آداب عزاداری

یکی از زیباترین آداب عزاداری ترکها در ایام محرم احترام دسته های عزاداری به هم دیگر بوده که متاسفانه الان دارد رنگ می بازد و رقابتهای جاهلانه جای آن را می گیرد. حضور هئیتهای عزاداری در تکیه و مساجد همدیگر و سلام دادن به همدیگر در حین برخورد دو دسته در خیابان ... از جمله این آداب احترام می باشد.

زمانی که دسته ای نزدیک مسجد و تکیه دسته دیگر می شد هئیت میزبان در بیرون مسجد با تشکیل دسته عزاداری با همخوانی اشعاری زیبا به دسته مهمان خوش امد می گفتند.

برای مثال:

سیز بو ماتم-ی-عزایه خوش گلیبسیز اهل-ی-دسته

سیز بو اهلی یاد ائدیبسیز قدمیز بو گوزلر اوسته

و دسته مهمان هم خوانی می کنند:

حامیان اسلامه پرچمه سلام اولسون

تشنه لب دوشه‌ن قولسوز علقمه سلام اولسون

(تشنه لب دوشه‌ن باشسیز پئیکره سلام اولسون)

و بعد از عزاداری در مسجد و تکیه هنگام خداحافظی نیز اشعاری از سوی دو طرف همخوانی شده و دو دسته از همدیگر جدا می شدند.

دسته مهمان می خواند:

سیزین بو چکدیگیز زحماته قوربان

گوذشت ائدین خداحافظ عزیزان

و میزبان می خواند:

خوش گلدیز ای اهل-ی-عزا آللاها تاپشیردیق سیزی

خالیق اوزو وئرسین جزا آللاها تاپشیردیق سیزی

در حین نزدیکی دو دسته در خیابان هر دو دسته بلندگوها را خاموش گذاشته و روبروی هم به هم دیگر با اشعار

حامیان اسلامه پرچمه سلام اولسون

تشنه لب دوشه‌ن قولسوز علقمه سلام اولسون

(تشنه لب دوشه‌ن باشسیز پئیکره سلام اولسون)

سلام داده و در حین دور شدن با بیت زیر همدیگر را دعا می کنند

خوش گلدیز ای اهل-ی-عزا آللاها تاپشیردیق سیزی

خالیق اوزو وئرسین جزا آللاها تاپشیردیق سیزی

شایسته است که دسته های عزاداری ترکان و همچنین بقیه دسته ها این آداب را رعایت کنند و بجای کوبیدن بر سنج و طبلها- که چیزی جز آزار و اذیت گوش مردم نیست- و رقابت برای خفه کردن صدای همدیگر به سان پدران و نیاکان با احترام تمام نسبت به همدیگر عزاداری کنند.

هیچ وقت فراموش نمی کنم وقتی دسته عزاداری ما به دسته عزاداری روستای همسایه می رسید. پیرمردی نوحه و زنجیر زنی را قطع می کرد و آرام بر سر می زد و به دست مقابل سلام می داد و همه تکرار می کردند و بعد دو دسته یکی می شد و تا ظهر باهم عزاداری می کردند. در عصر عاشورا به مسجد ما می امدند و ما هم به مسجد انها می رفتیم

انشاله که عزاداری خالص و با نیت پاکی داشته باشیم.

/ 0 نظر / 2 بازدید