حۆسئینین یاسێ باشلاندێ- شاعر: مضطر

 

    خبه‌ردار ائـی عـزاداران، حۆسئینیـن یاسـێ باشلانـدێ

    اوْلۇنسۇن عاله‌مه ائعلان، حۆسئینین یاسێ باشلاندێ


 

اگـه‌ر فیکـر عالـه‌میلــه‌ن ائیلـه‌سـن سـن گؤگـلـه‌ره مئعـراج

گؤره‌رسن حضره‌ت-ی-روح-وْ-الامین باشدان گؤتۆرمۆش تاج

بـوْلـه‌نــد آوازیـلــه‌ن سـؤیلــه‌ر الا ائـی فیــرقــه‌ی-ی-بهــاج

اوْلــۇن غمگیــن بـۇدۇر فرمان حۆسئینین یاسێ باشلانـدێ

 

گئـدیب بیــر طیفلـده‌ن آلدێــم خبـه‌ر آیــا، نـه عـالـه‌مـدیـر

دئــدی آلمــا خبــه‌ر ائــی مــرد محــرمــدیــر، محـرمــدیـر

بیـزیـم گـؤز یـاشیمێـز آخـه‌ر حـۆسئـن زخمینـه مرحه‌مدیر

اوْنــۇن لۆطفــی بیزه درمان حۆسئینین یاسێ باشلانـدێ

 

گـؤزۆمـده‌ن یاش اوْلـۇر جاری، قلـه‌م آلدێـم الـه فـی‌الحـال

یـازام بیـر شممــه بــۇ حـالی خییـالیمـدان گئچیب گـوْدال

همــان گوْدالــێ آلمێــش-دی آرایــا دستـــه‌ی-ی-اطفــال

هامێسی دیده‌سی گیریان، حۆسئینین یاسێ باشلاندێ

 

آچێبدیر باشێنێ زینب اوْ نعشین اۆسته دیلخـه‌ستـه

نه حالدایدی دوْلاندیردی خولاصـه آرخـاسـێ اۆستــه

باجێدێر قارداشێـن اوْخشـار ولـی آهیستـه-آهیستــه

میان-ی-مقته‌ل-وْ-مئیدان، حۆسئینین یاسێ باشلاندێ

 

گـؤرۆب بیر اۆچ یاشێندا قێز موصیبه‌ت باشیده‌ن آشدێ

دئـدی دردیــن بـابـاسینــه محبت قاینــایێــب داشــدێ

آتـاسـێ قـوْلـلارێن آچـدێ، بالا گلـدی قـۇجـاقـلاشـدێ

باخێر اطرافیده‌ن عدوان، حۆسئینین یاسێ باشلاندێ