اربعین نوحه‌له‌ری

 

ائی پادیشاه-ی-ائنس-وْ-جان، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

هئجرونده گؤگلۆم اوْلدۇ قان، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

شاعر: دلریش

----------------

ائی گئچه‌ن ایکی قوْلۇندان، صاحیب-ی-عله‌م قارداش

شـامیــده‌ن گلیـب گئتسیـن، یثـریبــه حــرم قــارداش

شاعر: سعدی زمان

-----------------

یا حۆسئین آدێن فداسی، اربعین‌دی ماته‌میندیر

شیعه‌لـه‌ر گلیـب فغانه، موسئم-ی-زیارتیـن دیـر

شاعر: افقر

-----------------

قافیله‌یئ غم دوباره گلدی دشت-ی-نئینوایه

زینب-ی-سییاه معجـه‌ر، تازه‌ده‌ن باتێب قـرایه

شاعر: نائح

*******************************


 

یا حۆسئین آدێن فداسی، اربعین‌دی ماته‌میندیر

شیعه‌لـه‌ر گلیـب فغانه، موسئم-ی-زیارتیـن دیـر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائی شه-ی-نجف بالاسێ، شیعه‌له‌ر آدۇن فداسی

خنجـه‌ر و قیلیـج یاراسێ، پئیکـه‌روندا نازه‌نیـن دیـر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر غریبدیر کفه‌ن پوش، هر بلانی ائیله‌ییب نوش

آلتێ ساعه‌ت اولدۇ بیهوش، خلقه واضح-وْ-یقین دیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آغلا بۇ حۆسئینه آغلا، بۇ غریبه یاس ساخلا

وۇر باشا دیزین قوْجاقلا، رحمت-ی-لئلعاله‌مین دیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آغلا بۇ شه-ی-غریبه، بۇ غریب-ی-غم نصیبه

آغلا درد-ی-بی‌طبیبه، چون شفیع-ی-مذنبین دیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شیعه وئر صدا صدایه، تئشنه کام –ی-کربلایه

بۇ عزاده بات قارایا، نوحه خوان روح-وْ-الامین دیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوی ائیله‌ییب ریوایه‌ت، بیرجه دیل غمین حیکایه‌ت

اربـعیـن گــۆنــۆ زیــارت، اینـدی کـربـلا غمیـن دیــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زائــر-ی-مــدینـه جــابــر، کـــربـــلا چـــؤلینـده حـاضیــر

بیر طره‌فده‌ن اوْلدۇ ظاهیر، شور-ی-محشه‌ره قرین دیـر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جابر اوْل وفا نصیبی، گؤردۆ امر-ی-بۇ عجیبی

آستانیده حبیبی، باش قوْیۇب یاتێب امین دیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اوْلدۇ شامی ده خرابه، منزل آل-ی-بۇترابه

باغلانێبدێلار طنابه، رئشته‌ی حبل المتین دیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دۆشدۆ زینب اضطرابه، غش ائدیب دۆشۆب ترابه

احتیاجی یوْخ گولابه، کـربـلا چـوْخ عنبــریـن دیــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افقــر ائیلــه شـــور-وْ-غــوغــا، کــربـلانـی ائیلـه مـأوا

شور-ی-محشه‌ره ائیله برپا، روضه‌یئ خلد-ی-برین دیر

 

شاعر: افقر

 

********************

 

قافیله‌یئ غم دوباره گلدی دشت-ی-نئینوایه

زینب-ی-سییاه معجـه‌ر، تازه‌ده‌ن باتێب قـرایه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبــر-ی-پـاکـه یئتمـه‌میش کیـم، دۇردۇ بیــر ازه‌ل دایـانــدێ

رنگی سوْلدۇ دۆشدۆ بیهوش، بسکی قلب-ی-زاری یاندێ

سپــدی ســۇ یــۆزینــه بیمــار، آچــدێ گــؤزلـه‌رین اوْیاندێ

چکـدی تـا اؤزیـن یـئتیــردی، قبـــر-ی-شـــاه-ی-کربـــلایــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیل آچاندا اووه‌ل-ی-امر، اوْلمادێ دیلـی دانێشسێن

