نوحه های حضرت قاسم (ع)- شاعر: دلریش


نوحه حضرت قاسم (ع) – شاعر: دلریش

 

کسمه باشێمێ ظالێم، قوْی عـزیز-ی-جـان گلسیـن

جان یئتیب دوْداغێمه، شاه-ی-اینس-وْ-جان گلسیـن

 

قان ایچینده غلطانه‌م، بسکی زخم-ی-کاریم وار

گؤزله‌ریم قالێب یوْلـدا، چـۆنکــی اینتیظاریــم وار

گلمه‌یینجه جان وئرمه‌م، بیرجه غمگوْساریم وار

اوْل قده‌ر منه مؤهله‌ت، وئر اوْ مئهریبان گلسین

 

زخمـدار آهــویــه، رحــم ائــده گـــره‌ک صییــاد

ال گــؤتۆر شقاوه‌تده‌ن، ائتمــه بۇ قــده‌ر بیــداد

حلقیمه منیم هردم، چکمه خنجه‌ر ائی جـلـلاد

ساخلا ال بۇ مؤحنه‌تده‌ن، باغرێقان اوْلـان گلسین

 

موْرغ-ی-بئسمئله‌م، جیسمیم سربئسه‌ر جراحه‌ت دیر

چۆن بۇ نوْعی جان وئرمه‌ک، بیزلــه‌ره سعــاده‌ت دیــر

من ال اۆزمیشه‌م جاندان، سن ده نه شقاوه‌تــدیـــر

قوْیمۇسان باشێم اۆسته، شاه-ی-بیکه‌سان گلسین

 

سن‌سن ائی شه-ی-کۆنه‌‌ین، هر قولوبیده‌ن عاله‌م

پرشیکه‌ستــه بۆلبــۆل تــک، سێنــدێ بۇ پر-وْ-باله‌م

وئرمیری منــه مؤهلــه‌ت، ســن گلینجــه بــۇ ظالێـم

هرچی سعیی قێللام قوْی، سروه‌رئ جاهان گلسین

 

یۆز قوْیۇبـدۇ بیــر اوْوچـــۇ، بیـر شیکــاره یــۆز یئـــرده‌ن

واردێ جیســم-ی-زاریمده، کــاری یــاره یـۆز یئــرده‌ن

یۆز گــؤتـۆرمیــره‌م یئـرده‌ن، گلسـه چـاره یۆز یئــرده‌ن

تئز گل ائی مسیحا دم، موْرده جیسمه جان گلسین

 

اوْل قده‌ر آخێب قانێم، خاک-ی-خون اوْلۇب فرشیم

آز قالێب عمو اوْلسۇن، نوک-ی-نئیــزه‌له‌ر عـرشیــم

آتــــلارێــــن ایــــاغێنـــدا، پایمـــال اوْلــۇر نعشیـــم

جان وئرئیدیم آسـۇده، قــانێمـــێ آلـان گلسیـــن

 

درک ائدیب سسین وئردی، سس سسینه جان گلدیم

قــوْیمــادێ سســۇن منــده، طــاقــه‌ت-وْ-تــوان گلــدیم

زیــر-ی-تیــغ-ی-قــاتیلـــده، لحظـــه ای دایــان گلــدیــم

بئلــــه وقتــــه لازیمــــــدیر، بیر قــدی کمــان گلسیـــن

 

ناگـه‌هـان یئتیـب اوْل شـه، گؤردۆ قانا غلطان دیـر

قطره-قطره زولفونده، قانێ میثـل-ی-مـرجان دیـر

سرو قددی صـد پـاره، یئـرده زیب-ی-مئیـدان دیـر

قان ایچینده ورد ائیلیب، قوْی عموم امان گلسیـن

 

آچدێ قانیله‌ن دوْلمۇش، گؤزله‌رین اوْ شهزاده

عرض ائدیب عمو گلدین، یاخشێ وقته فریاده

دستگیــریلیـک ائتــدین، دستگیــر-ی-جـــللاده

وار یئری بۇ احوالیم، چوْخ سنه گیران گلسین

 

یا حۆسئن سنه دلریش، صیدقیله دۇتۇب اۇمــۇد

کلـب-ی-آستـانــۇنــدۇر، ائتگیلـــه‌ن اؤزۆن تــأییــد

کیم اوْلۇب بۇ درگه‌هـده، ایندی‌یـه کیمـی نامـیـد

ایسته قبریوه بۇ جمع، جومله باغرێقان گلسیـن

 

نوحه حضرت قاسم (ع)-شاعر: دلریش

 

آتــدان عمو یێخێلــدێم، باشــدان آشێـب بـلا گـل

باشێم کسیلمه‌‌میش ائی سولطان-ی-کربلا گـل

 

بسکی اوْخۇ اوْخ اۆسته، بۇ اهل-ی-کین وۇرۇبلار

ساغ-وْ-سوْلۇمدا صف-صف، قاتیـللـه‌ریم دۇرۇبـلار

پران دگیـب آچێـب پـر، سینــه‌مــی دوْلـدۇرۇبــلار

ائیله‌للــه لحظـه-لحظـه، مـن بیکــه‌سـه جفـا گل

 

گۆن ایستی قانێم ایستی، بۇ یاتدێغێم یئر ایستی

تاثیر ائدیـب حـراره‌ت، صــد پـاره پئیکـــه‌ر ایستــی

دگدیکجه گۆن سیزیلله‌ر، جیسمیم سراسه‌ر ایستی

بیر یان جفـای دۆشمــه‌ن، بیــر یـــانــدا بــۇ هــوا گــل

 

هیـجـرونـدا دود-ی-آهێــم، بـۇ گـؤیلــه‌ره دایـانـدێ

جانێم عطه‌ش اوْدۇندا، ایستی قۇم اۆسته یاندێ

اؤز قانیمیـلــه جیسمیـــم، مئیــدانیــده بــوْیانـدێ

مـن قێـرمێـزی گئییندیـم، سالسێـن آنـام قارا گل

 

شاهــا بــۇدۇر مـرامیــم، بلکــه تاپێــم سعــاده‌ت

آخـه‌ر نفـه‌سـده بیــرده، ائیلیــم سنــی زییــاره‌ت

مومکون دگیل گله‌م من، قالمۇبـدێ تاب-وْ-طاقـه‌ت

سن باشێم اۆسته گلسوْن، چئشمیم تاپار ضییا گل

 

فرماییش ائتدی گلدیم، امما اوْغۇل نه حاصیل

اوْلمادێ بیر کؤمه‌کلیک، اوْلدۇ دۇباره نیسگیل

سنده‌ن منی خیجاله‌ت، ائتدی بۇ قوْم-ی-باطیل

وجهی ندیر دئییرسه‌ن، باشدان آشێب بلا گل

 

آچێقلاما:

نئجه کی دلریشین بۇ ایکی نوحه‌سینده گؤردۆک اوْلاردا توْیدان، حیجله‌ده‌ن خبر یوخدور، بۇدا اوْلار اۆچۆن کی دئییرله‌ر عاشورا تحریف‌له‌رینین چوْخۇ تۆرک مرثیه ادبییاتیندان وار. آنجاق شاعر نوحه‌نی یا قایناقلار اۆزه‌رینده‌ن یازێر و یا روضه‌ اوْخۇیان ماللالاردان آلێر و بۇ دین آراشدێرێجێلارێنادێر کی تحریف‌له‌ری بیلندیره‌له‌ر.