحه های فراوانی به یادگار گذاشته است. در این مقال با نوحه ای از او در مورد جناب مسلم آشنا می شویم انشاءالله در پستهای بعدی باز هم از او نوحه خواهم نوشت: 

  دوْره‌می دؤرد طره‌ف آلێب، آتلێ پییاده یا حۆسئیـن

  «اکبر»ی یوْلـلا یالقـۇزام، کوفییـه داده یـا حۆسئیـن


 

ائتمیشه‌م اوْل قده‌ر بۇ گۆن جنگ-وْ-جده‌ل یوْرۇلمۇشام

جانیمــه دوْیمـۇشام یئتیـب باشـه اجـه‌ل یوْرۇلمـۇشام

ائتمیــره‌م اوْل جسـاره‌تـی دادیمـه گــل یــوْرۇلمـۇشام

خواهیشیـم اوْنـدادێـر فقط سال منی داده یا حۆسئیـن

 

تیغلـه‌ریــن ســـۇواردێــلار کوفــه‌نین اهلــی زهریلــه‌ن

دستــه بئـده‌ستــه قتلیمــه ائیلیــر هــۇجــوم قهریله‌ن

بیــر نفــه‌ره‌م یــارالێیــام، جنــگ ائدیــره‌م بـۇ شهریله‌ن

قالـدیـم اۆزۆک قاشـێ کیمـی گـؤر نـه آرادا یا حۆسئین

 

گلمـه بــۇ شهر-ی-کوفییه، دۆشمه بو من دۆشه‌ن حالا

یــوْللا عــم اوغلـۇ‌مێـن بیریــن، بلکــه گلیب قیصـاص آلا

یــا اوْل ابــالفضلیـــن گلیــب، منلـــه وئرئیـــدی ال الــه

قــوْیمــایــا مــن اسیــر اولام ابـن-ی-زیاده یا حۆسئیـن

 

کــوفـه ده مـن قـوْناق ایدیم، حۆرمه‌تیم اوْلمادێ منیم

کیسـه‌لـه‌رینـده دوْر ایدیـم قییمــه‌تیـم اوْلمـادێ منیـم

وئـردیلـه سـۇ ایچـه‌م ولـی، قیسمه‌تیم اوْلمادی منیم

قانێم ائدیب سۇ جامی‌نی رنگ-ی-طلا ده یا حۆسئین

 

یوْخــدۇ بــۇ شهـریـده یئــریـم کـوچـه اوْلۇبـدۇ گـردیشم

ائیلیــری میــزبانــلارێــم داشــلار ایلـــه‌ن نــوازئـشیــم

وۇردۇلا بیر قێلێج دۆشۆب اۆست دوْداغێم ایکی دیشم

قانێمیلــه‌ن بــوْیانــدێ بــۇ کـوچـه بۇ جـاده یا حـۆسئین

 

بئیلــه کـی اۆستۆمه منیم، صرصر-ی-ظۆلم‌لـه‌ر اســـه‌ر

مــۆلتـه‌فیتــه‌م بــۇ باشێمـه، نه گله‌جه‌کدی سربئسـه‌ر

باشێمـێ بـام-ی-قصـریـده، چــۆن بـۇ گـوروه گؤر کسـه‌ر

کــوچـی‌یه نعشیمـی آتـار قالسێـن آراده یــا حـۆسئیــن

 

باقــی حیـکـایـه‌تیمـی سـن سمت-ی-هـوادن آل خبـه‌ر

قاصــد اوْلان غــریب چــۆن بـــاد-ی-صبــاده‌ن آل خبـــه‌ر

باشێمێــن هــر بــلاسینـی نـوک-ی-جیـداده‌ن آل خبـه‌ر

گئتمـــه‌لـی‌یه‌م سنین کیمی شامه جیداده یا حۆسئین

 

مضطــــر ارده‌بیــلــی‌یـــــه‌م ائیلـــه تــــوجّــه حــالیمـــه

شـــوْق-ی-زیــاره‌تــون دۆشـــۆب مـدّتـی دۇر بۇ قلبیمـه

مـن سنـی آنـد وئـرره‌م اوْل، درد-ی-مـلال-ی-مسلــمـه

یئتســــه حـوضـور-ی-پاکیـوه، کـرب-وْ-بـلاده یا حۆسئین

 

*ترکان مسلم بن عقیل را جناب مسلم خوانند. و علت این را من نمی دانم- التماس دعا