ایمام سوْن ویداعدا باجێ‌سێ زینب بئله دئییر- نوحه وداع- شاعر:یحیوی

بۇ نوحه‌نی حاج سلیم مؤذن چوْخ گؤزه‌ل اوْخۇیوب (اینشاءالله الیمه گلسه اوندان بیر کیچیک صوتی فایل وئبه قویارام)

 

منیم پناهێم اۇمۇدێ‌قاهێم، دایان حۆسئینیم سنه سؤزۆم وار

اؤپــۆم آیاغـۇن یانـان دوْداغـۇن، آمان حۆسئینیم سنه سؤزۆم


 

دایــان بـــراده‌ر عــزیــز-ی-مــاده‌ر، گلیـر دالــۇنجـا پییـاده زینب

هـارا گئدیرسن؟ شێتاب ائدیرسن، قالۇبدێ بحر-ی-بلاده زینب

نـه چــاره ائیلیــم یانـێـر بـۇ قلبیـم، چکیبدی دردی زییاده زینب

وێداع-ی-آخێر توقف ائت بیر، زامان حۆسئینیم سنه سؤزۆم وار

 

باجۇوا لۆطف ائت بیر آز دایان گئت، آماندێ قارداش آماندێ اؤللـه‌م

گـؤزۆمده یاشێـم آغـاردێ باشێم، غمیم بیلیرسن گێراندێ اؤللـه‌م

اَییلدی قددیم، یارالێ قلبیم خـده‌نـگ-ی-ظۆلمــه نشاندێـر اؤللـه‌م

تـره‌ححــوم ائیلــه آتــۇوا وئرمه، عنان حۆسئینیم سنـه سـؤزۆم وار

 

بــۇ عیــدده قێــزلار غمــه گێریفتــار، حره‌مسـراده قالێبـدیـر آغـلار

اوْ فوْجــێ آیــا بــۇ چــؤلـده تنهــا، بلالـێ زینب نه نؤعـی ساخـلار

تعـه‌جــوبیـم وار مگـــه‌ر آتــالار، بالالارێنـــێ بــۇ نحـــوی یـــوْخــلار

کؤمه‌کله‌ری یوْخ، بلاله‌ری چوْخ، اینان حۆسئینیم سنه سـؤزۆم وار

 

اگه‌ر بـراده‌ر قــایێتمـاغێــن وار، اوْ کؤهنــه کـؤینــه‌ک ندیـر بـده‌نـده

اۆره‌ک سێخیلدی ائویم یێخیلدی، اوْ کؤینـه‌گی سن آلێب گییه‌نـده

منــه بس اوْلـدۇ، مشخـص اوْلدۇ، سنـی سـوْیارلار یقیـن اؤلـه‌نـده

همیشه مغموم همیشه مظلوم، اوْلان حۆسئینیم سنه سؤزۆم وار

 

قێــزۇن رقیــه دییــه‌نــده عمـه، هـانـێ بابام بس ائـــدیم نـه چـاره

نئجــه دئییــم مــن گئــدیبدیر الان، خیامــه گلمـــه‌ز بابــوْن دۇبــاره

اوْ باغــرێ قـانـــلار اوْ آغــلایـانــلار، بـالالارۇنـــدۇر ائـــدیـــر نظـــاره

آتێب گئدیرسن اوْلارا سن سن، گۆمان حۆسئینیم سنه سؤزۆم وار