مسلم اۇشاغلارێنێن نوحه‌سی-نوحه طفلان مسلم-شاعر:نائح

 

برای دانلود قطعه ای از نوحه حاج جواد رسولی زنجانی درباره طفلان معصوم مسلم و همچینین اوخْشامای حاج جواد رسولی زنجانی و حاج اصغر زنجانی –مداح دلسوخته- به پست "دانلود اوْخشاما،شاخسئی و نوحه" و یا به لینک پیوندها "دریافت فایل های صوتی وبلاگ" مراجعه نمایید.

 

آللاه ریضاسی رحم ائت، بیز بینه‌وایه حاریـث

دوْران بیزی سالێبـدێر، یۆز میـن بـلایه حاریث


 

 

ائتـمـــه بیــزه اذیــت، سـالمـــا بیـــزی ایــاغـــه

هئچ کیمسه اؤز ائوینده، ظۆلم ائیله‌مه‌ز قوْناغــه

ظالێــم مــروت ائیلــه، ایکــی یتیــم اۇشــاغـــه

بیر کیمسه یوْخ یئتیشسین، آخه‌ر هرایه حاریث

 

ال ساخـلا چکـمه خنجـه‌ر، پئیغـه‌مبه‌ره باغێشـلا

شیر-ی-خۇدایـه گـل گئـچ، اول سروه‌ره باغێشـلا

قان یاش تؤکه‌ن سیته‌مده‌ن بۇ گؤزلـه‌ره باغێشـلا

اوْلسـا گـۆنـاهێمێـز گئـچ، خیـر-وْ-النسایـه حاریث

 

دهرین سیته‌مله‌رینده‌ن، گؤز یاشێ قان اوْلۇرمۇش

آیری دۆشه‌ن وطه‌نده‌ن، شوغلی فغان اوْلۇرمۇش

دۆشمه‌ن الینده قالدێق، غۆربه‌ت یامان اوْلۇرمۇش

اؤلسـه‌ک بیــری تاپێلـمــاز، گلسیـن عزایه حاریث

 

ائــی کاش گلمییئیـدیــک، بیــز بــــۇ دییـــاره آخــــه‌ر

قـــوْم-وْ-قبیلــــه‌میــزده‌ن دۆشـــدۆک کنـــاره آخـــه‌ر

رحــم ائیلــه حـــق ریضاســـی، بــۇ آه-وْ-زاره آخــه‌ر

شیوه‌ن سسی یئتیشمیش، اوْج-ی-سمایه حاریث

 

یـوْخ اۆستـۆمۆزده آچسێن، بیکه‌س آنام باشێنـێ

زولفیـن یوْلـۇب یۆزینـه، تؤکسـۆن گـؤزۆن یاشێنێ

قارداش یانێنـدا ظالێــم، اؤلـدۆرمـه قــارداشێنــێ

دۇر بیــر خییـال ائیلـه بــۇ مـاجــه‌رایــه حــاریـــث

 

غــۆربه‌ت ویــلایـه‌ت ایچـره، کیمسـه پناهیمیــز یوْخ

چـاره یـوْلـۇ کسیلـمیــش، بیــر دادخـــاهیمیــز یــوْخ

اؤلدۆرمه بیز یتیمی، بئلله‌ه [باللـه] گۆناهیمیـز یـوْخ

قلبیــن نـده‌نــدی یانمــاز، بـــۇ آه-وْ-وایـــه حــاریــث

 

ائتــدی بیــزی وطـه‌نــده‌ن، بــۇ گردیشــئ زمـانه

قوـْم-وْ-قبیلــه گؤرمــه‌ک، گلمــه‌ز داخێ گمــانــه

کس زولفیمیــزی گـؤنــــده‌ر، باجێمیــزا نیشــانــه

قارداش دئسیــن دالێجـا، باتسێــن قرایـه حاریـث

 

اوْلسـا گـۆناهێمیـز گئـچ، سن خالیق-ی-جلیله

گـل بیــر ثــواب ائیلــه، اوْل بیـزلـــه‌ره وسیـلــه

تیکمیـش یـوْلــۇمــوزا گــؤز، بــاجــێ آنـا قبیلــه

رحم ائیله‌مه‌: یئتیمه، خوْشدۇر خۇدایـه حـاریث

 

دۆشمــۆش غــم-وْ-بـلایـه، بـۇ نائح-ی-پریشان

نوحه یازار همیشـه، شوغلـی اوْلۇبــدۇر افغـان

محشه‌ر گۆنۆ باغێشلا، جورمین خـۇدای مننـان

اوْلمـۇش دخیـل ازه‌لــده‌ن، آل-ی-عبایـه حاریث