علی‌اکبر نؤوحه‌سی ایمام حۆسئین (ع) دیلینده ن - شاعر: کهنموئی

 

جان وئره‌ن بۇ چؤلده عطشان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇل وای

وای قتیـل-ی-قـوْم-ی-عدوان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇل وای


 

مرگ عـلامـه‌تیـن اوْ وقتـه، حیـس ائــده‌ردیم اؤز اؤزۆمــده

تا سسین گلیـب خییـامـه، تـار اوْلــۇب جاهــان گـؤزۆمده

قــامــه‌تیــم بۆکـۆلـدۆ غمـده‌ن، قـۆووه قـالمـادێ دیزیمـده

وئـرد اوْلۇب دیلیمده هر آن، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇل وای

 

آچ گــؤزۆن بابام شبیهی، تؤکمه چوْخ سیرئشک-ی-آلۇن

قــان آخێــر سالێــر خۆسـۆفه، ابــر-ی-خــۆنه مه جمالۇن

سسلـه‌دین هـرایــه گلــدیم، آرتماسێـن غــم-وْ-مــلالۇن

ائــی منــه عـزیـز جـاندان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇل وای

 

گرچـه غملـه‌ریـم شـوماره، گلمه‌ز ائی گؤزۆم ضییاسـی

چــوْخ منـه مــؤثـر اوْلـــدۇ، باشێـــوین قێلیــج یاراســـێ

هئــچ قـوْجــا آتـا گـؤره‌نمـه‌ز، جـان وئـره جـاوان بـالاسـێ

نئله‌سین بۇ قدد-ی-چوْقان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇل وای

 

خستــه جیسمیله بۇ چ-ؤلده، نـار-ی-پوْرشـراره دۆشـدۆم

سـن کیمی جاوان بالام دان، ظـۆلم ایـله کناره دۆشـدۆم

تـا گؤرۆب بۇ حالێ سنـده، حـال-ی-ایحتیضـاره دۆشـدۆم

دوْیمۇشام اوْدۇر جاهاندان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇل وای

 

باشێــوین قێلیــج یاراســێ، گویــا کـــی اوْلمــایێــب بـــس

کــاری بیــر یــارا وۇرۇبـــدۇر، تا سنـــه یئتیبــدی هــر کـــس

سسله‌ره‌م نقه‌در علی دۇر، بس نده‌ندی وئرمیسه‌ن سس

مــن اوْلــۇم بۇ حـالـه قــۇربان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇل وای

 

تـا یئتیـــب یانـۇنـــدا دۇردۇم، نعشیــــوه نیظــاره سالــدێــم

درک ائدیب بۇ حالـێ سنـده، گۆل کیمـی سوْلۇب سارالدێم

میــن جفـا ایلــه اوْغـۇلسـۇز، بـۇ بـلالـی چـؤلــده قــالــدێــم

سسـله‌ره‌م غمیـن-وْ-نـالان، وای جاوان اؤلــه‌ن اوْغــۇل وای

 

شــام-ی-تیــره تــک غمـونــدا، لئیــل-ی-تـار اوْلـۇب گۆنۆزله‌ر

عیتــره‌ت-ی-پئیـه‌مبــه‌ر آغــلار، اشکیلــه دوْلــۇبــدۇ گؤزلــه‌ر

گـــؤز تیکیــب یـــوْلا سکینـــه، خئیمــه‌ده یـوْلــۇوۇ گــؤزلـــه‌ر

مۆنته‌ظیــردی دیــده گیـریــان، وای جـاوان اؤله‌ن اوْغۇل وای

 

هــر نفـــه‌ســده یاره‌لــه‌رده‌ن، قــان آخێــب گئــدیب تــوانیـــن

گۆن ائوینده [اؤنۆنده] قۇملار اۆسته، تئشنه لب چێخێبدێ جانین

نـــــوْجــــاوان اوْغــــۇل اؤلۆمـــــۆ، ائوینــــی یێخـــار آتــــانێـــن

حالــه‌تـــی ائــده‌ر پــریشــان، وای جاوان اؤلــه‌ن اوْغـــــۇل وای

 

آچ گؤزۆن آتان دۇرۇبدۇر، باشێن اۆسته دیل‌شیکه‌سته

الـی قـــوْلتۇغـۇندا حئیـران، دیل غمین-وْ-زار-وْ-خسته

گؤرۆرۆ سینه‌نده اوْخـلار، دۆزۆلــۆبــدۆ دستــه-دستــه

قالێرێ بۇ حاله حئیران، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇل وای

 

آغـــلا کهنمـوئی سـن ده، شئبــه-ی-ختــم-وْ-الانبیایه

آغــلاماز گــؤزۆن گلــه‌نده، حشــره موقئـف-ی-جـزایه

بیـرده یاز آتــا دیلیجــه، خستــه جــان وئــره‌ن بــالایــه

جان وئره‌ن بۇ چؤلده عطشان، وای جاوان اؤله‌ن اوْغۇل وای