تـا گلیـب دئـدی بـراده‌ر، کاش کـی بـۇ زینب اؤلسۆن

من نئجه گؤرۆم مزارین، کاش گؤزله‌ریـم کوْر اوْلسۇن

هاردادێر اجه‌ل کی وئرسین، عؤمریمی منیـم فنایـه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن فــدا سنیـن وفـاوا، ائــی عـزیز-ی-جان براده‌ر

باش گؤتۆر مزاریده‌ن دۇر، باشێمه اوْلـۇب نه کۆللـه‌‌ر

سن اؤله‌ن سوْرا گؤرۆبدۆر، بۇ باجێن نه قاره گۆنله‌ر

دستگیر اوْلۇبدۇ شئمر-وْ-ائبن-ی-سعد-ی-بی‌حیایه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سن شهید اوْلۇب داغێلدێ، شؤکه‌ت-وْ-جلال-وْ-جاهێم

اۆستۆمه قوْشۇن تؤکۆلدۆ، یاندێ جۆمله خئیمه‌گاهیم

چادریــم تالانــدێ بــاشــدان، اوْلمــادێ بیــر پنـاهیـم

تـاپمـادێـم اومـۇد قـارداش، یـالـوارێب گئـدیـم هـارایـه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باش آچێــق بــۆره‌هنــه نــاقــه، زینبــون سـوار اوْلۇبدۇر

کوفه ده‌ن دییار-ی-شامه، شئمر-ی-دون دوْلانـدێرێبدیر

چارسوده خلق ایچینده، اهـل-ی-بئیتی ساخـلاییبـدیر

صف بئصه‌ف ائدیب تماشا، دۆشمه‌ن آل –ی مصطفی‌یه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جۆمله غمله‌رینده‌ن آرتێق، بیرجه غم منی آلێبـدێر

چوْخدۇ خیجله‌تیم براده‌ر، نه دئییم بیله‌ن نوْلۇبـدۇر

بیــر رقیــه آدلــێ نـازلـێ، خورداجا قێزین اؤلۆبدۆر

آج خرابه تــوْپـراق اۆستـه، دردی یئتمـه‌دی دوایـه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساچـلارێــم آغـاردێ غمــده‌ن، بسکــی آه-وْ-نـالـه قێلدێم

گؤزله‌ریم دۆشۆب اێشیقده‌ن، آغلادێم زئ بس کوْر اوْلـدۇم

اؤز ائـویمـی یاخشـێ یێخــدێـم، من نئجه بۇ دشته گلدیم

اینـدی گــؤر قالێبـدێـر حســـره‌ت، لئیلـی تـک آنــا بـالایــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نائحــا حــۆسئینــه هــر کــس، زائــر اوْلســا اربـعیــن ده

وار یقین اوْ شخص-ی-مؤمئن، یوْخ هراسی جان وئره‌نده

ائــی خــودا نصیــب ائیلــه، بیــرجــه اربعیــن گــۆنــۆنده

زائر اوْلسۇن اهل-ی-مجلیس، جۆمله شاه-ی-کـربـلایـه

 

شاعر: نائح

 

********************

 

ائی گئچه‌ن ایکی قوْلۇندان، صاحیب-ی-عله‌م قارداش

شـامیــده‌ن گلیـب گئتسیـن، یثـریبــه حــرم قــارداش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائی آتام علی اوْغلۇ، ائی وفالی قارداشێم

دۇر پوْزۇلدۇ پرقاریم، ائی رشید عله‌مداریم

بیز گله‌نده یثریب ده‌ن بۇ بلالی صحرایه

پاسبانیدی یوْلدا، سن بنات-ی-زهرایه

ایندی یوْخ اوْلا اکبر، سرپرست-ی-لئیلایه

قالمایێب منه محره‌م، بیر نفه‌ر خده‌م قارداش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائی آتام علی اوْغلۇ، ائی مه-ی-بنی هاشم

قئبله‌گاه-ی-آمالێم، ائی وفالی قارداشێم

سن شهید اوْلان گۆنده‌ن، قان اوْلۇبدۇ گؤز یاشێم

دم‌بئده‌م گلیب موجه، گؤزله‌ریمده یم قارداش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تا بۇ غملی صحراده، تاپدێ ال سنه لئشگه‌ر

