ایمام علیه‌السلام جاوان اوْغلۇ علی‌اکبرین باشێ اۆسته یئتیشیب دئییر:

 

سسیـوه خییـه‌مـده وئـره‌نـده سـس، دا یقیـن بۇ سیـرری بیلیب آنوْن

صفه‌حات-ی-دفته‌ر-ی-عئیشیده‌ن آدۇوۇ بیکۆللۆ [بکلی] سیلیب آنـوْن

هلــه دۇر خییـامه گئــده‌ک گــؤره‌ک، بـۇ غمـۇنـدا بلکــه اؤلــۆب آنــوْن

چــۆن اوْغــۇل غمینــده آنــا ائــده‌ر، چتیـن ایستیقـامـه‌ت اوْغۇل علی

دئ گـؤرۆم یۇمـۇغـدۇ بۇ گـؤزله‌رون، هلـه سئیر-ی-عالـه‌م-ی-خوابیـده

گـؤزۆوۆن یـۇمـۇلمـاغـێ ائـی اوْغــۇل، مـن-ی-بینــه‌وایـه جـواب ائـده‌ر

بئلــه‌کـی یـاتێبسـان آخ اوْلمییـه، منـی اؤزگــه آیـرێ حئسـاب ائــده‌ر 


 

آی بالا:

بۇ قوْشۇن شماته‌ت ائدیر منـه، باشۇن اۆسته چوْخ اوْتۇرانمێرام

گۆلۆشـۆللـــه آغلێیابیلمیـره‌م، سئوینیللــه باشــه وۇرۇانـمێـرام

قاباغێمـدا دۆشمـه‌نیـم ال چالێـر، هلـه مــن ایاغـه دۇرانـمێـرام

 

سینه‌مه داغ وۇرانلار، قاباغێمدا دوْلانێر

دوْلۇب اعدا ایلـه، دوْر-وْ-بریـم یا ولـه‌دی

 

خسته جیسمیله بۇ چؤلده، نار-ی-پوْر شراره دۆشـدۆم

سـن کیمی جـوان بالامدان، ظـۆلمیلـه کنـاره دۆشـدۆم

تا گـؤرۆب بۇ حالی سنده، حال-ی-ایحتیضاره دۆشـدۆم

دوْیمۇشام اوْدۇر جهاندان، وای جـوان اؤله‌ن اوْغۇل وای

 

ایــاغــه دۇر الیـمـــه وئـــر الیـــن گئــــده‌ک

ایاغلارێم یئریمیر، ائی الیم عصاسی اوْغۇل