طئفلان مسلم قضیه‌سی

اثر گرانبها و ارزشمند حاج عباسقلی یحیوی را که به شرح سرگذشت دو طفل معصوم مسلم بن عقیل (ع) پرداخته است را در این پست می آورم. اگر کاست حاج سلیم موذن زاده را با عنوان "مصیبت طفلان مسلم" بدست آورید این سروده را استاد گرانقدر با زیبایی تمام اجرا کرده است و متن را نیز دقت کنید به مشخصه های شعر استاد یحیوی پی خواهید بود. حماسی و تجسمی و ..


اینکه استاد یحیوی در به تصویر کشیدن حوادث کربلا به وسیله شعر بی بدیل و فوق العاده بوده است ادعای خالی نبوده و اگر کسی اندک مطالعه ای در آثار ایشان داشته باشد این امر بر وی آشکار خواهد شد. ایشان به سان نقاشی حوادث را به تصویر می کشد و به سان صحنه پردازی به توصیف صحنه های قضایا می پردازد و خواننده خود را در شرایط و متن قضیه می یابد.توصیف دقیق افراد و صحنه ها از یک طرفی و شور حماسی دادن به داستان از طرف دیگر، خواننده را به دنبال کردن قضیه وامی دارد. در حقیقت هم حماسه سرایی و هم تجسمی کار کرده است و این دو خصلت در بیشتر اشعار مرثیه ای ایشان به چشم می خورد. "آللاه اوْنا غنی-غنی رحمه‌ت ائله‌سین"

در مورد قضیه طفلان مسلم بن عقیل (ع) واقعا" یحیوی چنان این قضیه را به تصویر کشیده است اینگار که فیلم نامه نوشته است با جزئیات تمام و ارائه وضعیت مکانی و زمانی حادثه و پر از لطائف ادبی، واقعا" زیباست.من در قسمت پست دانلود نوحه و اوْخشامای وبم قطعاتی از اجرای استاد سلیم موذن را قرار می دهم امیدوارم که فیض یاب شوید

سعی من بر این است که در ادامه باز هم از این نوع آثار در وب قرار دهم. التماس دعا

 

طفلان-ی-مسلم قضیه‌سی

شهر-ی-یثربده‌ن حـۆسئـن قافله‌سـی باغـلادێ بـار
اهل-ی-بئیت-ی-نبــه‌وی، محمئـل-ی-زررینـه ســوار
تـۇتــدو زینب اوْ زمــــان تخـــت-ی-روانینــــده قــــرار
مسلمـون خێـردا ایکـی، اوْغلــۇ قێــزی بیـــر حـره‌مــی
همـره-ی-قافیلـــه، یــانینــــده کنیــــز-وْ-خــده‌مـــی

مکــه‌ده‌ن خــاک-ی-عیـراقـــه کیمـی صحـرای دئـراز
نـوْجـــوانـان بنــی هاشیمه ائیلـه‌ردیلــه ناز
بس کی خاطیرله‌رین ایسته‌ردی شه-ی-مولکئ حئجاز
هر گۆن ائحضـار ائلییه‌ردی شـره‌ف-ی-خیـدمه‌تینـه
ال چکـه‌ردی اوْلارێن زولفـونـه هــم صـوره‌تینـه

تنگیدیـر شعریـده چـۆن شـرح-ی-مقــالاتــه مقــام
مطله‌بـه تئـز تاپـاق ال ائیلـه‌مـه‌دیـم طـول-ی-کـلـام
کـربـلاده وۇرولــوب امــر-ی-امـامیلــه خییــام
اوْلـدۇ مأنـوس-ی-حـره‌م قلبیــده مسلــم یاراسـی
مسلمـۇن بـانـوی-ی-بـا‌عیصمـه‌تی هـم اۆچ بالـاسـی

ایکـی اوْغـلان گلیـب ایـذن ایستـه‌دیلـه‌ر مئیـدانـه
وئرمـه‌دی ایـذن دئـدی شـاه اوْ ایکـی قۇربانــه
بس کیفـایـه‌ت دیر آتـوْز کوفـه‌ده باتمێـش قـانــه
سیـز منیـم ناییبــیمیـن گۆلشـه‌نیـنین گۆللـــه‌ریـسیـز
نخـل-ی-ماتـه‌مـده سییـه‌ه‌ پـر بـلا بـۆلبـۆللـه‌ریـسیـز

