علی اصغر (ع) نؤوحه‌له ری – شاعر: مضطر

 

ایکی نوحه مضطر دن ادامه مطلب ده اوخویون


علی اصغر (ع) نؤوحه‌سی – شاعر: مضطر

 

1)               بیرینجی‌سی

 

ائــی غۆنچـه گۆللـه‌ر پـاره‌سـی، لایـلای علـی لا‌یـلای

وای بــوْش قـالان گهــواره‌سـی، لایـلای علـی لا‌یـلای

 

دونیـــا ســۇیــونــون داشێنـێ آتـدێــن، آنـان اؤلسـۆن

اکبـــر قانینـــا قــانێــــوی، قاتـــدێن آنــــان اؤلســــۆن

اۆچ گـۆنــدۆ یاتمێـردێــن نییـه؟، یاتــدێن آنـان اؤلسـۆن

اینجیــر بـوْغــازۇن یـاره‌ســی، لایــلای علــی لا‌یــلای

 

تاپـدێ سنـی پئیـک-ی-اجـه‌ل، دینجـه‌ل بالا دینه‌جـه‌ل

حلقــون یارادێـــر وۇرمــام ال، دینجــه‌ل بــالا دینجـــه‌ل

سۇ ایچمــه‌دیــن سـن لااقــه‌ل، دینجـه‌ل بـالا دینجـه‌ل

یوْخــدۇر سنــه سـۇ چـاره‌سـی، لایـلای علی لا‌یــلای

 

قالدێـن اوْغـۇل حسره‌ت سـۇیا، ســـۆد ایشتییاغینــده

سـوْلـدۇن سارالـدۇن گـۆل کیمـی، بۇ غۆنچه چاغینـده

گئت ایستیراحــه‌ت قێـــل آنــان زهـــرا قــۇجــاغینـــده

اوْلمــا فـــرات آواره‌ســـی، لایـــلای علـــــی لا‌یـــــلای

 

شامـــه گئــده‌ر بیکـــه‌س آنــان، اصغـــر خـۇداحافیـظ

آدێــن دیلیمــه ائتمیشــه‌م، ازبــــه‌ر خـــۇداحــافیـــظ

ســؤیلـــه دیلیمجـــه‌ن اکبـــره، اکبـــر خــۇداحافیـــظ

اوْلـــدۇم وطـــه‌ن آواره‌ســی، لایــلای علــی لا‌یــلای

 

آخـــه‌ر اسیـــره‌م نئیلـــه‌ییـــم، شئمـر-ی-جفــاکــاره

بــزم-ی-یــزیـــده یــا چکـــه‌ر یـــا کــوچـــــه بـــــازاره

مـنلــه‌ن اوْلــۇر یــوْل یــوْلـداشـــێ، لئیــلای بیـچــاره

باشێنـــدا اکبـــر قــاره‌ســـی، لایــلای علــی لا‌یـلای

 

مضطــر یـانـار بــۇ سـؤزلـــره هــر قلــب اوْلا داشــدان

آغــلار یقیــن نائـل اولــۇر، چــوْخ فئیضه گــؤز یـاشدان

چــوْخ آغــلاناق ایستــه‌ر اۆره‌ک باشـلا سؤزۆ باشـدان

ائـی غـۆنچه گۆللــه‌ر پاره‌ســی، لایــلای علـی لا‌یلای

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوْن‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2)               ایکینجی‌سی

 

گؤزلــه‌رین قۇربانــی اصغــر، یــات آنـان قـۇربـان سنـه

ساکیــت اوْل گهــواره ده، لایــلای دئییــم الان سنــه

 

آغـلایێـب چـالمــا الیــن، قوْنــداغــه اینجیتـمــه اؤزۆن

گزدیـریـرســه‌ن هـر یانا، نــه عیلله‌تـه بیلمـه‌م گـؤزۆن

سن منـه هـر دم اشـاره، ائیلـه‌ییرسـه‌ن سـۇ سؤزۆن

نئیلـه‌ییـم آخـه‌ر بـالا، مـن سـۇ تـاپێــم هــاردان سنـه

 

بیـر ایچیـم سۇ سنده‌ن اؤتری، آلدیم هر یانـدان خبـه‌ر

تاپمـادیم بیـر جرعه آخه‌ر، نئیله‌ییـم مـن خـون جیـگه‌ر

یان یانا یاتمێـش اۇشـاقلار، هــر سـۇدان اؤتـری مگه‌ر

دیـل دوْداغێنـدان اؤپـه‌ر، اوْلمـۇش باجێـن گیریان سنه

 

