«علی‌اکبر»(ع) نؤوحه سی – شاعر: ذاکر:

 

یارالانمێشام عوْقابێم

ساخلاما ایاق آماندێر

تئــــز یئتیـــر منی آتامــــا

یاندێ دیل-دوْداق آماندێر


 

دوْره‌می آلێبلا لئشگه‌ر

قتلیمه چکیبله خنجه‌ر

خئیمه‌ده گلیب فغانــه

گؤزله‌ری یوْلۇمۇ ماده‌ر

یوْخدۇ بیر گله‌ن هرایه

نوْ جوانه‌م، اؤلدۆرۆ‌رله‌ر

گؤر نئجه بۇ قوْم-ی-کافه‌ر

ائیله‌ییب نیفـاق آماندێـــر

 

قالدێ بۇ اۆره‌کده حسره‌ت

یئتمــه‌دیــم جهانــدا کامــه

بۇ بلالی چؤلده عؤمرۆم

آز قـالێــب یئتــه تمامــه

قیل تره‌ححوْم ائیله تعجیل

تئــز منـــی یئتیــر آتامــه

خئیمه ایچـره بیــر دقیقـــه

ساخلاسێن قوْناق آماندێر

 

پئیکـــه‌ریمــده چوْخــــدۇ یــــاره

ایستی گۆن اؤزۆم لب عطشان

ائیله‌مه‌زله بیر تره‌ححــوْم

اؤلدۆرۆرله قوْم-ی-عدوان

الده تیر-وْ-تیــغ-وْ-خنجــه‌ر

جیسمیمه وۇراللا هر یان

چۆن بۇلاردێلار ازه‌لده‌ن

منبه‌ع-ی-نیفاق آماندێر

 

افراد

دالۇنـــدا ساخــلاگێـــلان یێخمــا بۇ مقــامه منــی

چێخارت بۇ مهله‌که‌ده‌ن، وئرمه اهل-ی-شامه منی

یارالێیام سۇســۇزام دۆسمۆشــه‌م داخێ دیلــده‌ن

دایــــانمــا گــۆن قاباغێنــدا یئتیـــر خییامـــه منـــی

گؤزۆن تیکیــب یــوْلۇمـــا اینتیـظاریمـــی چکیـــــری

یئتیــــر آمـــانــدێ اوْغـــۇلســۇز قــالان آنامــا منـی

لباسیمـــی بدنیمـــده‌ن باجێــم ســوْیۇنـدۇرســـۇن

زی بسکـی قـان قــوْرۇیــۇب اینجیدیـر بۇ جامه منی

دوْبـــاره قـانلـــێ گؤزیــم بیر سکینــه‌نـی گؤرسیــن

اجـــه‌ل گلیــب یئتیـــــره‌ن وقتـــــه تمــامـــه منــی

 

نؤوحه‌نین آردێ:

 

چۆن قێلێجلانێبدێ باشێم

قانیلــه دوْلــۇب عمــامـــه

قان آخێبدێر ایسلادێبـدێ

اینجیدیر منی بـۇ جـامـــه

اؤلۆره‌م توقف ائتمه

تئز یئتیر منی آنامه

شبه-ی-مصطفی‌یم آخه‌ر

اوْل منـه بـوْراق آمــاندێــر

 

اوْل زماندا هوْشیار اووه‌ل

دوْره‌می آلێبدێ لئشگه‌ر

قانیلــه دوْلان بـــۇ گـؤزلــــه‌ر

شاه-ی-کم سیپاهی گؤزله‌ز

سسله‌نه‌نده قتلیگه‌هده

هارداسان علی-وْ-اکبـر؟

آختارێــر منــی، بابـامـــه

وئرگیله‌ن سوْراق آماندێر

 

قوْم-ی-دۇن وۇراردێ یاره

سسله‌نیردی بۇ دمادم

سۆرعه‌‌تیله خئیمه‌گاهه

تئز یئتیـر منــی جوانــم

بیلمیره‌م اوْ وقته ویران

اوْلمادێ نده‌ن بۇ عاله‌م

یۆز دۆتۆب دئـدی عوْقابــه

یاندێ دیل-دوْداق آماندێـر

 

ائی اوْ کس کی بۇ جهانـــدا

گئیمیسه‌ن لیباس-ی-فاخیر

باخ گئده‌نده قبر ائوینه

بیر قۇرۇ کفه‌ندیر آخه‌ر

ائیله جاری اشک-ی-چئشمین

آغـــــلا اوْل جـــوانـــــه ذاکیــــر

ذیکر ائله نقه‌دری وارسان

بۇ جهانــدا ســاغ آماندێـر