الغــه‌رض قتـل-وْ-قیتـال اوْلـدۇ تمــام عـاشـورا
تـؤکـۆلـۆب خئیمـه‌لـه‌ره سئـل کیمــی افــراد-ی-بــلا
وۇردولار سوْیــدۇلار عـوْره‌ت اۇشــاقێ بـی پـروا
یانـدێـرێـب خئیم-ه-وْ-خـرگـاهـی الوْولانـدێ حشـه‌م
قاچـدێــلار دشــت-وْ-بییـابــانـــه عـزیــــزان-ی-حـــره‌م

بـالا قێـزلار کـی قـوْیـۇب یـۆز هـره‌سـی بیـر طــره‌فــه
بیـر علقـه‌م طـره‌فـی بیـری راه-ی-نجفـه
مسلمون خێـردا قێـزی اوْلـدۇ قاچـان وقتـه خفـه
قـاچمـاغـا تاپمـادێ یـوْل قطـع-ی-اۇمـود اوْلــدۇ اوْ قێــز
یێخیلیـب آتـلار ایاغینـه شهیـد اوْلـدۇ اوْ قیــز

یئـل اسیـر، قالخێـر الـوْو، دشتـی باسیـب دود-وْ-بـوْخار
گـؤز گـؤزۆ گـؤرمـه‌ز هـوانـی بـۆرویـوب گـرد-وْ-غـوبار
اوْ ایکـی طئفل، اوْ تــوفـاندان اؤزۆن ائتـدی کنـار
قاچێـب آخێـر یـوْرۇلان وقتـه آچێـب گـؤزلـه‌رینـی
نـاگـه‌هـان تاپـدێـلار جنگـه‌ل-ده اوْلار اؤزلـه‌رینـی

نئـی‌لـه‌ریـن شاخـه‌سـی آلتێنـدا اوْلـۇبـلار پینـهان
ائشیـده‌ردیـلـه هیـاهـو سـسـینــی مئیــدانـدان
قـوْرخـۇدان قـوْل بـوْی-ۇن اوْلـدوْ ایکـی قارداش لـرزان
یئـره بیهـوش دۆشـوب بیلمـه‌دیلـه‌ر شـور-وْ-شـری
گتیـریـب هوشـــه شـابـانگـاه نسیمیــن اثــه‌ری

گــؤز آچێب دؤرد طـره‌فـه بـاخـدێـلار چوْخ دیققه‌ت ایله‌ن
جنگه‌لی خئیمه‌دن آرتێق تاپێب امنیت ایله‌ن
صۆبـح ائدیبله‌ر گئجه‌نی دیل دوْلۇسۇ وحشه‌ت ایله‌ن
گۆن دۆشه‌ن وقته داغا دۆشدو بۇلار صحرایه
وۇردولار چنــگ-ی-توه‌سســول کـــرم-ی-یئکتـایــه

بعضی مقته‌ل ده یازێب قیرخ گئجه بعضی‌سی بیر ایل
گزدیله چؤللـه‌ری آواره نه یوْلداش نه دلیل
گه علف ریشه‌سی مئیل ائتدیله گه برگ-ی-نخیل
دوْلانێب تاپمادێلار یوْل اوْ ایکی سرگه‌ردان
نه آیاق رددی نه بیر جادده نه شهر-وْ-آبادان

بیر چراگاهه یئتیب گؤردۇ اوْ یوْرغۇن بالالار
اوْردا بیر دسته قوْیۇن اوْتلۇر عجه‌ب منظه‌ره وار
گلله‌بان الده آغاجێ دۇروب اطرافه باخار
اده‌ب ایله دایانێب وئردیله چوپانه سلام
دئدیله‌ر وئر بیزه ایمکان قده‌ری آب-وْ-طعام

نئچه مۆدده‌ت دی طعام آدلێ غذا گؤرمه‌میشیک
آب-ی-باران دان ایچیب برگ-ی-دیره‌ختان یئمیشیک
پا بۆره‌هنه دوْلانێب چؤللــه‌ری آللاه دئمیشیک
ایتیریــب یوْلــلارێ کنــده شهـــه‌ره چاتمامێشیـق
قوْرخۇموزدان گئجه گؤز یۇممامێشیق یاتمامێشیق