قارداشێم حۆسئن اؤلدۆ، یاندێ خئیمه‌له‌ر یئکسه‌ر

قالمادێ بنی هاشم، قێزلارێندا بیر معجه‌ر

سؤیدۆ آل-ی-اطهاری، فرقه‌یئ ظؤله‌م قارداش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاشمی‌له‌ر اهل-ی-شامه، گؤر نه دستگیر اوْلدۇ

مه جبین بالا قێزلار، باش آچێق اسیر اوْلدۇ

پاسبان خاتونه، فرقه‌یئ شریر اوْلدۇ

سرو قددیمی ائتدی، بۇ قضیه خم قارداش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بۇ سفرده اندوهیم، گرچه چوْخ مزید اوْلدۇ

قددیمی بۆکه‌ن امما، مجلیس-ی-یزید اوْلدۇ

بیر مقامه ایش چاتدێ، دۇرماغێم شدید اوْلدۇ

زیر-ی-تار-ی-قلبیمده‌ن، اوْلدۇ ناله بیم قارداش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلبیمی بۇ نیسگیل چوْخ، گتدی محنت و درده

جان خرابه ده وئردی، بیر بالام قۇرۇ یئرده

حالینه باخێب تؤکدۆم، گؤزیاشێ روْخ-ی-زرده

قالدێ بی‌کفه‌ن دوْخت-ی-شاه-ی-مؤحته‌شه‌م قارداش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گنج-ی-عیصمه‌ته مدفه‌ن، اوْلدۇ کوْنج-ی-ویرانه

آل حیدرین اشکین، دؤنده‌ریب بۇ غم قانه

اوْل گۆل ایله ویرانه، دؤندۆ بیر گۆلۆستانه

رشک ائده‌ر اوْ گۆلزاره، گۆلشه‌نه ارم-ی-قارداش

 

شاعر: سعدی زمان

 

********************

 

ائی پادیشاه-ی-ائنس-وْ-جان، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

هئجرونده گؤگلۆم اوْلدۇ قان، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شامه گئده‌نده جیسمیوی، عوْریان قوْیۇب گئتدیم حۆسئن

گۆنله‌ر اؤنۆنده قانووا، غلطان قوْیۇب گئتدیم حۆسئن

قوْیمادێلار دفن ائیلییه‌م، عدوان قوْیۇب گئتدیم حۆسئن

شئمرین جفاسینده‌ن امان، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شام-ی-غریبان تۇتماغا، قوْیمادێ قارداش اهل-ی-کین

شامه کیمین قان آغلادێم، بۇ نیسگیله ائی شاه-ی-دین

هانسێ موصیبه‌تده‌ن سنه، تقریر ائدیم تۇتماز دیلیم

بۇندان شیکایه‌ت ائتمه‌ره‌م، ویرانه اوْلدۇ منزیلیم

چێخماز یادیمدان بۇ جفا، هرچند چوْخدۇر نیسگیلیم

گؤردۆم لبوندا خئیزه‌ران، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آلسان خبر گئتدیم نئجه، شامه براده‌ر حالی سن

ائتدیله نه جور-وْ-جفا، بۇندان سراسر حالی سن

منزیل بئ منزیل نئیله‌دی، اطفاله لئشگه‌ر حالی سن

وۇردێلا قمچی هر زمان، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر رهگذرده شامییان، جوخه بئ جوخه دۇردێلار

سنگ-ی-شماته‌ت له گؤیۆل، آیینه‌سین سێندێردیلار

بعضی دئدیله‌ر خارئجی، بعضی‌سی طعنه وۇردێلار

گه کف زنان، گه دف زنان، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

سنده‌ن سوْرا چوْخ یانمێشام، پروانه وار اوْدلارا من

گه کوفه ده گه شامیده، گزدیم حۆسئن آواره من

گه بزم-ی-عامه گئتمیشه‌م، گه کوچه-وْ-بازاره من

اوْلدۇم عجب بی‌خانیمان، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهل-ی-حرم یئکسه‌ر گلیب، ماه-ی-مدینه گلمه‌ییب

راحه‌ت ائدیب غمده‌ن اؤزین، اوْل بی‌قرینه گلمه‌ییب

غۆربه‌ت مزار، اؤلدۆ قێزون، نازلێ رقیه گلمه‌ییب

وئردی قۇرۇ یئرله‌رده جان، قارداش حۆسئن گلدیم اوْیان

 

شاعر: دلریش

********************