رسول اکرمین (ص) عمامه‌سی

 

ســؤزۆمـۆن مئحـوری پئیغه‌مبرین عمامه‌سیدی*

 

کافیری حیفظ ائده‌ن عمامه، قێلێجـدان یـارادان

ایتـی شمشیـره دوچـار اوْلـدۇ، بـؤلۆنـدۆ آرادان

کربلا شاهی حسین بن علی، قطب-ی-زمـان

گؤزه‌ل اوْغلـۇن ائلییـه‌ن لحظـه‌ده مئیـدانـه روان

محضر-ی-جددینه فیکر ائدیب، اوْلان حیرز امان


 

غرق ائدیب خئیمه‌ده کیپریکله‌رینی گؤز یاشێنا

همـان عمـامـه‌نـی قـوْیـدۇ علــی اکبـر بـاشێنـا **

آنـاسـێ درک ائـلـه‌دی اوْغلۇنۇ بوْینـۇندا کفـه‌ن

دئـدی روْشـن دی علـی دوْغـراناجـاق بـۇ بدن

باشدا عمامه‌سینه باخجاق اوْ مهجور-ی-وطن

 

وار اۇمۇدۇم دئدی ائی شبه-ی-رسول-ی-مدنی

بـاخێـب عمـامــه‌وه اؤلـدۆرمییـه کوْفـفـار سنـی

روبــه‌رو اوْلــدۇ سیپـاهـــه اوْ پئیـــه‌مبـــه‌ر سیمـــا

اوْلمـــادێ کـــوفــه شیـــوخ‌ینـده نجــابـه‌ت اصــــلا

بۇ حۆسئینین دئدیله‌ر اوْغلۇدی یا کی طاها عجه‌با

 

صــــوره‌تینــــده گــؤر نــــه وجــاهـــه‌ت وارێـــدێ

جددی تک باشدا یاشێل تاج-ی-سیاده‌ت وارێدێ

کاش حۆسئن بئیعه‌ت ائده زاده-ی-بـۇ سئفیـانـه

بــۇ جـوان حئیفیــدیـر آخــه‌ر یێخـێــلا مئیــدانـــه

نه روادیـر بۇ گـــؤزه‌ل گـؤزلــه‌ری باتسێــن  قـانـه

 

 

 

* بۇ شعرین هانسێ شاعر د‌ن و یا هانسێ کیتابدا اوْلماسێنێ بیلمیره‌م، بۇنۇ نئچه ایل بۇندان قاباق "حاج داوود علیزاده اردبیلی" نین بیر کاسئتینده‌ن یازمێشدێم، آنجاق بۇ بؤیۆک مداحیمیز بۇ مطلبی گؤزه‌ل و بوْر سس ایله‌ن ایفا ائدیب، کاسئتین آدێ منجه "علی اکبر ع" روضه‌سی دیر و ایندی هانسێ ایل و هاردا؟ بیلمیره‌م

** منظور رسول (ع) ین اوْ عمامه‌سی کی رسول اکرم صفوانین باشێنا قوْیدۇ کی موسلمانلار اوْنۇ اؤلدۆرمه‌سینله‌ر، اوْنا امان وئردی، و امام حۆسئن (ع) عاشورا گۆنۆ اوْ عمامه‌نی علی اکبر ع (بنی هاشیمین لاپ رسول اکرمه اوْخشار ایگیدی) باشێنا قوْیۇب اوْغلۇن ساواشا یوْللادێر