گلله‌بان عرض ائله‌دی ائی ایکی نورانی اۇشاق
دئیین اصل-وْ-نسبیز، چؤللـــه‌ره دۆشدۆز نه سایاق
ساخلارام گر تانێسام گؤزله‌ریمین اۆسته قوْناق
آگه اوْل، بیز دئدیله‌ر مسلمون اوْغلانلارێ‌یـێـق
ظۆلم اوْدوندان قۇتاران حال-ی-پـریشـانـلاری‌یـێـق

شیعـه‌ی-ی-حضره‌ت موْلا ایدی بس کی اوْ جوان
آغالارێن تانێدێ ائیله‌دی شیدده‌تله فغان
ال ایاق‌لارێن اؤپۆب معذه‌ره‌ته آچدێ زبان
بعد از آن سوفره ده حاضیر ائله‌دی شیر-وْ-فطیر
رغبـه‌ت ایله یئدیله‌ر شیـر-وْ-فطیـر اوْلـدۇلا سیر

دئدی جانیم سیزه قۇربـان اوْلا گـۆل پارچـالاری
قصـد ائـدیبسیز گئده‌سیز هانسێ گـؤزه‌ل شهره ساری
رهنۇمالێق ائله‌ییم من سیزه حافیظ دی تاری
یا قالێن زینده‌گی‌یئ ساده‌یه عاده‌ت ائله‌یین
منزیلیم غاریدی خوْش اوْلسا قیناعه‌ت ائله‌یین

دئیدله‌ر شهر-ی-مدینه نئچه فرسه‌خ دی بۇرا
عرض ائدیب شهر-ی-مدینه هارا؟ بۇ جۆلگه هارا؟
کوفه اطرافی دی بو یئر کی ائدیر گله چرا
دئدیله‌ر بیر نئچه گۆن بۇردا بیزی ائیله نیهان
شایـه‌د احوالیمیـزه رحم ائلـی‌یـه‌ن اوْلـدۇ عیان

سۆپۆروب آلدێ توْزۇن غاری مۆزه‌ییـه‌ن ائلـه‌دی
بیر قـوْیـۇن جیلدین اوْنـا فرش-ی-نیشیمـه‌ن ائلـه‌دی
ایکی شهزاده همون غاریده مسکه‌ن ائله‌دی
ائتدی مشغول چوْبان خوْش مزه صؤحبـه‌تلـه‌رینـه‌ن
وئردی تسکیـن اوْلارا شیـرین حیکایـه‌تلـه‌رینه‌ن

از قضـا ابـن-ی-زیاد ائیلـه‌دی بیر عیـدده روان
مالییات آلماغا اغنـام-وْ-حشـه‌مـده‌ن او زامان
بیری مأمـوریلـه‌رین ساخـلادێ بـۇ یئـرده عینان
اوْلدۇ مشغول قـوْیۇنـلارێ سایێـب داغـلامـاغـا
غاریـده گؤزلـه‌ری دۆشـدو ایکـی معصوم اۇشـاغا

دئـدی بـۇ طیفلی‌لـه‌رین بـۇردا نـه کئیفیتـی وار
دئـدی یـا شئیـخ حقیـره بۇلارێن نیسبـه‌تی وار
دئـدی سـن دۆز دئمـه‌دیـن بۇنلارێن آی صـۆره‌تـی وار
دۆز دئسـه‌ن گیـزله‌دیره‌م سیررینـی آلـلاهـه قسـه‌م
نسـل-ی-اینسـان دگیلــه‌م قصـد-ی-اذیـت ائتســه‌م

اوْ لعینیـن قسـه‌مـی شـاد ائدیـب اوْل طیفلـی‌له‌ری
دئدیلـه‌ر مسلمــون اوْغـلانلارێ‌یێـق بیـل خبــه‌ری
کــربـلاده‌ن قـاچێـب آواره گـزیــب کــوه-وْ-بــری
اوْلمـۇشـوق بـۇردا پنـاهـه‌نـده بـۇ مغغـارییـه بیــز
اینـدی مؤحتـاجیـق ایـا شئیـخ ره چـاریـیه بیــز

