علی اصغر (ع) نوحه‌سی - شاعر: دلریش

 

ائــی کوفییـان-ی-بـی وفـا، گتـدیـز عجـب مئهمـان منــی

قوْیـدۇز سـۇسـۇز اطفالیمـی، بۇ چؤلـده سرگه‌ردان منـی

اؤلـدۆ تمـام یـاوه‌رلـه‌ریـم، جــان وئــردی تئشنـه اکبـریـــم

گــۆل تـک سـوْلـۇبـدۇ اصغـریـم، بۇ چؤلده سرگه‌ردان منی


 

ائـی قوْم-ی-کافـه‌ر نئیله‌ییـب، آل-ی-پئیـه‌مبـه‌ر سیزلــه‌ره

اوْلادێنــێ تاپشێرمـایێـب، جـددیـم مۆکـه‌رره‌ر سیــزلــه‌ره؟

من صاحـب-ی-جوْرمـه‌م اگه‌ر، نئیلیـب بۇ اصغــر سیـزلــره

بۇ غۆنچه‌ی-ی-خندان ائدیب، چـوْخ دیده‌سی گیریان منی

 

نهــر-ی-فــراتـی کــی آخــار، مهـریــه‌ی-ی-زهــرا دگیــل؟

هــر ائــرثــه اوْلــادی مگـــه‌ر، بیگــانــه ده‌ن اولــی دگیـل؟

مـــن زاده-ی-خیــــرالنســـاء، زهــــرا آنـــام آیـــا دگیــــل؟

محــروم ائــده‌رسیـز ائـرثیـده‌ن، ائـی قــوْم بی ایمان منی

 

شوقیلـه ائیلــه‌ر تـرک-ی-جــان، چــون طالب-ی-دیدار اوْلان

جـوْر-وْ-جفــاده‌ن اینجیمــه‌ز، موشتــاق-ی-وصل-ی-یار اوْلان

بــۇ طئفلـه رحــم ائیلــه‌ر یقیـن، حقــده‌ن گـؤزۆ بیــدار اوْلان

بــاری بـۇنـۇ سیــراب ائـدین، سیـز اؤلدۆرۆن عطشان منـی

 

جام –ی بلادن مست اوْلۇب، ترک ائتمیشه‌م دونیانی مـن

دونیانی تنــگ ائتمیـن منـی، وئـردیـم سیـزه بطهانی من

اهــل-وْ-عیالیمه قـوْیـۇن، مسکــه‌ن ائدیــم صحـرانـی مـن

ائتـدیـز وطــه‌نده‌ن دربئــده‌ر، ائــی لئشـگـه‌ر اعــدا منــی

 

آیــا روادیـر صـرصـر-ی-ظۆلمیلــه ســوْلسـوْن گۆللـــه‌ریم؟

دۆشسۆن جفای-ی-خاریله‌ن، دیلده‌ن هامێ بۆلبۆلـله‌ریم؟

وئـرسین بـۇ چـؤلده تئشنه جان، هم اکبریـم هم اصغریم؟

تــۆش ائیلـه‌دیز یـۆز مؤحنه‌ته، هـر لحظه سیز هر آن منی

 

اینصـافـی دیــر آخسێــن بئلــه، تــۆم یـانــه بــــۇ آب روان

باخسێـن سـۇۇا قـان آغلاسێن، آل-ی-رسول ائی کوفییان

ائیلــه‌ر بــو نوْعیلــه مگــه‌ر، مئهمــانه حۆرمــه‌ت میــزبــان

شرمـه‌نـده‌ی-ی-اهل-وْ-عیال، ائتدیـز عجـب عـدوان منـی

 

وار منـده طاقت ائیله‌سـه‌ز، هـر جوْروْ هر ظۆلم-وْ-سیته‌م

عبــاسیمیـن ائتدیـز بـۇ گۆن، سـۇ اۆستـه قوْللارێن قله‌م

بـۇ غـم کفایـه‌ت ائیلـه‌مـه‌ز، سێنـدێ بئلیـم یاتـدێ عله‌م

اوْل نامـداریـن مؤحنـه‌تــی، ائیلیــب قــدی چـوگـان منـی

 

جـددیم شبیهــی اوْغلـۇمـۇ، اؤلــدۆردۆز عطشان دوْیمادۇز

دامــاد الینــه ظـۆلمیلــه‌ن، یاخـدیــز حنـا قــان دوْیمــادیـز

ائتـدیـز تمــام اصحـابیمـی، قـانینــه غلطـــان دوْیـمـادیــز

آخـه‌ر بـۇ چـؤلـده ائیلـه‌سـه‌ز، اؤز قانیمــه غلطــان منـی

 

بـزم-ی-عــزاده آغـلارام صۆبــح-وْ-مساء چــۆن عنـدلیب

گـؤگلـۆم زیـیاره‌ت ایستیـری، ائت لۆطفیله‌ن یارب نصیب

سینــه‌وۇران، نؤوحـه‌دییـه‌ن، دئلریشیله‌ن بۇ عنقــه‌ریـب

زوار اوْلاق ائتمــه خجیـــل، یــا ارحـــم-وْ-رحمــان منــی