عاشورا گۆنۆنۆن شوعارلاری

آشاغێداکێ نوحه‌ده هر مئصره‌عده‌ن دالێ " ائی وای حۆسئینیم .وای" مئصره‌عی بۆتۆنلیکده تئکرار اوْلار.

 

خانێم زهرا (س) قتلگاهدا نوحه دئییر:

 آغــــلار دییــــه‌ر زهـــرا           ائی وای حۆسئینیم .وای
وای نور-ی-عئینیم وای           ائی وای حۆسئینیم .وای


بۇ نــه گۆلۆستـانــدێــر            گۆل شبنــه‌مــی قانــدێر
بۆلبۆل نـواخـوانـــدێــــر            ائی وای حۆسئینیم .وای

ائی گۆل کیمی خندان            ائی خئیمـه‌ســی تــالان
زهرا سنــــه قـــۇربـــان          ائی وای حۆسئینیم .وای

غریب وطـه‌ن سیـزدیــر           بۆلبــۆل چمــه‌ن سیـزدیر
نعشون کفـه‌ن سیزدیـر           ائی وای حۆسئینیم .وای

صرصر-ی-ظۆلم اســدی          بـــۇ غــم منــــه بســدی
کیم اللـــه‌رون کســـدی          ائی وای حۆسئینیم .وای

آچ گــؤزلـــه‌رون یـاتمــا            تـــوْپــــراغــــلارا باتمــــــا
زهــرانـــی آغــــلاتمــا            ائی وای حۆسئینیم .وای

قان ایچره یاتدۇن سن             گۆن کیمی باتـدۇن ســن
دینی اۇجاتـدۇن سـن             ائی وای حۆسئینیم .وای

سن فــرق دینیــم سن          نـــور-ی-دوْعئینیـــم ســن
بیکه‌س حۆسئینیم سن          عطشان حۆسئنیـم ســن
مظلوم حۆسئینیـم سن          ائی وای حۆسئینیـم .وای

بۇ چؤلده مــن قـــالام             قـــوْل نعشیـــوه ســالام
گـــۆل عطـرینــی آلام             ائی وای حۆسئینیم .وای

گۆن باتمامێش باتدۇن             کۆل‌لــه‌ر اۆستــه یاتــدۇن
زهـرانــی آغــلاتــدۇن             ائی وای حۆسئینیم .وای

مطبـه‌خده آی باتمــاز             کۆل اۆستـه شــه یاتمــاز
کۆلۆ قان ایسلاتمـــاز              ائی وای حۆسئینیم .وای

قوْی سینه‌مه باشـــۇن           چــوْخ تؤکمـه گؤز یاشـۇن
بس هرادا قارداشـــۇن           ائی وای حۆسئینیم .وای

چوْخ اینجیدیب دۆشمه‌ن         ال چـکمــه‌دی سنـــده‌ن
کۆل اۆسته راحه‌ت سن          ائی وای حۆسئینیم .وای

دیل سئودیگین ایسته‌ر           ائی فرشــی خاکیستــه‌ر
ائت سینه‌می بستــه‌ر           ائی وای حۆسئینیم .وای

شاه بئیتی دی آخـــه‌ر           ائی وای حۆسئینیم .وای

 عاشورا گۆنۆ بعض شئعرله‌ر اوْخۇنار، کی بۇلارا شوعار دئمه‌ک یاخچێ اوْلار، نئجه کی بیر نفه‌ر بۇ شعرله‌ری مئصره‌ع-مئصره‌ع اوْخۇیۇب و زنجیر وۇرانلار اوْنۇن بیر مئصره‌عی تئکرار ائده‌رله‌ر. بۇ شئعری اوْخۇیان چوْخلۇ ائله عادی آداملاردان و زنجیروۇرانلاردان بیر شخص اوْلا بیله‌ر. و لازیم دگیل شئعری بۆتۆن و ائله یازێلان کیمی اوْخۇیا.