دئـدی بختیـم مـن اتئـدی نـه عجـه‌ب صئیـده دوچـار
سیـزی دربـار-ی-امیــره آپـارێـم میثـل-ی-شیـکـار
خلعـــــه‌ت آلــــلام دیره‌م-ی-نوْقـــــره-وْ-زریـــن دینــار
تئـز قبـاغیمـه دۆشــۆن اوْلمییـه تـا حـؤصـه‌لـه تنـگ
طئـی ائدین کوفـه یـوْلـۇن ائیلـه‌مئیین ذرره دیره‌نگ

قسه‌م-ی-کاذیبین اوْل حیله‌گرین گؤردۆ شبان
دئدی مئهمانلارێمی وئرمه‌ره‌م اؤلسه‌مده اینان
اؤزۆن آتدێ قاباغا سینه‌سین ائتدی قلخان
ایکی‌سی اوْلدۇ گلاویز کئشاکئش اوْجالێب
چوْخ تلاش ائتدی شبان قودره‌تی قوْلدان آزالێب

سیلی-وْ-موْشت-وْ-لگه‌د ضربه‌سی سوست ائتدی قوْلۇن
باغلادێ ظالیم همون ساعه‌ت اوْنۇن ساغ-وْ-سوْلۇن
هر اۆچۆن ائتدی اسیر باشلادێلار کوفه یووْلۇن
گۆن غروب ائیله‌دی عاله‌م گئیینیب قاره حئجاب
مرکه‌بینده‌ن آشاغا دۆشدۆ غولام ائیله‌دی خواب

قوْللارێن آچدێ شبانین ایکی سئبطئین-ی-عقیل
وئردیله‌ر ایذن دۇروب قاچدێ اوْ جانباز-ی-جمیل
اوْیـانێب صـۆبـح آچێـلان وقتـه غـولام-ی-بد اصیـل
ائیلـه‌ییب گـؤردۆ شبـان، نیصـف-ی-شبانـگـاه فـرار
آجیغینـدان وئـریب اوْل طیفلی‌له‌ره زجر-وْ-فیشار

چاپاراق، قصر-ی-زییاده یئتیب اوْل نسل-ی-فیساد
اوْ ایکی طیفلی چکیب مجلیسه با داد-وْ-عیناد
جوشه گلدی غضه‌بی حۆکم ائله‌دی ابن-ی-زییاد
اوْلارا ظـۆلمــه‌ت-ی-زینـدانیــده وئرسینلــه مقــام
وئرمه‌سینلـه سـۇ سـرین شـربه، دوْیـۇن قـدری طعام

قالـدێـلار مــۆدده‌ت-ی-طــولانــی قــارا زینــدانــدا
ال ایــاق کۆنــده-وْ-زنجیــریــده، زحمــه‌ت جـاندا
بیـر گئجـه آچـدێــلا دیــل محضـه‌ر-ی-زیندانبانـدا
مذهــه‌ب-وْ-دینیــوی یــا شئیــخ، بۇیــور ائیلـه کـره‌م
دئــدی ایسلایمــده مـذهـه‌ب ده علی شیعـه‌سی‌یه‌م‌

دئدیله‌ر کیم دی محمد؟ دئدی پیغه‌مبه‌ر دیر
دئدی کیم دیر علی کی لقبه‌ی حئیدر دیر؟
دئدی موْلا دی منه شیعه‌لره سروه‌ردیر
دئدیله‌ر حضره‌ت-ی-زهرا، حسنین کیم دیر مگه‌ر
دئدی زهرا صدف-ی-دین، حسنین دیر گوْهه‌ر

دئدیله‌ر دین-وْ-دیانه‌تده کی سن دم وۇروسان
شیشه‌ی-ی-قلب-ی-رسولی نییه بس سێندیریسان؟
مسلم اوْلادینی زینداندا اوْدا یاندێرێسان
بیز ابوالطالبین ائی شئیخ ایکی نوواده‌سیییک
مسلمون سبز-ی-کمه‌ر جامه سییه‌ه زاده‌سیییک

تانێدێ چۆن ایکی شهزاده‌له‌ری مرد-ی-سلیم
یێخلیب اؤپدۆ ایاغلارینی ائتدی تعظیم
شل اوْلایدێ دئدی زنجیر وۇران وقته الیم
گؤتۆروب کۆنده-وْ-زنجیری وئریب بیر نئچه نان
آچدێ زیندانی مدینه یوْلۇنو وئردی نیشان

