حضرت رسول (ص) و حضرت امام حسن (ع) نوحه‌له‌ری:

شاعر: دلریش

اهل-ی-جهان آغلار بۇ گۆن، ائی سید-ی-عاله‌م سنه

ماته‌م تۇتۇبلار شوریله‌ن، هم مجتبی‌یه، هم سنه


ــــــــــــــــــــــ

بۇ بی‌وفا امت سنه، ائتدیله هر جور-وْ-جفا

دؤزدۆن ره-ی-جانانیده، جۆمله بلایه بر ملا

قوْیدۇن امانه‌ت عیتره‌تون، قوْیمادێلار یا مصطفی

سنده‌ن سوْرا اعزازیله‌ن، تۇتسۇنلا بیر ماته‌م سنه

ــــــــــــــــــــــ

 

هر حۆرمه‌تی بۇ امته، ائتمیشدین ائتدیله‌ر عوض

دفن اوْلمامێش جیسمون قاپۇن، یاندێردێلار اهل-ی-غرض

هر ظۆلم گلسه خاطیره، ائتدیله اوْل گۆن الغرض

تا وار نفه‌س قان آغلارێق، هر لحظه-وْ-هر دم سنه

ــــــــــــــــــــــ

جور-ی-عدوده‌ن عیتره‌تون، اوْلمادێ راحه‌ت بیر زامان

اوْلدۇ شهید اوْغلۇن حسن، زهریله ائی شاه-ی-جهان

تۇتماز دیلیم تقریر ائده‌م، وئردی اوْ شه نه نوعی جان

اولادیوه نه نوعی غم، یئتدی یئتیب اوْل غم سنه

ــــــــــــــــــــــ

سنده‌ن سوْرا بیر اوْغلۇوۇ، زهریله مسموم ائتدیله‌ر

تا حشر اوْلۇنجا شیعه‌نی، محزون-وْ-مغموم ائتدیله‌ر

امما حۆسئینی کوفییان، بیر نوع مظلوم ائتدیله‌ر

واضئحدی حالی اوْل شهین، ائی سید-ی-اکرم سنه

ــــــــــــــــــــــ

آلدیلا الده‌ن بیر به بیر، مجموع یار-وْ-یاوه‌رین

ائتدیله غلطان قانینه، ناکام علی-وْ-اکبرین

گۆنله‌ر اوْ گۆنده قوْیدۇلار، آخه‌ر یارالێ پئیکه‌رین

اوْلدۇ حۆسئینین بۇ غمی، بیر مئحنه‌ت-ی-اعظم سنه

ــــــــــــــــــــــ

جانلار بلالی باشۇوۇن، اوْلسۇن فداسی یا حۆسئن

وار باشدا هانسێ عاشیقین، سن تک بلاسی یا حۆسئن

دۆشدۆقجا یاده خولی-وْ-شئمرین جفاسی یا حۆسئن

شام-وْ-سحه‌ر بیز آغلارێق، گؤزله‌رده قان یاشلا سنه

 

حضرت رسول اکرم (ص) تاپشێرێغلارێ نوحه‌سی:

شاعر: نادری

 

