ائی نور-ی-عئینیم، منزیل موباره‌ک*

بیکه‌س حۆسئینیم، منزیل موباره‌ک

گلدیـم دییـه‌م، ائـی نازه‌نیـن نازلـێ حۆسئینیـم

آخـه‌ر نییـه گـؤزه‌ل بـالام، یاتـدێـن کـۆل اۆستــه

سنین کیمین شاهه اوْلار، یئـر گـۆللـه‌ر اۆستـه

گلـدیم دییـه‌م عطشـان قـالان منـزیل مـوباره‌ک


ائی نور-ی-عئینیم، منزیل موباره‌ک

بیکه‌س حۆسئینیم، منزیل موباره‌ک

 

بس هـاردا قـالــدێ گـۆل بـالان؟، اکبـر عزیزیــم

دۆشــدۆ بۇ درده قێـزلارۇن، مظلـۇم حـۆسئینیـم

اصغر یاتێب سۇسۇز سنین اوْل سینه‌ن اۆستـه

گلدیـم دییـه‌م ائــی دوْغـرانـان منزیـل موبـاره‌ک

ائی نور-ی-عئینیم، منزیل موباره‌ک

بیکه‌س حۆسئینیم، منزیل موباره‌ک

 

آخـه‌ر سنـه رحـم ائتمـه‌دی بــۇ گئجــه خــولــی

آتدێ باشۇن کۆل اۆستۆنه ائی وای حۆسئینیــم

بلــه‌شمیشــی باشـــۇن سنیـن قانیلــه کـۆلــه

گلدیم دییـه‌م ائـی باغــریقـان منــزیل مـوبـاره‌ک

ائی نور-ی-عئینیم، منزیل موباره‌ک

بیکه‌س حۆسئینیم، منزیل موباره‌ک

 

یانێب دوْداغـلارێـن سنیــن قانـــه دؤنــۆبـــدۆر

گؤزله‌ر باتێبدێ، دیشله‌رین هاردان سێنێبدێر!

آی تـک اۆزۆنـده قـان، سنیـن لختـه وۇرۇبـدۇر

گلدیم دییـه‌م ائـی اوْدلانان منزیــل مـوبـاره‌ک

ائی نور-ی-عئینیم، منزیل موباره‌ک

بیکه‌س حۆسئینیم، منزیل موباره‌ک

 

عبـاسیـویــن اللــه‌رینــه، سـؤیلـه نــه گلـدی؟

اکبـر-وْ-قاسیمـون سنیـن، بــۇ گۆن نه گــؤردۆ

سن بۇ گئجه قالدێن نییه؟ یالقـۇز حۆسئینیـم

گلـدیم دییـه‌م ائـی یالقـۇزۇم منـزیل موباره‌ک

ائی نور-ی-عئینیم، منزیل موباره‌ک

بیکه‌س حۆسئینیم، منزیل موباره‌ک

 

فیکـر ائیلـه‌مـه تـک گلمیشــه‌م، مـن بۇ مکانه

بلکــه مــن ایلـــه‌ن مـریــم-وْ-آسیـــه گلـــدی

گـــؤیــده تـۆتــۆب عــزا، ملــک نوایــه گلـــدی

گلدیم دییه‌م ائی سۇسۇزۇم منزیل مـوباره‌ک

ائی نور-ی-عئینیم، منزیل موباره‌ک

بیکه‌س حۆسئینیم، منزیل موباره‌ک

 

*بیر ایل شام-ی-غریبانی بیر کنددیده ایدیم، آنجاق کیتاب الیمده یوْخۇدۇ، منده‌ن "ائی نور عئینیم منزیل موباره‌ک" نوحه‌سی اوخۇماق ایسته‌میشدیله‌ر، منده بۇ نوحه‌نین شاعیری کیم اوْلماسێنێ بیلمیردیم و ائله هامی کیمین اوْنۇن ایلک بئیتین حیفظ ایدیم، بیر نئچه ساعات چالێشدێم، آلتدا گله‌ن نوحه کیمینی یازدێم، سورا بیلدیم کی بۇ نوحه مرحوم رضا صراف دان دیر. آللاه اوْنا غنی-غنی رحمت ائله‌سین. گؤزه‌ل نوحه‌لری وار. اوْ مرحومدان عوذر ایسته‌یه‌ره‌ک یازدێیێم نوحه‌ کیمینی آشاغێدا گتیردیم، آنجاق صرافین نوحه‌سینین متنی الیمه چاتاندان سوْنرا بیلدیم نوحه و شعر دئمه‌ک منیم ایشیم دگیل.

ایمام حۆسئین (ع) وۇرغۇنلارێندان و دلی‌لرینده‌ن بۇ نوحه کیمینیمه گؤره عوذر ایسته‌ییره‌م. اۇمۇدۇم وار منی آقا اؤزۆ عفو بۇیۇرسێن.