پر آچێب کۆنج-ی-قفه‌سده‌ن چێخیب اوْل تئیهوله‌ر
قاچدێ صییاد الینده‌ن قۇرتاران آهوله‌ر
چکدی آسوده نفه‌س توْردان اۇچان یاهوله‌ر‌
بیلمئـییـر‌له‌ر هارا گئتسین‌له‌ر شب-ی-ظۆلمانی؟
هارا آیا چاتاجاق ایشله‌رینین پایانی؟

نابله‌د شهری دیر غۆربه‌تدی جماعه‌ت خونخار
قوْرخۇشورلار گئجه‌نین عاله‌می داروغه دۇتار
اؤز ایاق سسله‌رینه دیسکینیب ائیله‌رله فرار
کوچــه-وْ-بــرزه‌ن-وْ-دربـــه‌نـــدی هـــراســـان دوْلانیـــر
ال اله وئرمیش اوْلار گاه قاچێب گه دایانێر

تنگنا کوچه‌له‌ری گزدی، اوْ وحشه‌ت زده‌له‌ر
یئتدیله‌ر بیر باغا گؤردیله‌ر اێشیقلاندێ سحه‌ر
اؤزله‌رین بیر آغاج اۆستۆنده نیهان ائیله‌دیله‌ر
کی مبادا گؤره یوْلدان کئچه‌ن اول طیفلی‌له‌ری
یئتشیه تازه دن آزاده‌له‌ره جان خطه‌ری

آغاج آلتدا واریدی چئشمه سۇیو، آب-ی-زوْلال
بیر کنیز الده سبو گلدی خۇرامان خوْشحال
گؤردۆ سالمێش سۇیا اؤز عکسین ایکی ماه جمال
آغاج اۆستۆنده ساتاشدێ ایکی طیفله نظه‌ری
تؤکۆلوب چیی‌نینه چین-چین اوْ قرا طۆرره‌له‌ری
{
منظه‌ره‌یه باخ-گؤر نه یازێب یحیوی}

دئدی ائی جیلوه‌گران سیزده تجه‌للا گؤرۆره‌م
صورتوزده نۆجه‌با شأنیدی، پئیدا گؤرۆره‌م
سیزده افسۆرده‌لیک آثارین هووئیدا گؤرۆره‌م
گیزله‌نیب سیز بئله یارپاق دا نه اوْلمۇش سبه‌بیز؟
هانسێ شهر اهلی سیز آیا، ندیر اصل-وْ-نسه‌بیز؟

دئدیله‌ر ایندیکی گؤردۆن بیزی محبوبه کنیز
هاشیمی طاییفه‌میز، شهر-ی-مدینه یئریمیز
ایکی قارداشێق اۇشاق، مسلمه فرزند-ی-عزیز
چێخمیشیق کرب-وْ-بلادن قۇرولان توفاندان
قاچمێشیق دست-ی-جفا کیشمه‌کئش-ی-زینداندان

دئـــدی اوْلســـۇن احــد-وْ-حــی‌-وْ-تــوانـایـه قســه‌م
آپارێب جان کیمی سیزی منزیلده گیزله‌دیره‌م
لۆطف ائدین توْپراغین اۆسته قوْیۇن آهیسته قده‌م
آپارێم منزیل-ی-بانوده یاتێب رام اوْلاسێز
اینجـی‌ییبـسیز نئچه گۆن غۆصصــه‌دن آزاد اوْلاسێز

شؤوق ایله دۆشدۆ قاباغا اوْل زن-ی-عاطیفه دیل
تیتره‌شیر واهیمه‌ده‌ن دالدا گله‌ن اوْ ایکی گۆل
قاپێنێ آچـدێ کنیـز، اوْلدۇلا صحنــه داخیــل
خانێمێن گؤزله‌ری دۆشدۆ ایکــی زیبــا اۇشاغا
آیرێلیق گؤرمیش آنالار کیمــی قاچــدێ قاباغا

سوْرۇشوبدور اوْلارێن حاله‌تینی خادیمه‌ده‌ن
خانێما مطلبی عــرض ائیلـه‌دی واضیــح روْشه‌ن
تانێـدێ چۆن آغاسێ مسلمون اوْلادین اوْ زن
دئدی جانیم سیزه قۇربان بۇ نئجه عاله‌م دیر
ایاغیز آبیله دیر طۆرره‌له‌ریز بر هم دیر