الوئداع ائی امتیم، دونیانی تاپشێردێم سیزه

جان سیزین جان عیتره‌تیم، قۇرآنی تاپشێردێم سیزه

ـــــــــــــــــــــــ

دۆزدۆ من پئغه‌مبه‌ره‌م، نازیل اوْلۇب قۇرآن منه

عازئم-ی-راه-ی-بقایه‌م چون یئتیب فرمان منه

منتظردیر عدن ده، دروازه بان رئضوان منه

دینی تکمیل ائتمیشه‌م ایمانی تاپشێردێم سیزه

ــــــــــــــــــ

امتیمده‌ن حؤکم-ی-قۇرآنه ایطاعه‌ت ایسته‌ره‌م

عیتره‌ت-وْ-اولادیمه سیزده‌م حیمایه‌ت ایسته‌ره‌م

چون امانه‌تدیر بۇلار، روز-ی-قییامه‌ت ایسته‌ره‌م

حۆرمه‌ت-ی-قۇرآنیله‌ن زهرانی تاپشێردێم سیزه

ـــــــــــــــــــــ

چون حۆسئین ایله حسن دیر جان-ی-شیرینده‌ن عزیز

حورییان حسره‌ت چکه‌ر، اوْلسۇن بۇ طئفلانه کنیز

قوْیمایێن منده‌ن سوْرا دونیاده اوْلسۇن اشکریز

هر ایکی جننه‌ت گۆلۆ، رئیحانی تاپشێردێم سیزه

ــــــــــــــــــــــ

قوْیمایێن آثار-ی-غم یئتسین دیل-ی-ناشادیمه

ائیله‌یین حۆرمه‌ت جهاندا سیز منیم اولادیمه

وۇرمایێن منده‌ن سوْرا اوْد خانه‌یئ بر بادیمه

دودیمان-ی-عیتره‌ت-ی-طاهانی تاپشێردێم سیزه

ـــــــــــــــــــــــ

دین یوْلۇندا چوْخ چکیب زحمه‌ت عمیم اوْغلۇ علی

حۆرمه‌تی واجیبدیر چون آللاه اوْنۇ ائتمیش ولی

مظهر-ی-کل-ی-عجایئب دیر ولی الله علی

من ولی الله تک مولانی تاپشێردێم سیزه

ـــــــــــــــــ

اوصیا-وْ-اولیانین چون علی اولاسیدیر

هرکسه مولا ایدیم، ایندی علی مولاسیدیر

دینه پرچه‌مدار اوْلان، اوْل هئمه‌ت-ی-والاسیدیر

اهل عیالیله‌ن شه-ی-مردانی تاپشێردێم سیزه

ــــــــــــــــ

قوْیمایێن غمده قێزێم کلثومی سینه داغلاسێن

زینبی چوْخ ایسته‌ره‌م، قوْیمۇن جهاندا آغلاسێن

من خوداحافیظ سیزی ائی امت آللاه ساخلاسێن

بالاخص من زنیب-ی-کبرانی تاپشێردێم سیزه

ــــــــــــــــ

وار یئری عرض ائیلییه‌ک، بیز ائی رسول-ی-عاله‌مین

کاش اوْلایدێن کربلاده ذیبح اوْلان وقته حۆسئن

تا گؤرئیدین زینبین عرشه سالیێبدێر شور-وْ-شین

امر ائدئیدین کوفییان سولطانی تاپشێردێم سیزه

 

امام حسن (ع) نوحه‌سی:

شاعر: محمدی

 

آه اوْ وقتیده‌ن ائیله‌دی اثر، زهر-ی-کینه مجتبی‌یه

نور-ی-چئشم-ی-مصطفی‌یه

شور-وْ-ولوله ناگهان دۆشۆب، دودیمان-ی-مرتضی‌یه

بـــۇ مــوصیبـت-وْ-جفـایـــه

 

اوْلدۇ منتشر بۇ خبر بنی هاشم اوْلدۇلار هراسان

گؤزله‌ری چوْ ابر-ی-نئیسان

گؤز یاشێ روان جمع اوْلۇب هامێ، بزم-ی-ماته‌م-ی-عزایه

گلــدی شــور-وْ-آه-وْ-وایــه

 

دَیدی بیر بیره آل-ی-مصطفی، سینه چاک قارا معجه‌ر

ظاهیر اوْلدۇ شور-ی-محشه‌ر

وا محمدا ناله‌سی یئتیب ساکینان-ی-نوْه سمایه

بلکــه عــرش-ی-کئبرییـایــه

 

گؤردۆ چون حۆسئن ال آیاق چالێر، مجتبی چو موْرغ-ی-بئسمئل

یا قفه‌سده مئثل-ی-بوْلبوْل

مئیل ائدیر سوْل-وْ-ساقه اوْخشۇرۇ، رنگی مئثل-ی-کهربایه

باخـدێ چـون اوْ مـه لئقایه

 

آچدێ قوْللارێن شاه-ی-بیکه‌سان، آلدێ قارداشێن قۇجاغه

قوْیدۇلار دوْداق دوْداغه

عرض قێلدێ قارداش نه حالدێر، دۆشمیسه‌ن بئله بلایه

قێل بیان بۇ موبتلایه

 

سؤیله‌دی سۇ ایچدیم بۇ کۆزه‌ده‌ن، دۆشمۆشه‌م بۇ حاله قارداش

ائتمه آه-وْ-ناله قارداش

بیلمیره‌م ندیر دوْغرادێ منی، والئهه‌م بۇ ماجه‌رایه

ایستئغاثه قێـل خۇدایه

 

شاه-ی-کربلا گؤتدۆ کۆزه‌نی، نوش ائده سۇدان اوْ سروه‌ر

مانئع اوْلدۇ آل-ی-حئیدر

آلدێلار الینده‌ن اوْ کۆزه‌نی، عرض ائدیب اوْ با وفایه

گلدیلـه‌ر هامـێ نـوایــه

 

مجتبی یۆزۆن تۇتدۇ زینبه، گلدی باجێ موسم-ی-غم

گؤرکی حالێم اوْلدۇ برهم

حاضیر ائیله بیر طشت ائی باجێ گئتدی قارداشۇن فنایه

طشتـی قـوْیـدۇلار آرایــه

 

اهل-ی-بئیت-ی-پئیغه‌مبه‌ر آغلادێ بۇ عزاده تۇتدۇ یاسین

باشا باغلادێ قاراسین

بۇ موصیبته اهل-ی-شهر هامێ گلدی تعزیت سرایه

باتدێ سریئسه‌ر قرایه