سکینه خاتون ساریبانلار عممه‌سی زینبی وۇراندا بئله دیلله‌نیر:

شاعر: لاادری؟

 

ائـی ساریبانـلار وۇرمـایێن عممـه‌م حیالـی زینبی

رحم ائیله‌یین، اینجیتمه‌یین، یاسلێ عزالێ زینبی


 

فـریـاد-وْ-دادێـن ائتمـه‌یین، الـده بهـانـه وۇرمـایێن

دؤنده‌رمه‌یین گؤز یاشێنێ، ظۆلمیله قانه وۇرمایێن

بسدیر اسیر ائتدیز داخێ، چوْخ تازییانه وۇرمایێـن

معصومـه‌دیر فرض ائتمه‌یین، سیز لااوْبالێ زینبی

 

زولفیـن آنـام زهـرا کیمــی، آلسا اله چکسـه فغـان

تشکیل-ی-دونیانی پوْزار، شور-وْ-نشور ائیله‌ر عیـان

امما اؤزۆ عهد ائیله‌ییب، وئرسین بابام تک ایمته‌حان

اوْ [ ... ... ... ]* ائله‌ییب، صبــــره وفـالـــی زینبـــی

 

بــدر-وْ-اوْحــوْد قئیـدینـده ائــی، آل-ی-امیـه قالمـایێــن

شیر-ی-خۇدا هر قان تؤکۆب، دادێن بی‌بیمده‌ن آلمایێن

اینصـاف ائدیـن ائـی کـوفییان، جبره‌ن ایاغدان سالمایێن

بــاغ-ی-ویــلایـه‌تـده اوْلان عیصمــه‌ت نهــالـــی زینبــی

 

الـده‌ن گئـدیب قارداشـلارێ، یـوْخ چـاره‌سی بیچاره‌دیر

از بـس وۇرۇبسـۇز کـؤینــه‌گی، اگنینــده پـاره-پاره‌دیــر

قـــوْلـــلارێ [.... ] *، نیلــــی اوْلـــۇبـــدۇر یــــاره‌دیـــر

قانیلــه قمچــی ائیلــه‌ییــب، باشــێ حنــالـی زینبـی

 

مـؤهلـه‌ت وئـرین بـۇ بینـه‌وا، ائتسیــن دؤیــۆنجــا آه-وْ-وا

قـارداش دییـه‌نـده وۇرمـایێـن، آز ائیلـه‌ییــن جـور-وْ-جفـا

قـارداش یانێنـدا باجێنــێ، وۇرمـاق دگیـل شـرعـه‌ن روا

یـوْخسا مـوسه‌لمـان بیلمیسیز، باشــێ بلالـی زینبی

 

ایخطـار ائدیــب بــۇ امتـه، جـددیم رسـول-ی-کردیـگـار

وار حۆرمه‌تی هر کیم حره‌م، آهۇسینی ائتسـه شیکار

جددیمـده‌ن اصلــه‌ن ائتمه‌دیز، ائی بیحیا‌له‌‌ر ننگ-وْ-عار

سالدێــز بــۇ دام-ی-زیللــه‌تــه، کعبـــه غزالــی زینبی

 

قــارداش غمینـه هــر باجـێ، لازێمـدێ سینه داغلاسێن

سیـزی وئرمیسـیز بارێ امان، عممه‌م دوْیۇنجـا آغلاسێن

یاره‌دی قـوْلـۇ عممـه‌میـن، کیم بس یاراسـێن باغلاسـێن

ائـی کـاش آنـام زهـرا گلیـب، گؤرســۆن یارالــێ زینبـی

 

تـاراج ائـدیبسـیــز معجــه‌رین، قانیلـه گــؤز یاشێـن قاتێب

قمچــی یئرنـــده‌ن قـان آخێـب، زولفـی یـۆزۆ قانــه باتێب

[                            ]*، اؤز فیکـرینـی باشــدان آتێـب

فیکـر-ی-خییال-ی-اهل-ی-بئیت، ائیلیب خییالـی زینبـی

 

* - بو نوحه‌نی بیر ال-یازمادان، تایپ ائله‌میشه‌م آنجاق بیر نئچه یئرده اوْنۇن یازێلارێن اوْخۇیا بیلمه‌دیم