عاشورا گۆنۆ ایماما سالام وئره‌ک

 

جنــگ اوْلۇبـدو کـربــلاده شـاه دیـن باتێـب قانـــه

قالمــایێبـدێ اعــوانـی قیــزلارێ قالێـب تئشنـــه

شاه-ی-دین دۆشوب تنگه، اۆز قوْیۇبدو تئز جنگـه

یوْخـدۇ یار-وْ-اعـوانـی، باجێسـێ دی تــک نــالان


 

سسلــه‌نیــر ابــوالفضلیــم، ائـی منـــه اوْلان یــوْلــداش

دۇرگینان گؤزه‌ل قارداش، قێـزلاریـــم قـــالێــب تئشنــــه

آغــلایــاق بـــۇ احــوالــه، قانیلـــه‌ن حوسئـــن جــــانــه

سس سسه  قوْشاق بیزله‌ر، بیر سالام وئره‌ک شاهــه

 

ائـــی اوْلان قـانـا غـلطـان، پئیکــه‌ری قـــالان یئـــرده

آتــلارێـــن ایاغێنـــدا، گـــؤوده‌ســی قــالان باشسیـز

مین سالام بۇ نالاندان، شاه-ی-دیـن سـالام اوْلسۇن

شاه-ی-دین سالام اوْلسۇن

یـا حـۆسئن سالام اوْلسـۇن

 

نهـــر-ی-علقمــه یانێنــدا قانیلــه‌ن دوْلان گــؤزۆ

قـوْللارێ اوْلان قلــه‌م، اۆزو اۆستــه دۆشــه‌نیـن

توْپراغا ائده‌ن سجده، دۆشمه‌ن ایچره تک قالان

سنی ایستییه‌ن باش اوسته، قارداشا سالام اوْلسۇن

شــاه-ی-دیـن سـالام اوْلسۇن، سردارا سالام اوْلسۇن

 

اشبه-ی-رسولیوه، سۇسۇز اوْل گئده‌ن جنگه

باجێلارێ سسله‌نیـر، اکبــره سالام اوْلسـۇن

شاه-ی-دین سالام اوْلسۇن

 

یــارالان بــــوْغــازینـــه اللـــه‌ری قـــالان آچێــق

سۇدا ایچمییه‌ن سۇسۇز اصغره سالام اوْلسۇن

خئیمــه ده اوْلان نـالان مــادره سـالام اوْلسـۇن

شاه-ی-دین سالام اوْلسۇن

 

خئیمه ده‌ن قاچان نالان قارداشێن باشێ اۆسته

دۆشمه‌نین ائده‌ن حئیران، زینبه سالام اوْلسـۇن

شاه-ی-دین سالام اوْلسۇن

 

قارداشــۇن قــالانینــه اوْل گـــؤزه‌ل جـــوانیــوه

گئیمییه‌ن زیرئه جنگه قاسیمه سالام اوْلسـۇن

شاه-ی-دین سالام اوْلسۇن

 

خئیمه‌له‌رده اوْل آغلار قێزلارا سالام اوْلسۇن

شاه-دین سالام اولسون