کوفــه اهلــی ظـۆلـم الیلـه‌ن، پوْزدێــلار رسمییـه‌تــی

چـوْخ آغێـردێـر کـربـلاده، بیـر ایچیــم ســۇ قییمــه‌تـی

بیـر نفـه‌ر یـوْخ تـا گلیـب، آللاهــا قوْیسـۇن میننــه‌تـی

بیـر ایچیـم سـۇ محض آللاه، ائیلی‌یه ائحسـان سنــه

 

ناگیـرانـــه‌م مــن سنیـــن پـژمـــورده حـالینـــدان بــالا

گۆل کیمی سوْلمۇش سارالمێش گۆل جمالیندان بالا

گـل چێخــارت سـۇ فیکـرینــی آخــه‌ر خیـالێنـدان بــالا

باغـلایێـب سـۇ یوْلـلارێـن، بۇ فرقه‌ی-ی-عـدوان سنـه

 

مـن بـالا اۆچ گـۆنـدۆ گـؤرره‌م، حالێـوی بـر هـم سنیـن

نـه دوْداغۇنــدا دیلۇنـــدا، گؤرمیــره‌م بیــر نــم سنیــن

اؤلمــه‌ک آثـاری یـۆزۆنده، گـؤرسـه‌نیـر هــر دم سنیـن

طایـر-ی-روحــون قفـه‌ســده، ائیلــه‌ییـب افغـان سنـه

 

جـان وئـره‌ن قۇشلار کیمی، قوْنداغه چالما شهپه‌رین

قـوْرخـۇرام گهـوارییـه دَیسیـن قیـریلسیـن پــرلــه‌ریــن

هئی باخێرسان بـۇ قـۇرۇ پئستـانه دوْیمـاز گـؤزلــه‌رین

عالـه‌م-ی-معنــاده آغـلار، بـــۇ قـــۇرۇ پئستــان سنــه

 

گۆل کیمی سوْلمۇش سنین رخسار-ی-خوش رنگین بالا

قـوْرخــۇرام ســوْلســۇن تـؤکـۆلسۆن، توْپراغا بـۇ گـۆن بالا

آغــلایـانـدا مـن سنیـن، اوْلـــلام همــــاهــه‌نگیـــن بــــالا

سهــل دیــر مـن، آغــلایێــر بــۇ کلبــه‌ی ائـحسـان سنــه

 

ابــر-ی-غـم گــؤرره‌م اوْتۇرمۆش صوره‌ت-ی-مه پاره ده

نه قالێبـدێـر سنــده طاقــه‌ت، نـه مــن-ی-بیچــاره ده

بیــر سارالمێــش گــۆل کیمی سوْلدۇن بالا گهواره ده

باش آچێب دوْیرۇنـدا آغـلار، دسته‌ی-ی-نئسوان سنه

 

نئـی کیمـی قـالخـار سنیـن، هـر بنـد بنـدینــده‌ن نــوا

یــوْخ الیمــده چـــاره آخـــه‌ر، نئیلـــه‌ییــــم مــن بینــوا

باعثون یانسێن سۇسۇزدان، سن سۇسۇز یاندێن بالا

ائتمــه‌دی آخــه‌ر تره‌ححـوم، قـوْم-ی-بی ایمـان سنـه

 

هـر قـده‌ر ائتـدیـم تـلاش، حل اوْلمـادی بۇ موشکیلین

تاپمادێــم بیـرجـرعـه سـۇ، اوْدلانـدێ آغـزێنــدا دیلیــن

قبـــر ائــوینــه مـــن آپـارام، قلبیـــده بـــۇ نیسـگلیـــن

تـوْپـراغیـم قان آغلایـار، روحـوم دییــه‌ر قـۇربــان سنـه

 

تۆرکــی اشعـاری قـوْیـۇب مـرحــوم-ی-مضطـر بـرقـرار

شیعـه‌لر ایچـره ائدیـب میئن‌بـاب-ی-ائحسـان یادیـگـار

چــوْخ شیـرین اشعـاری وار، اشعـاری آلمێـش اختییار

ساغلیغینـدا بـۇ ســؤزۆ مضطــر ائدیـب ائعــلان سنــه