آلدێ آغوشینه، اؤپدۆ اوْلارێن دیده‌له‌رین
سپدی عنبه‌ر توْزۇنو، سیلدی یۇدو زولفله‌رین
وئردی مئیل ائیله‌دیله‌ر گرم غذا، آب-ی-سرین
رختئخاب آچدێ سوْرا خانه‌ی-ی-خلوه‌تده یئره
قوْل بوْیۇن دۆشدو ایکی قارداش اوْ ساعه‌تده یئره

کوفه ده ابن-ی-زییاد حۆکم ائله دی چکدیله جار
مسلومون طیفلی‌له‌رین ائیله‌سه هر کیمسه شیکار
آلاجـــاق خلعــه‌ت-وْ-اینعــامینــی بــی‌حد-وْ-شیمــار
حاریث-ی-ظالیـم اوْ بـی‌رحم ائلـه‌دی سعی-وْ-تلاش
تاپـا اوْل طیفلـی‌له‌ری تاکــی آلا چــوْخ پـاداش

گئجـه گــۆنـدوز چاپێب آت گـزدی هامـێ رهگۆذه‌ری
مرکه‌ب اؤلدۆ پییاده قــوْیـۇب اوْل نسل-ی-شری
صـۆره‌تینــده‌ن تــؤکـۆلـۆر زهــر-ی-هـلاهیــل اثــه‌ری
گلــدی نصف-ی-شب ایــدی منـزیلینــه توْخـم-ی-حرام
عوْره‌تینــده‌ن عصبـانیـت ایلــه ایستــه‌دی شـام

خشمگیـن حالـدا غـذا صـرف ائلـه‌دی ایچـدی شـراب
خـابگاهینـه گئدیب چکـدی گـؤزه سـۆرمه‌ی-ی-خواب
اوْ طــره‌فـده یـۇخـو گـؤردۆ ایکـی شهـزاده جنـاب
آتامێز مسلمو گـؤردیـک دئدیلــه‌ر آغـلادێـلار
اوْلارێــن سسلـه‌رینـه اوْلــدۇ اوْ ظالیـم بیــدار

کــوزه یاغــدا‌نیـدا؟ خۇرمــا لیفــی‌نــی یانـدێــردێ
آجـێغینـدان تـپیـگـیلـه قــاپێنــێ سێنـدیـردی
هـر بیـرینـه اوْلارێـن بیـر نئچـه سیلـی وۇردێ
دئـدی کیـم سیـز؟ کیـم؟ ..عـرض.. ائـدیـن سـیز اؤزۆزی
دئدیلـه‌ر مسلمون اوْغـلانلارێ‌یـێق وۇرمــا بیـزی

حبسیده‌ن قاچمێشیق عزم ائیله‌میشیک بیز وطه‌نه
قالێب آواره دۆشۆب مۆشکۆله درد-وْ-مؤحه‌نه
اوْلمـۇشـوق بـۇ گئجـه‌نین وقتی پناهه‌نده سنه
مــرد اوْلان کیمسـه‌نه اینجیـدمـه‌ز آتـاسێـز اۇشـاغـێ
وۇرمـاز ائـو صاحیبـی اۇممـودیـله گلمیـش قـوْنـاغـی

باخمادێ قلبیده ظالیم اوْلارێن نیسگلینه
آتدێ ال قهریله تازه دارانان کاکیلینه
دوْلادێ ساغ اله زولفون بیرینی سوْل الینه
هئی وۇرۇب چکدی غضب‌له یۆزۆ اۆسته سۆردۆ
یۆزله‌رینده‌ن یئره قان آخدێ ائوی قان بۆرۆدۆ

حاریثین عوْره‌تی قاچدێ اریـنیـن دۇتـدۇ الیـن
منـه مئهمـانـدی بۇلار، سـؤیلـه‌دی ائـی مرد-ی- لعیـن
بۇنـدان آرتێـق ائیلـه‌مـه حضـره‌ت-ی-زهـرانی غمین
یا وۇر اؤلدۆر منـی یا وئـر منـه ایقرار طلاق
یا کی بوْشلا وطه‌نه گئدسین ایکی بیکه‌س اۇشاق

