شامئ غریبان شوعارلارێ

معمولا" رسم بر این بوده و هست که در شام غریبان عزادران از مسجدی به مسجد دیگر رفته و در بین راه با خواندن اشعاری خود را به مسجد و هیأت همسایه رسانده عزاداری کنند. در حین حرکت عزاداران به دو گروه تقسیم شده و با خواندن نوحه های سه ضرب عزاداری می کنند. برای مثال اشعار زیر را اینجا می آورم. متاسفانه به متن نوحه "گلمیشیک ائی شیعه‌له‌ر" دست نیافتم.

دسته اول

گلمیشیک ائی شیعه‌له‌ر، شامئ غریبانه بیز

وئـرمـه‌گه‌ باش ساغلێغێ، زینب‌-ی-نالانه بیز


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دسته دوم:

شیعــه باخێــن زینبیـن نالـه-وْ-افغــانینــه

بۇ گئجه بیز گلمیشیک، شامئ غریبانینه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و اشعار زیر که گاها" بین دسته ها و بعد از شاه بیتهای اصلی خوانده می شود.

کرب-وْ-بلاده بۇ گۆن یئتمیش ایکـی گـۆل سوْلۇب

نــوایـه زهـرا گلیـب، جننـــه‌تــه ماتــه‌م قــوْنــۇب

ایاق یالێن، باش آچێق، شاه-ی-نجف، مصطفـی

یانێـق چادێـردا زینـب، مجلیـس-ی-ماته‌م قـۇرۇب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خـــولـــی ائـــوینـــده زهـــرا، رقیــــه قتلیگـاهــدا

شامــئ غریبـان تـۇتـۇب، مـوْلک-وْ-ملـه‌ک سمادا

یئـرده-گـؤیـده یـاس تـۇتـۇب، بـۇ گئجـه‌نـی اولیـاء

قـــاپێــدا دۇرمـــۇش بــــۆتـــۆن، اوصیـــا-وْ-انبیـــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شیعـه اوْلان بــۇ گــۆنــده، ائتسیـن گره‌کـدیر افغان

چۆن شاه-ی-کربلانین، غوسلـی اوْلـۇبــدۇر القـــان

یـۆز پـاره نعشی اۆسته، آت گــزدیریبــدیـر عــدوان

عیتره‌ت-ی-پاکی قالمێش، یالقۇز، چؤلده هراسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زهرایـه چــوْخ آغـێــردێـر، ائی شیعـه‌له‌ر بـۇ مطلـه‌ب

‌قوْل باغلی شامه گئدسین، ظۆلم-وْ-سیته‌مله زینب

آغــلا حــۆسئینــه شیعــه، بـاغـرێقــان اوْلـدۇ زینـب

بۇ گئجـه‌نـی ساخـلایێـب، شامـــئ غـریبــان زینـب