شامئ غریبان نوحه‌سی-شاعر: سید

گؤزه‌ل اوْخۇجۇللارێن بیری شامئ غریبان نوحه‌سی ایسته‌میشدی، منده بۇ گۆن شامئ غریبانه هله اۇزاق دا اوْلساق بۇ یوْلداشێن امرین ایجابه‌ت ائدیب، سید ده‌ن بیر گؤزه‌ل نوحه گتیردیم.

 

شیعــه باخێــن زینبیـن نالـه-وْ-افغــانینــه

بۇ گئجه بیز گلمیشیک، شامئ غریبانینه


 

بۇ گئجه ائی شیعه‌له‌ر، سیز اوْتۇرۇن آغلایێن

آه-وْ-فغــان ائیلــه‌ییب، سینـه‌لـه‌ری داغلایێن

قـاره گئییـن سربئسـه‌ر، باشلارێـزا باغـلایێن

سیــزده باخـێن زینبیـن حال-ی-پریشــانینـه

 

آته‌ش-ی-ظۆلمیله چۆن، سینه‌سی سوزان اوْلۇب

دۆشمه‌ن آلێب دوْره‌سین، زیوه‌ری تالان اوْلۇب

غم تؤکۆلۆب اۆستۆنه، چاک-ی-گریبان اوْلۇب

اوْلمادێ بیر دادرس، لرزه دۆشۆب جانینه

 

شیعه باخێن حالینـه، اوْ شـه-ی-بـی‌یـاوه‌رین

دۇتــدۇلا دوْریــن تمــام، دوْغـــرادێلار اکبــرین

آچدێلا سۆد ده‌ن بۆگۆن، تئشنه علی اصغرین

قاتـدێ حۆسئـن اصغـرین قانێنـی اؤز قانینه

 

سالدێلار آتدان یئره، اوْل یارالێ پئیکه‌رین

بجدل-ی-کافه‌ر ائدیب، قصد اوْنۇن اللــه‌رین

شمر گلیب قوْیمادێ، باغلاماغا گؤزله‌ر‌ین

قوْیمادێ زینب گئده قارداشێنێن یانینه

 

سالدێلار اوْل سروه‌رین آتدان عله‌مدارینی

زمره‌یئ کافه‌ر سالێب، ظۆلمیله قوْللارێنێ

دوْره‌لئییب دۆشمه‌نی، جومله اوْ سردارینی

گئتدی هرایه حۆسئن، گؤردۆ باتێب قانینه

 

غم دوْلۇب عالـه‌ملـه‌ره، آغــلادێ یئرلــه‌ر بـۇ گــۆن

سس چکیب آغلار هامی، جومله مله‌کله‌ر بۇ گۆن

ماتـه‌مـه گـل سیـدا، فاطیــمـه آغــــــلار بۇ گـــۆن

گؤگلــه‌ر عــزا ساخــلایێب، آغلایێــــر احوالینــــه