گؤرۆسه‌ن طفلی‌له‌رین یۆز گؤزۆ قانه بله‌نیب
وۇدۇغون سیلی‌له‌رین یۆزله‌رینه رددی دۆشۆب
چکیلیب رنگ رمه‌قله‌ر ساری گۆل تک سوْلۇشوب
غضه‌ب-وْ-قهر-ی-ائلاهیده‌ن اۇتان ائیله هراس
طیفل معصومی‌له‌ره رحم ائله ائی حق نشیناس

حاریثین کئشمه‌کئشی صۆبحه چکیب عوْره‌تینه‌ن
فاییده وئرمه‌دی یالوارماغینان میننه‌تینه‌ن
اؤز ائوینده‌ن چێخادێب طیفلی‌له‌ری سۆرعه‌تینه‌ن
                    [اللـه‌رین باغلاێ، کاکیلله‌رین باغلادێ]
لب-ی-دریایئ فراته یئتیب اوْل مرد-ی-شریر
وئردی شمشیر غولامه دئدی باشلارێن آییر

آتدێ شمشیری یئره وۇردۇ اؤزۆن نهره غولام
ساحیله چێخدی دئدی حاریثه ائی بدفرجام
ائتمه‌ره‌م سن کیمی قان تؤکمه کناهه ت ؟ اقدام
شأنیم اسکیکدی غولامه‌م دئمه یوْخ منده کمال
آتادان نۆطفه‌یئ پاکه‌م یئمیشه‌م شیر-ی-حلال

آلدێ شمشیرین اله قصد ائله‌دی ظالیم اؤزۆ
برق شمشیره اوْ معصومی‌له‌رین دۆشدۆ گؤزۆ
دۇتۇلۇب دیللـــه‌ری آغزێندا گیرئه‌له‌ندی سؤزۆ
دیل دۆتار دۆتماز اوْ ملعونه اوْلار ائتدی جواب
اؤلدۆرۆسن نه جهتده ن بیزی ائی خانه خراب

بیز اۇشاق سن کیشی‌سه‌ن سؤیله سنه نئیله‌میشیک
سنه مئهمانیک ائوینده چؤره‌گینده‌ن یئمیشیک
سؤزۆ گیزله‌تمه‌میشیک، آدێمیزی دۆز دئمیشیک
سال قۇلاقلارێمیزه حلقه آپار شهریده سات
یا کی وئر ابن–ی-زییاده بیزی در حال-ی-حیات

دئدی باشلاریزا پۇل وئرسین امیر مۆشته‌ریدیر
دئدیله‌ر زینده آپارسوْن بۇ ایشین بئهته‌ریدیر
بۇ بیزیم باشلارێمێز الده اوْنۇن خنجه‌ریدیر
یا باغێشــلار بیــزی آزاد ائــده‌ر آللاهــه گــؤره
یـا کــی حـؤکم ائیلـه‌ســه تــؤک قانێمێـزی اوْردا یئره

یا کی رحم ائیله یئتیمیک ده اوْلۇب حیکمه‌تیمیز
وار بیـزیــم احمــد-ی- محمودیـلــه خـویشیـت‌یمیـز
حؤکم-ی-قۇرآنه بـاخ آرتێـرمـا بیزیـم زحمــه‌تیمیز
دئدی نه دین-وْ نه قۇرآن، نه محمــد تانێیـام
هامـێ‌سێندان سیـزی اؤلدۆرمـه‌گی چوْخ خوْش تانیێام

دئدیله‌ر ایندیکی تصمیمیوه تغییر اوْلماز
وئر بیزه مؤهله‌ت ایکی رکعت ائده‌ک راز و نیاز
دئدی مانئع دگیله‌م گرچی ثمه‌رسیزدی نماز
قوْللارێن چیمرئییب آلدێلا وضو اوْلدۇ تمام
قـیبله سمتینه نماز ائتمـه‌گه ائتدیله قییام

لفــظ-ی-تکبیریلــه یــاد ائیلــه‌دیلــه‌ر آلــلاهــی
ائتدیلــه‌ر صئـدقیـلــه تصـدیـــق رســول-وْ-آللاهی
قێلــدیــلار ذیکــر-ی-ایمــامــه‌تده ولــی-وْ-آللاهی
دئییــب اذکار-ی-صــلاتــی قۇتاریب چکدیلـه آه
آرامێزدا اؤزۆن حؤکم ائت دئدیله‌ر یا آللاه

