عاشورا جوشی‌سی – شاعر: نادری

 

بیــر گـۆنــدی عـاشـورا گـۆنــۆ، ارض-وْ-سمـا آغلار

هم باش کسه‌ن، هم باش وئره‌ن، هم کربلا آغلار


 

قۇرتاردێ مؤهله‌ت صۆبح اوْلۇب، قان آغلۇری صحرا

گـؤگده‌ن یئـره ماته‌م یاغێر، چـۆن صۆبح-ی-عاشورا

ال قــوْلتــۇغـــۇنـــدا چـؤللـــه‌ری، وئیلان گزیر زهرا

یئکسه‌ر ملائیک صف چکیب، عرش-ی-خۇدا آغلار

 

صۆبح اوْلجاق عاشورا گۆنۆ، قاره گئییب گؤگله‌ر

الله اکبــر سسلــــه‌نیـب، وئـــردی اذان اکبـــر

اوْلدۇ نمازه موقته‌دا، چۆن شاه-ی-بی‌لئشگه‌ر

قێلسێن نماز-ی-صۆبحینی، اوْل موْقته‌دا آغلار

 

سعد اوْغلۇ گؤرجه‌ک امر ائدیب، تئز لئشگه‌ر آتلاندێ

اووه‌ل اؤزۆ بیـــر اوْخ آتێــب، دۇنیــــا الــــوْولانــــــدێ

اوْخـــلار دییــب اصحـابینـــه، چــوْخـــلار یارالانــــدێ

زهـــرا همیــن بـــۇ حـالــه‌تــه، صــۆبـح-وْ-مسا آغلار

 

اهـل-ی-نمـازی خـوار ائـدیـب، اوْل قــوْم-ی-تیـرانداز

اصحابلــه‌ر جــانیــن ائـــدیـب، جــانــانــه پـای انــداز

صولحون سێنێب قوْل-قانادێ، چۆن جنگ اوْلـۇب آغـاز

یــاســه باتێــب مولــک-ی-نجف، شیر-ی-خـۇدا آغلار

 

اووه‌ل نمــاز اۆستــه تــؤکـــۆب، قانێ یئـره اعـدا

اهل-ی-عـداوه‌ت اوْخ آتێب، باشلانـدێ چوْخ دعوا

زینب دئییــر قـارداش حۆسئن، باشه وۇرۇر لئیــلا

یالقــۇز اوْغـــۇلــلار حــالینــه، بیکــه‌س آنــا آغـلار

 

حوررئ ریاحی چۆن گؤرۆب، طوْغیان ائدیر لئشگه‌ر

تنــگ اوْلــدۇ دونیــا باشینــه، آتلانـدێ اوْل سروه‌ر

گلــدی حۆسئــن ایـاغینــه، دۆشــدۆ اوْ نـــام آوه‌ر

شرمــه‌نـده حــوررون حالینــه، اهـل-ی-عــزا آغلار

 

معبوده عرض ائتدی حۆسئن، ائی غئیبیده‌ن آگاه

اطرافیمــی دۆشـمـه‌ن آلێـب، مـن یالقـۇزام آللاه

ایمدادیمــه گلمــه‌ز نــده‌ن، جـددیـم رسول-وْ-الله

داغ داش منیـــم احــوالیــمـــه، ائیلــه‌ر نــوا آغلار

 

ویــران اوْلئیــدی اوْل گــۆنــۆ، عـالــه‌ملـه‌ری ائیـکـاش

عطشان کسیبله‌ر کوفییان، یئتمیش ایکی گۆل باش

بــی‌ایختییــار اینســان تــؤکــۆر، اۆز-گؤزۆنه قان یاش

آچ بیــر بصیــره‌ت گؤزلــــه‌رین، گــــــؤر انبیـــا آغـــلار

 

بــۇ گــۆن همــان گـۆنــدۆر اوْلــۇب، دینیـن ائوی ویران

دشــت-ی-بــلاده کسـدیلـه‌ر، یئتمیش ایکـی قۇربان

پئیغه‌مبه‌رین اوْغلۇ حۆسئن، جان تاپشێرێب عطشان

خنجــه‌ر قــوْیاندا حنجــــه‌ره، شئمـــر-ی-دغـــا آغـلار

 

ائی شیعه گل فریاده سن، سؤیله حۆسئن وای-وای

باشـێ قفــاده‌ن ذیبـح اوْلان، مظلــوم آقــام وای-وای

اۆچ شوعبه تیره اوْخلانان، ائــی سۆد امــه‌ر لای-لای

آغــلار روباب احــــوالینــــه، چـــۆن مــاســـه‌وا آغــلار

 

یــاز نـــادری قلبیــــــم یــانێــب، الــده قلــه‌م آغــــلار

یئــرده دۆشـــۆب علقـــه‌مــده‌کـی قانلـێ علـه‌م آغلار

قارداش دا وئرمیش سس سسه، اهل-ی-حره‌م آغلار

بیــر گــۆنـــدی عاشـــورا گــۆنـــۆ، شــاه-وْ-گئــدا آغلار