ایمامین شهاده‌تی نوحه‌سی – شاعر: حسینی

بیر یوْلداش ایسته‌میشدی حاج سلیم اوْخۇیان نوحه‌له‌رده‌ن یازام. بۇ نوحه‌نی ده حاجی ایجرا ائدیب امما حاییف کی اوْندان بیر صوتی فایل هله‌لیک اله گتیره‌نمه‌دیم. و ائله نوحه‌نین متنین یازا بیلدیم.

 

گؤردۆ قوْدسییان جان وئریر حۆسئن، گیزله‌نیر نفه‌س تازه قان گلیر

دسته-دسته نئیزه وۇران گئدیر، ائیله‌ییب هوجوم اوْخ آتان گلیر


 

بیر نفه‌ر دئمیر بۇ کؤمه‌کسیزی بیر بئله جماعـه‌ت نــده‌ن وۇرۇر

نه گۆناهی وار بۇ اوْغۇلسۇزۇن، اشقییایـئ دوْر-وْ-زمه‌ن وۇرۇر

قربتا" الـی‌الله خییالـی وار، هر گلــه‌ن وۇرۇ، هـر گئــده‌ن وۇرۇ

العطه‌ش دئییر شاه-ی-مشرئقئین، اوْخ وۇران گئدیر، داش وۇران گلیر

 

بیـر سئپئهــریـدی قانلـێ پئیکــه‌ری، وار یـارالاریلـه کـواکئبــی

بیر یارالێ قێرخ مین نفه‌ر قوْشۇن، گؤر بۇ مطله‌بین وار تناسوبی

وۇرمــاق اۆستــه وحشی عره‌بله‌رین، بیربیرینـه واردێر تعاقوبی

وئرمیــری امـان قوْم-ی-کوفییان، حرمه‌له گئده‌نده سنان گلیر

 

شام-وْ-کوفه‌نین قان تؤکه‌نله‌ىی دوْر-وْ-برده چۆن حلقه‌یئ نئگین

بیر یارالێ‌نێن دوْره‌سین آلێب، دیلده ائقتئلو، الده تیغ-ی-کین

بۇ هوجومه ووْسعه‌ت وئریر مگه‌ر، قیطعه-قیطعه بیر جیسمئ نازه‌نین

عیلله‌تی بۇدۇر مونته‌ظیر دۇرۇب، شامییان گئده‌ر، کوفییان گلیر

 

جددی خاتم‌الانبیا ائده‌ر، باشێ اۆسته قۇرآن تلاوه‌تی

نوْه فله‌ک ده افلاکییان گؤرۆر، کربلاده برپا قییامه‌تی

رسمدیر کی اوْغلۇ اؤله‌نله‌ره، هر گله‌ن وئریر باش سلامه‌تی

وئرمه‌گه تسه‌للی پئیه‌مبه‌‌ره، خوْلدییان گئده‌ر، قوْدسییان گله‌‌ر

 

فاطیمه آچێب باشێنێ گلیر، اوْغلۇنۇن سیله قانلێ گؤز یاشێن

قتلگه‌هده امما دۇرانمۇرێ، چۆن گؤرۆر کسیر شئمر اوْغۇل باشێن

خئیمه‌ده‌نده زولفین یۆزه سالێب، گؤرمه‌گه گلیر باجێ قارداشێن

قتلگه‌هده وار چوْخ گلیب گئده‌ن، زولف آچان گئدیر، باش آچان گلیر

 

فاطیمه قێزی زینبین آلێب، دوْره‌سین بلا میثلئ داییره

وامحمدا دیلده گه قاچار، قارداشێ حۆسئن جان وئره‌ن یئره

گه گلیر خییام-ی-ایمامه‌ته، خێردا قێزلارا تسلییه‌ت وئره

گئتمه‌گی حزین، گلمه‌گی غمین، باغرێقان گئدیر، خونفیشان گلیر

 

خئیمه‌له‌ر‌ده‌ن عوْلیا موکه‌رره‌مه، قتلگاهه بیر باش اوْلۇر روان

باشدا اللـه‌ری، یۆزده زولفله‌ری، روحی موضطرب، جیسمی ناتوان

قاردشا حیمایه‌ت ائده‌نمیری، امر ائدیر قایێت شاه-ی-اینس-وْ-جان

سرزه‌نان قوْیۇر خئیمه‌گاهه یۆز، ناتوان گئدیر، سرزه‌نان گلیر

 

موخته‌لیف خییالیله چوْخلارێ،ائیلیری تره‌ددود اوْمقته‌له

قبض-ی-روحه عزرائیل آختارێر، سالیم عضوینی سالماغا اله

زینبی گلیر جانفیشانلێغا، کسمه‌گه باشێن شئمر-وْ-حرمه‌له

عرصه‌یئ قییامه‌تدی قتلگه، جانفیشان گئدیر، جانسیتان گلیر

 

وار حۆسئن عزاخانه‌سینده چوْخ، شوْکه‌ت-وْ-جلال، عیززه‌ت-وْ-شره‌ف

ظۆلمدیر حسینی اؤز عؤمرینی، اؤزگه یئرده هر کس ائده تله‌ف

باطئنه‌ن مله‌کله‌ر نوزول ائده‌ر، کسب-ی-فئیضه بۇ بزمه صف‌بئصه‌ف

ظاهیره‌ن گؤره‌ر بۇردا اگله‌شه‌ن، روضه‌خوان گئدیر، نوحه‌خوان گلیر