دئدیله‌ر عوْره‌ت-ی-حاریث کی شهید ائتدی بیزی
باغلا بیر بوخچایا پیراهنینه‌ن زۆلفیمیزی
یثـریــبه گؤنــده‌ر اوْ قانــه باتـان آثاریمیـزی
اوْلسـا گــر ائولـه‌ریمیـزده باجیمیز یا آنامیز
باتمێشیـق باخبـه‌ر اوْلســۇن نه نوْعـی قانـا بیز

اوْل لعین دۇتدو بؤیۆک قارداشێن اووه‌ل یاخاسێن
آتدێ ابراهیم اؤزۆن کسدی اوْلارێن آراسێن
اللــه‌رین وئردی قباغه یئدی خنجه‌ر یاراسێن
دئدی تئز وۇر منی اؤلدۆر کی اؤلۆم راحه‌ت اوْلام
یوْخدۇ قان ایچره گؤره‌م قارداشیمێ منده دوام

تئز محمد دئدی اؤلدۆر منی ائی دیو-ی-جهان
نعشیمی قارداشێمێن گؤرمه‌گه یوْخ منده توان
قوْی قارێشسێن سوْرادان بیربیرینه هر ایکی قان
منه تأکید ایله ابراهیمی تاپشێرمیش آنام
نه روادیر باتا قانه دایانێب منده باخام

اوْلارێــن زولفــونــو حاریــث الینــه دستــه‌لــه‌دی
دفعه‌ته‌ن هر ایکی‌سینین باشێنێ ذیـبــح ائلـه‌دی‌
کمــه‌رین پیــره‌هه‌نین قیـرمیزی قانه بله‌دی
غئیظ ایله نعشیله‌رین آتدێ فراته اوْ دنی
گؤردۆله‌ر اوْلدۇ هم آغۇش ایکی باشسیز بده‌نی

ایکی آشوفته‌له‌نه‌ن طۆرره‌له‌ری قانلێ هؤرۆب
ایکی‌سین بیربیرینه باغلێ بیر الده گؤتۆرۆب
هوه‌س-ی خلعه‌تیله ابن-ی-زیاده یئتیریب
خوْنچادا تخت قباغینده اوْنۇ قوْیدۇ یئره
واهمه سالدێ اوْنۇن منظه‌ره‌سی قلبله‌ره‌

گؤردۆله‌ر اوْل بالاجا باشلار گؤزله‌ر سۆزۆلۆب
گؤیــه‌ریـب اۆزلــه‌ری قاشــه قــان دۆزۆلــۆب
سێندێریـب دیشله‌رینـی سیلــی زنخـه‌دان ازیلیــب
باغلانیـب سیـب-ی-بهئشتـی تک اوْلار بیـر-بیـرینه
قانلـێ تـوْز لککـه سالێب صفحه‌ی-ی-صـــوره‌تله‌رینه

دۆشــدۆ بــۇ منظـــه‌ره‌ده‌ مجلیســـه آواز-وْ-نــوا
اوْ قساوه‌تــده زییــاد اوْغلــۇ اؤزۆ اهـل-ی-جـفـا
اۇجادان آغلادێ اوْل طیفلی‌له‌رین حالینــه تا
وئـردی دستور اوْ یئر کی کسیلیب بۇ باشلار
دئدی آیا بۇ مجلیسده علی عاشیقی وار
...

دئدی آپار بۇ ظالیمین باشین اوْردا کس

...

دستور وئردی باشلارێن او قانین یۇدولار

قویدولار خونچییا حاریثین قوْلارین باغلاییبلار

تامام اۇشاقلار داش وورا وورا آپاردیلار ...

...روضه نی دانلود پوستوندان دانلود ائدیب قۇلاق آسین..

توضیحات:

1.          چون این اشعار را از روی نوار پیاده کردم. احتمال اشتباه شنیداری در آن وجود دارد. پیشاپیش عذرخواهی من را قبول کنید.

2.          چون وقت کم بود و یکبار بیشتر نتوانستم اشعار را بررسی کنم وجود غلط های املایی و خلاف آیین نگارش زبان ترکی در اشعار محتمل است. که انشاءالله بر بنده ببخشایید و چنانچه موردی بود اگر تذکر دهید. ممنون می شوم.

3.          برای گوش دادن به قطعه هایی از اجرای این مرثیه سوزناک توسط حاج سلیم موذن به قسمت دانلود نوحه و اوْخشاما مراجعه نمایید.