جناب زینب قتلگاهده نوحه دئییر- شاعر: دلریش

 

وئردون اخا بۇ چؤلـده، لـب تئشنـه جــان یارالــێ

ائی غوسلی قان یارالێ

گۆنله‌ر اؤنۆنده جیسمون، قالمێش عۇریان یارالێ

ائی غوسلی قان یارالێ


 

ائتسیـن نه چـاره زینب           بـــۇ بختـــی قــارا زینــب

تــاپمــاز عــــلاج زینــب           ائی غوسلی قان یارالێ

 

سینه‌نده یاره قارداش، گلمــه‌ز نـده‌ن شـومــاره

ائیلیبلـــه پـاره-پــاره، یـــوْخ یــاره‌وه شـــومـــاره

ائی غوسلی قان یارالێ

 

گلدیـم کـی بلکـه بیـرده، نعشون چکیـم کناره

قلبیمده قالدێ حسره‌ت، ائی مئهریبان یارالێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

جــور-وْ-جفــاده‌ن اعــدا، هــرگیــز دئمــه دوْیـۇبــلار

اهل-ی-حره‌می بیربیر سن تک حۆسئن سوْیۇبــلار

چــۆن مـوْرغ-ی-بـال بستـه، بـی‌آشییــان قـوْیۇبـلار

حئیـران چـؤلـۆ گـزه‌رلــه‌ر، بـــی‌آشییـــان یـارالــــێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

بــۇ چـؤلده ظــۆلـم الیلــه‌ن، پـرقاریمیـز پوْزۇلـدۇ

سن‌سیز قطـار-ی-زینب، شامه طره‌ف دۆزۆلـدۆ

قالدێم ویصاله حسره‌ت، الیـم سنـده‌ن اۆزۆلـدۆ

اوْلسـۇن بۇ اهل-ی-بئیتـه کیـم پاسبـان یارالێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

هانسێ موصیبه‌تیمده‌ن ائیلیـم، سنه شیـکایـه‌ت

بیر یان غم-ی-فراقون، بیر یانـدا درد-ی-غـۆربـــه‌ت

آیا روادی گؤرسیـن، زینـب بــۇ نـوعــی فـۆرقـــه‌ت

قارداش دییه‌نده وۇرسۇن، شئمر-وْ-سنان یارالـێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

بیر یاندا باشدا قارا، لئیلایئ موضطه‌ر آغلار

بیر یاندا نوْ عروسی، بی‌یــار-وْ-یـاوه‌ر آغـلار

بیر یانــدا ام‌کلثــوم زار-وْ-مـوْکــه‌دده‌ر آغـلار

اوْج ائیلـه‌ییـب سمایــه، آه-وْ-فغـان یارالـێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

بیر لحظــه ایستیراحـه‌ت، یــوْخ کوفییـان الینــده‌ن

طاق اوْلدۇ صبر-وْ-طاقه‌ت، شئمر-وْ-سنان الینده‌ن

قــان آغــلارام همیشــه، بــۇ ساریبــان الینـــده‌ن

ائتـدی سیتـه‌ملـه بــاجـۇن، چوْخ باغرێقـان یارالێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

کـرب-وْ-بـلاده قـارداش، دۆشــدۆ بــلایــه باشـۇن

وۇردۇلا اهـل-ی-کینـه، نـوک-ی-جیـدایـه باشـۇن

مۆشکۆلدو گئتسه امما، خلوه‌ت سرایـه باشـۇن

اوْلسـا تنـــور ایچـینــده، گــر میهـمــان یــارالــێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

باشۇن جیداده گئتسه، بازار-ی-شامـه گللـه‌م

گر چێخسالار تمامه‌ن، شاه اهلی بامه گلله‌م

آپارسا شئمر باشۇن، گر بزم-ی-عامـه گلـله‌م

هـر یئـرده وار سنیلـه، بــۇ کـاریــوان یـارالـــێ

ائی غوسلی قان یارالێ

 

دلریش! حۆسئن قاپێسێ، دار-وْ-الامان اوْلۇبـدۇر

گۆن تک بۇنۇن شوعاعیع بی‌شک عیان اوْلۇبـدۇر

بۇ نـوحه بـزم-ی-غـمـده، وئـرد-ی-زبـان اوْلۇبـدۇر

وئردیـن عجب بۇ چؤلده، لب تئشنه جـان یارالێ

ائی غوسلی قان یارالێ